Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace remontowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Prace remontowe

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel. 75 752 85 80
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 752 85 80
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski Lwówek Śląski, 22.10.2021 r. (miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy WR.ROZ.2811.679.2021 1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Fragmentaryczny remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem koryta rz. Radomierka w km 1+080-4+800

5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace remontowe których celem jest fragmentaryczny remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem koryta rzeki Radomierka. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Przedmiar prac stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.679.2021

Składanie ofert:
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: 1) Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów na który składa się: Formularz ofertowy; Wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy); Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; Referencje dotyczące wykonania prawidłowo robót budowlanych; Oświadczenie RODO, należy przesłać przez stronę: http://www.przetargi.wody.gov.pl 2) Ofertę można również złożyć z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy i
zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(-y) niewymienioną(-e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 4) Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(-y) posiadającą(-e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3). 5) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Nie dotyczy 13. Miejsce i termin złożenia ofert: Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji dla Zamawiającego, w tym złożenie oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Celem złożenie oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności plik Formularza Ofertowego, Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz Oświadczenia RODO. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy, do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy Zakończenie: w terminie do dnia 10.12.2021 r.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): W postępowaniu może wziąć udział o Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
wykonał (decyduje data odbioru końcowego) w okresie ostatnich 5-u lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie robotę takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zmówienia tj. 1 robotę o wartości 50 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu obiektu hydrotechnicznego, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
o Dysponuje co najmniej 1 osobą: posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (botanik, zoolog, dendrolog, biolog itp. - nauki przyrodnicze) i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Warunki gwarancji: 24 miesiące
14. Termin związania ofertą: 30 dni 15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: 1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. 3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 4) Rozpatrywane będą oferty kompletne, spełniające wymagania zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.

Uwagi:
Kryteria wyboru ofert: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1 Cena 100%

10. Opis sposobu obliczenia ceny:
K1 Cena - oceniana w skali do 100 punktów
najniższa cena - 100 punktów
maksymalną ilość punktów może uzyskać najniższa cena
pozostałe - proporcjonalnie wg wzoru:
K1 =
NAJNIŻSZA CENA
x 100 pkt.
CENA OFERTY ROZPATRYWANEJ
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Fragmentaryczny remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem koryta rz. Radomierka w km 1+080-4+800. nr postępowania WR.ROZ.2811.679.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
_________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: w sprawie przedmiotu umowy: Janusz POŚPIECH tel. 75 752 85 80
w sprawie dokumentacji formalnej: Patrycja KACZOROWSKA
tel. 75 782 46 02 4.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.