Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa: bezdotykowych dozowników płynu do dezynfekcji rąk

Przedmiot:

Zakup i dostawa: bezdotykowych dozowników płynu do dezynfekcji rąk

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
ul. Sadowa 6 A
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
tel./fax 42 719-06-33, tel.: 42 719 06 33
pcpr@powiat.zgierz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 42 719-06-3
Termin składania ofert: 2021-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie:
Realizacja zadania o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej-
Zakup i dostawa bezdotykowych dozowników płynu do dezynfekcji rąk.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Bezdotykowych dozowników płynu do dezynfekcji rąk - 5 szt.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:
- Wolnostojący, bezdotykowy automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk na metalowym stojaku, do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
- Układ elektroniczny w dozowniku wyposażony powinien być w czujnik ruchu na podczerwień, wykrywający umiejscowienie dłoni pod dyszą podajnika płynu.
- Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący - 11 -51.
- Oznaczenie zgodności z europejskimi normami harmonizacji CE.
- Instrukcję w języku polskim.
- Zasilanie sieciowe 230 V.
- Kolor czarny.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

CPV: 39831700-3

Dokument nr: PCPR.261.5.2021

Składanie ofert:
11) Oferty można składać w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.zgierz.pl do dnia 04 listopada 2021 r. do godz. 12.00 lub w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
12) Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i przesłać lub dostarczyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, Ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz i oznaczyć:
Nazwa i adres Wykonawcy:...............................................................
,,Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: zapytanie ofertowe na realizację zadania o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej"- Zakup i dostawa bezdotykowych dozowników płynu do dezynfekcji rąk.
Nie otwierać do dnia 04.11.2021 r. do godz. godz. 12.00
13)Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty.
1) Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego tj.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu Ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, pok. Nr 4.
2) TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 04.11.2021 r., do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. DOSTAWA zamówienia musi zostać zrealizowana maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy pzp, wynikającym z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane w 100 % przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Koszty realizacji zadania poniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Zamawiającego.
2. Kalkulacja ceny musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia.
VIII.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy załączyć do oferty:
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Ofertę stanowi m. in. formularz ofertowy - załącznik nr 2 wraz z załącznikami nr 3 i 4.
2) Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i o których mowa wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.
4) Treść pełnomocnictwa musi wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8) Oferta winna być napisana czytelnie i trwale np. w postaci wydruku komputerowego. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp. tak, aby uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych do niej dokumentów.
9) Oferta - formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz z ofertą należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
10) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datą naniesienia zmiany.
14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 12 z dodaniem słowa ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
16) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
17) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
18) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
19) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak ppkt 12, z dodaniem słów ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
20)Treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
4) O przedłużeniu terminu Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić należne podatki w tym podatek od towarów i usług (kwoty należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) - zgodnie z Formularzem ofertowym.
2) Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia (poszczególnych części).
3) Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
4) W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia (poszczególne części). Suma kwot wykazana w preliminarzu kosztów stanowi całkowity koszt usługi.
5) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując wyłącznie zasady i kryteria określone poniżej.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie porównania złożonych ofert.
a. Kryterium wyboru cena - 70 % (70 pkt).
b. Czas dostawy:
o do 10 dni kalendarzowych- 30 % (30pkt)
o do 20 dni kalendarzowych - 15 % (15 pkt)
o powyżej 20 dni kalendarzowych - 0 % (0 pkt)
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskana z kryterium wyboru oceny i czasu dostawy.
4
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert. Cena oferty ocenianej
a) zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawcę cenę brutto w złotych,
b) wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku C= C min/C ofer. x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie, C min. - cena brutto najkorzystniejszej oferty, C oferty - cena brutto badanej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XIV. Korekta oczywistych omyłek
Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XV. Wyniki zapytania ofertowego i warunki zawarcia umowy.
1) Zamawiający powiadomi o wyniku przedmiotowego postępowania przesyłając stosowne zawiadomienie do Wykonawców oraz zamieszczając ogłoszenie o wyborze ofert na tablicy informacyjnej oraz stronie http://www.pcpr-zgierz.bip.net.pl
2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie.
3) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
5) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
XVI. Warunki zapłaty
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy. Termin rozliczenia nie może przekroczyć

Kontakt:
IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zagadnień formalnych:
Ilona Mikłaszewicz tel.: 42 719 06 33
e-mail: pcpr_miklaszewicz@powiat.zgierz.pl
XVII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumienie się drogą elektroniczną:
e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.