Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
um@proszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0
Krótki opis przedmiotu zamówienia

część ścieżka pieszo-rowerowa w km 0+000 - 0+280
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A- dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót część I

część ścieżka pieszo-rowerowa w km 0+280 - 0+956,50
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A- dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót część II

CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45112000-5, 45112210-0, 45232300-5, 45232400-6, 45232451-8, 45233000-9, 45233221-4, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00242464, WIP-RIF.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.proszowice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.proszowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie Portalu Zamówień Publicznych SIDAS PZP https://pzp.proszowice.pl pod nazwą postępowania wskazaną w
tytule SWZ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.proszowice.pl pod nazwą
postępowania wskazaną w tytule SWZ.
Składanie ofert odbywa się poprzez Portal Zamówień Publicznych SIDAS PZP, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice z siedzibą w (32-100) Proszowicach Ul. 3 Maja 72, tel. (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55, e-mail: sekretariat@um.proszowice.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Proszowice jest Pan Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
8) posiadają Państwo:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-08 11:00
Miejsce składania ofert: https://pzp.proszowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.