Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa ulicy wraz z budową...

Przedmiot:

,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa ulicy wraz z budową kanalizacji sanitarnej "

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526137
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BI.271.158.2021.JS ,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa Ul. Dębowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa Ul. Dębowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie" Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego zadania pn.: ,,Budowa Ul. Dębowej wraz budową kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie". 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 526137, BI.271.158.2021.JS

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526137
Składania : 29-10-2021 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Znak sprawy: BI.271.158.2021.JS
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: (89) 514 8346 wew. 27
Adres e - mail: janusz.sturlis@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego zadania pn.: ,,Budowa ul. Dębowej wraz budową kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie".
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym: ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo, gmina Barczewo" zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/131/2016 z dnia 12.12.2016r., Projekcie wykonawczym dla zadania V ( zwanym w dalszej części dokumentacja projektowa) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwanej szczegółową specyfikacją techniczną) oraz specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę.
1) Zakres robót objętych zamówieniem dotyczy wykonanie docinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zawartego na arkuszu nr 8 i 9 projektu budowlanego i wykonawczego od projektowanej studni S295; poprzez studnie S296; S297; S298; S299 do studni rozprężnej Sr5 wraz z przyłączami do granic działek Sp95; Sp98; Zp95; Sp97; oraz siec kanalizacji sanitarnej tłocznej od studni rozprężnej Sr5 do pkt. Tr wraz z przyłączami do granic działek Pd12; gr11; gr10/1; gr10/2; gr10/3; Pd4; Pd3; Pd2.
2) Wszystkie odcinki przyłączy sieci grawitacyjnej zaślepić korkiem na granicy działki, natomiast przyłącza sieci tłocznej połączyć obejmą z zasuwą na sieci głównej i zaślepić na granicy działek korkiem, (UWAGA: bez przydomowych przepompowni)
2.3 roboty branży drogowej, teletechnicznej i elektrycznej w zakresie:
1) robót rozbiórkowych;
2) wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;
3) wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego;
4) wykonania nawierzchni z kostki betonowej;
5) wbudowania krawężników betonowych;
6) przebudowy sieci teletechnicznej;
7) budowy oświetlenia ulicznego.
8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym pn.: Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę Bwo/150/2020 z dnia 31.08.2020 r. wydaną przez Starostę Olsztyńskiego, Projekcie budowalnym pn.: Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo, Projekt oświetlenia ulicznego ul. Dębowej m. Nikielkowo, który stanowi załącznik nr 1 do zaświadczenia Starosty Olsztyńskiego z dnia 24.11.2020 nr BI-II-6743.4.162.2020.AH2, a także w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do zakończenia w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
4.1 Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
4.2 W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w specjalności teletechnicznej i specjalności sanitarnej zewnętrznych sieci wod-kan.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2021 r. godz. 1000
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.05.2021 z dnia 04.01.2021 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 6 tygodni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w specjalności teletechnicznej i specjalności sanitarnej zewnętrznych sieci wod-kan. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2; (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - Wy [...].doc

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.