Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa montaż i uruchomienie zestawu suwnic

Przedmiot:

Dostawa montaż i uruchomienie zestawu suwnic

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Secespol Sp. z o.o
Warszawska 50
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
+48695358814
przetargi@secespol.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75766
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: +48695358814
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 022/HELIX/2021 na: dostawę, montaż i uruchomienie zestawu suwnic w związku z projektem pt. ,,Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-22-0009/19 - Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła

Część 1
DOSTAWA, montaż i uruchomienie zestawu suwnic

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie ofertowe nr 022/HELIX/2021 na: dostawę, montaż i uruchomienie zestawu suwnic w związku z projektem pt. ,,Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CPV: 42414210-6

Dokument nr: 2021-20516-75766, 022/HELIX/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
nowodworski
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miejscowość
Nowy Dwór Gdański

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w następujących przypadkach:
1. zmiana umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. zmiana umownego terminu wykonania umowy z powodu opóźnień zawinionych przez Zmawiającego - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
3. wystąpienie okoliczności siły wyższej,
4. zmiana terminu wykonania umowy na skutek działań organów administracji
5. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
6. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
7. zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i jest mniejsza od kwoty 209 000 EUR oraz 10% pierwotnej wartości zamówienia
8. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
9. Zmiana nie zmienia charakteru umowy, nie była możliwa do przewidzenia oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia
Zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej podpisanego przez obie strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent powinien przedstawić wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uprawnienia do przeprowadzania objętych przedmiotem postępowania prac.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Z udziału w postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2. Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Osoby fizyczne lub spółki jawne, partnerskie i cywilne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego lub komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. Dostawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Osoby fizyczne lub spółki jawne, partnerskie i cywilne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego lub komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. Oferentów, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Każdy Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji zapytania ofertowego.
Jako formę udokumentowania dopuszcza się:
? Referencje.
? Pozytywne badania odbiorowe UDT.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Przedmiot zamówienia zgodny ze szczegółową specyfikacją zapytania ofertowego stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia:
a. Dostawa - marzec 2022.
b. Montaż - w ciągu 10 dni roboczych od daty dostawy.
3. Termin płatności: zgodnie z umową, minimalne wymagania według szczegółowej specyfikacji zapytania ofertowego.
4. Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego - w tym dostawę, montaż (instalację), odbiory UDT oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń
5. Warunki dostawy DDP, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Polska
6. Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty uruchomienia i przekazania do użytkowania.
7. Wymagana deklaracja zgodności CE, dokumenty potwierdzające klasę urządzeń oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia pozytywnego odbioru UDT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ofertę składa się w języku polskim jedynie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zawierać:
a. Pieczątkę firmową oferenta.
b. Podpis oferenta zgodny z zasadami reprezentacji.
c. Załączniki i dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji zapytania ofertowego.
3. Ofertę składa się mailowo na adres e-mail: przetargi@secespol.pl
4. Termin składania ofert - do 22.11.2021 roku do godziny 12:00.
5. Wymagany okres ważności oferty 30 dni roboczych.
6. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Nie będą rozpatrywane oferty:
a. Niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia
b. Wariantowe lub częściowe
c. Złożone przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postepowaniu
d. Złożone przez podmiot wykluczony
e. Złożone po terminie
f. Niezłożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-22
Data ostatniej zmiany
2021-10-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. 100% cena
2. Zgodnie z opisem oceny w załączniku Zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Chlebicki
tel.: +48695358814
e-mail: przetargi@secespol.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.