Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa odcinków dróg

Przedmiot:

Przebudowa odcinków dróg

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT LEŻAJSKI
ul. Mikołaja Kopernika 8
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
172404500, faks 172404509
powiat@starostwo.lezajsk.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 172404500, faks 1724
Termin składania ofert: 2021-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1240R i nr 1265R z budową nowych przejść dla pieszych oraz przebudowa istniejącego przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1250R w km 1+924
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowy zakres robót związanych z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Cieplice (gr. pow.) w km 1+924 stanowi:
Urządzenie istniejącego przejścia dla pieszych w 1+924 przez poziome (malowanie przejścia farbą chlorokauczukową grubowarstwową w kolorze biało -czerwonym, wykonanie progów dudniących z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych). oznakowanie pionowe - zakup i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną na wysięgniku wyposażonym w detektory ruchu zasilanego układem hybrydowym i doświetlenie przejścia przez zakup i montaż 2 szt. latarni hybrydowych. Wstawienie kostki integracyjnej żółtej dla niewidomych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dołączony do SWZ projekt stałej organizacji ruchu dotyczący przedmiotowego przejścia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 11 SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 SWZ.

Podstawowy zakres robót związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w związku z budową nowego przejścia dla pieszych w km 4+386 stanowi:
Przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów drogi klasy ,,Z" o długości 0,20km (100m przed i 100m za planowanym do budowy przejściem dla pieszych w km 4+386 odcinek objęty dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) poszerzenie jezdni do zasadniczej szerokości 6,0m, wzmocnienie do KR - 3 przez wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo emulsyjnej MCE metodą recyklingu i ułożenie warstw bitumicznych - wiążącej o grubości 8cm AC16W i ścieralnej o grub. 4cm AC11S, budowę prawostronnego chodnika o szer. 2,00m + krawężnik i obrzeże (palisada) w km 2+286 - 2+486, budowę rowu krytego - elementów kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 o średnicy 50cm w km od 4+280 (S-25) do km 4+645 (S-33) wraz z wylotem do lewostronnego rowu, budowę - urządzenie przejścia dla pieszych w 4+386 przez oznakowanie pionowe i poziome, w tym zakup i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną na wysięgniku wyposażonym w detektory ruchu zasilanego układem hybrydowym i doświetlenie przejścia przez zakup i montaż 2 szt. latarni hybrydowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dołączona do SWZ dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1240R w km 0+000 - 8+310 oraz projekt stałej organizacji ruchu dotyczący przedmiotowego przejścia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 11 SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 SWZ.

Podstawowy zakres robót związanych z budową wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1265R w Woli Zarczyckiej stanowi:
Przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów drogi klasy ,,L" o długości 0,246km w km 7+342 - 7+588 (100m przed i 100m za planowanym do budowy przejściem dla przejściem dla pieszych w km 7+460 odcinek objęty dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) poszerzenie jezdni do zasadniczej szerokości 5,5m, odnowę nawierzchni przez wykonanie warstw bitumicznych - profilowej średnio 75kg/m2 i ścieralnej o grub. 4cm AC11S, budowę prawostronnego chodnika o szer. 2,00m + krawężnik i obrzeże w km 7+342 - 7+588, budowę rowu krytego - elementów kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 o średnicy 50cm w km od 7+350
(S-1) do km 7+580 (S-7) wraz z przepustem pod koroną drogi Dn 60 do lewostronnego rowu, budowę - urządzenie wyniesionego przejścia dla pieszych
w 7+342 oraz przez oznakowanie pionowe i poziome, w tym zakup
i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną na wysięgniku wyposażonym w detektory ruchu zasilanego układem hybrydowym
i doświetlenie przejścia przez zakup i montaż 2 szt. latarni hybrydowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dołączona do SWZ dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1265R oraz projekt stałej organizacji ruchu dotyczący przedmiotowego przejścia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 11 SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233120-6, 45233222-1, 45315300-1, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00242940, ZP.272.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.starostwo.lezajsk.pl/12392/12392/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk, zwanej dalej Platformą
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247). W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. Jeżeli dokumenty elektroniczne,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość", (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane). Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 24 SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 24 SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-08 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.