Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Przedmiot:

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMPER-VOLT Andrzej Horszczaruk
Sztabowa 9
22-200 Włodawa
powiat: włodawski
531272358
robsonolaw@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75729
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: 7 000 zł
Nr telefonu: 531272358
Termin składania ofert: 2021-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopia Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Krasówka
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0001/20 - Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Krasówka

Część 1
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Krasówka

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 70,76kW, tj.:
a. 21,96kWp w msc. Krasówka, dz. nr 531/2,
b. 48,8kWpw msc. Krasówka, dz. nr 1089/1,
w szczególności obejmującej m.in.:
- dostawa i montaż systemowej konstrukcji przeznaczonej pod moduły fotowoltaiczne,
- dostawa i montaż inwerterów,
- dostawa i montaż instalacji elektrycznej,
- wykonanie linii kablowych,
- wykonanie instalacji DC,
- budowa złączy kablowego nN,
- wykonanie ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej.
Prace końcowe:
- wykonanie pomiarów,
- podłączenie instalacji słonecznej do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie niezbędnych testów.
Przedmiot zamówienia musi posiadać parametry nie mniejsze niż:
I. Montaż konstrukcji pod moduł PV (2 kpl.) - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
II. Montaż paneli fotowoltaicznych;
Moduły fotowoltaiczne:
- ilość ogniw: Krasówka, dz. nr 531/2 - 64 szt.; Krasówka, dz. nr 1089/1 - 143 szt.
- moc pojedynczego modułu: Krasówka, dz. nr 531/2 - 340Wp, 380Wp; Krasówka, dz. nr 1089/1 - 340Wp, 400Wp
- ilość poszczególnych modułów: 340Wp - 199szt., 380Wp - 5szt., 400Wp - 3 szt.
- łączna moc zainstalowana nie większa niż: 70,76kW
- fabrycznie nowe;
- żywotność paneli PV minimum 25 lat;
- minimalna gwarancja na produkt oferowana przez producenta obejmująca wszelkie wady ukryte (uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie ogniwa) produktu wynosząca min 12 lat;
Minimalne dane elektryczne:
- typ ogniwa Si monokrystaliczny.
III. Montaż systemu zarządzania energią oparty o wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
Inwerter:
- 2 szt.
Dane elektryczne (minimalne) inwerter 1:
- ilość: Krasówka, dz. nr 531/2 - 1 szt.
- Maksymalna moc wejściowa PV (DC) - minimum 33 250W
- Moc znamionowa(AC) - minimum 25000W;
- Maksymalne napięcie wejściowe - 1 100V;
- ilość MPPT - minimum 2 szt.
Dane elektryczne (minimalne) inwerter 2:
- ilość: Krasówka, dz. nr 1089/1 - 1 szt.
- Maksymalna moc wejściowa PV (DC) - minimum 79800W
- Moc znamionowa (AC) - minimum 60 000W;
- Maksymalne napięcie wejściowe - 1 000V;
- ilość MPPT - minimum 3 szt.
Inne minimalne wymagania:
- Inwertery powinny umożliwiać komunikację bezprzewodową;
- Inwertery powinny posiadać minimum IP65;
- Sprawność minimum 98%;
- Minimalna gwarancja producenta na wady ukryte 5 lat;
IV. Pozostałe elementy - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;

CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45231000-5, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5

Dokument nr: 2021-29147-75729

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-08

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
włodawski
Gmina
Włodawa
Miejscowość
Krasówka
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-05-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Szczegółowo w załączniku ZAPYTANIE OFERTOW PKT XVII
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należycie wykonał co najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 40 kW każda wraz z podaniem nazwy i adresu właściciela instalacji, miejsca budowy instalacji fotowoltaicznej, mocy zainstalowanej oraz daty (dzień, miesiąc, rok) budowy rozumianej jako data ostatecznego protokołu odbioru instalacji potwierdzone stosownymi dowodami np. referencjami.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż dysponuje personelem w liczbie co najmniej 1 osoba o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do prawidłowego wykonania usługi. Wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
- Wykształcenie wyższe techniczne;
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierowania robót bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
Niezaleganie w płatności podatków:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wraz z ofertą złoży:
- zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS/KRUS,
- zaświadczenie o niezaleganiu wobec właściwego Urzędu Skarbowego.
Przedłożone dokumenty nie mogą być starsze niż 60 dni licząc od daty złożenia oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) Formularz ofertowy (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
3) Oświadczenia Wykonawcy dot. powiązań z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo wraz z oświadczeniem o braku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
4) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu personelem zdolnym do prawidłowego wykonania usługi (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
5) Oświadczenie Wykonawcy o należycie wykonanych instalacjach fotowoltaicznych (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami np. referencjami,
6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące minimalnego okresu gwarancyjnego elementów instalacji (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego);
7) Karty katalogowe oferowanych urządzeń (panel, inwerter), które zwierają co najmniej wszystkie wymagane parametry ujęte w pkt IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem;
8) Kosztorys ofertowy wg metody kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
9) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS/KRUS i US.
10) Potwierdzenie bankowe wniesienia wadium lub oryginał poręczenia/gwarancji, o którym mowa w pkt IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Spełnia warunki gwarancji opisane w pkt IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 5.
2. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
WADIUM:
1. Wykonawca przystępujący do zapytania ofertowego, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
21 1020 1563 0000 5602 0159 6642 z dopiskiem ,,wadium instalacja fotowoltaiczna". Wadium uważa sięza wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana, odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zmawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
7. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zatrzymuje i uznaje jako część zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-22
Data ostatniej zmiany
2021-10-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 100 punktów
Liczona według następującego wzoru:
Pc = 100 pkt x (Cn / Co)
SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKU ZAPYTANIE OFERTOWE, PKT XIV.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Horszczaruk
tel.: 531272358
e-mail: robsonolaw@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.