Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej pomieszczenia magazynowego

Przedmiot:

Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej pomieszczenia magazynowego

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PRUSZCZ
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
powiat: świecki
+48525624323, faks +48525624302
zp@pruszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Pruszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48525624323, faks +
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę, o pomieszczenie magazynu na sprzęt sportowy o powierzchni użytkowej 114,18 m2 i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Serocku, w związku z projektowanym otworem bramowym, łączącym istniejącą salę gimnastyczną z projektowanym magazynem sprzętu sportowego. Projektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem jednospadowym i znajdować się będzie na elewacji wschodniej, istniejącej sali gimnastycznej, na działce nr 350/11 w Serocku, przy Ul. Wyzwolenia. Pomieszczenie magazynu nie będzie pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi i służyć będzie do przechowywania sprzętów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, na zewnątrz sali gimnastycznej. Budynek będzie konstrukcji murowanej z bloczków betonu komórkowego, z dachem jednospadowym, konstrukcji stalowej, pokrytym płytą warstwową. Przebudowa budynku szkoły polegać będzie na: - wykonaniu nadproża stalowego, w ścianie szczytowej (elewacja wschodnia) i otworu na bramę uchylną, o wymiarach 320 x 270 m, łączącą funkcjonalnie salę gimnastyczną z projektowanym magazynem.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania terenu szkoły (parkingu i dojścia),
2) przed rozpoczęciem robót wykonanie ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
4) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
5) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia przedmiar ma charakter informacyjno - pomocniczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00242294, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
b) Kontakt z Wykonawcami: Sebastian Kendra, e-mail: inwestycje@pruszcz.pl,tel.(052) 562-43-23.
c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
f) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
g) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
h) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej w opcję ,,Dla wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
-komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż w pkt. 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem danego postępowania lub numerem ogłoszenia.
-W celu korzystania z systemu mini portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5.
-Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: pruszcz@pruszcz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 29. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pruszcz, Ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz jest Pani Barbara Najdowska, kontakt: adres e-mail: gzk@pruszcz.pl, telefon 052 567 54 02
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego"; Nr postępowania: ZP.271.5.2021 prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2 Pzp);
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dane w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty przewidziane w przepisach prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
5. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Państwo:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwa obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-05 10:00
Miejsce składania ofert: https//miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę, o pomieszczenie magazynu na sprzęt sportowy o powierzchni użytkowej 114,18 m2 i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Serocku, w związku z projektowanym otworem bramowym, łączącym istniejącą salę gimnastyczną z projektowanym magazynem sprzętu sportowego. Projektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem jednospadowym i znajdować się będzie na elewacji wschodniej, istniejącej sali gimnastycznej, na działce nr 350/11 w Serocku, przy ul. Wyzwolenia. Pomieszczenie magazynu nie będzie pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi i służyć będzie do przechowywania sprzętów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, na zewnątrz sali gimnastycznej. Budynek będzie konstrukcji murowanej z bloczków betonu komórkowego, z dachem jednospadowym, konstrukcji stalowej, pokrytym płytą warstwową. Przebudowa budynku szkoły polegać będzie na: - wykonaniu nadproża stalowego, w ścianie szczytowej (elewacja wschodnia) i otworu na bramę uchylną, o wymiarach 320 x 270 m, łączącą funkcjonalnie salę gimnastyczną z projektowanym magazynem.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania terenu szkoły (parkingu i dojścia),
2) przed rozpoczęciem robót wykonanie ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
4) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
5) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia przedmiar ma charakter informacyjno - pomocniczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1. Cena oferty brutto w PLN - C 60% 60
2. Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - GR 40% 40
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + GR
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
3. Zasady oceny za kryterium ,,Cena" - (C).
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.
Cena - (C) - waga 60 %. Punkty za kryterium ,,Cena" (C) - maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt - 1%), zostaną
obliczone w następujący sposób:
C = C of, min x 60
C of, bad
gdzie:
C ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena";
C of, min najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
C of, bad cena oferty badanej.
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty ,,Cena" w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. W przypadku kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"- (GR), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 40 pkt zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - 40 %:
Punkty w kryterium oceny ofert
,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - 40% (40 pkt)
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 miesiące (wymagany od każdego wykonawcy) - 0 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 36 miesięcy - do 60 mies. - 10 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 60 miesięcy lub okres dłuższy - 40 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ część dotyczącą kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady". W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
5. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi od dnia ostatecznego odbioru. Jednocześnie wydłużenie ww. okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert przy sposobie punktacji, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tym względzie decydować będzie taki okres, w którym te
zrównanie ma miejsce.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami SWZ / ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w SWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia
Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o powierzchni użytkowej 100 m2 lub rozbudowie istniejącego budynku o powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 100 m2,
Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów - spełnia/nie spełnia,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
o partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z partnerów.
o oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
3) Partnerzy muszą udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z dyspozycjami zawartymi w niniejszej specyfikacji,
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
2. Zamawiający udzieli zaliczkę w 2021 roku na poczet wykonania zamówienia o wartości 149.153,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2)ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dacie otwarcia ofert; należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury,
3)wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa
4)Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii - zamiennych (zastosowanie innych mat. budowlanych lub tech. robót niż przewidziane w proj. lub przedmiarze robót itp.),wystąpi konieczność wprowadzenia robót zamiennych. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym, które ceny materiałów i sprzętu, które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom z Wykonawcą; ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kw.),
5)Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian projektowych. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie.
6)Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, gdy zamawiający będzie miał możliwość przy wcześniejszym wykonaniu robót rozliczenia większych kwot niż przewidziane na dany rok,
7)Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii - zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.); w tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym),
8)Wystąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
9)Wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy,
10)Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia-zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosf., konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok. technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub robót powtarzających się, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ, okoliczność lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1. Cena oferty brutto w PLN - C 60% 60
2. Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - GR 40% 40
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + GR
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
3. Zasady oceny za kryterium ,,Cena" - (C).
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.
Cena - (C) - waga 60 %. Punkty za kryterium ,,Cena" (C) - maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt - 1%), zostaną
obliczone w następujący sposób:
C = C of, min x 60
C of, bad
gdzie:
C ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena";
C of, min najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
C of, bad cena oferty badanej.
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty ,,Cena" w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. W przypadku kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"- (GR), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 40 pkt zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - 40 %:
Punkty w kryterium oceny ofert
,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" - 40% (40 pkt)
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 miesiące (wymagany od każdego wykonawcy) - 0 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 36 miesięcy - do 60 mies. - 10 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 60 miesięcy lub okres dłuższy - 40 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ część dotyczącą kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady". W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
5. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi od dnia ostatecznego odbioru. Jednocześnie wydłużenie ww. okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert przy sposobie punktacji, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tym względzie decydować będzie taki okres, w którym te
zrównanie ma miejsce.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami SWZ / ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.