Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
powiat: Katowice
32 1335100
zamowieniapubliczne@katowice.po.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 1335100
Termin składania ofert: 2021-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy Ul. Wita Stwosza 31
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy Ul. Wita Stwosza 31 obejmujący kondygnacje 01, 1, 7, 8, 13, 16, 18 oraz 19 w zakresie, m.in.:
a) zabezpieczenia pomieszczeń i sprzętu przed rozpoczęciem prac remontowych,
b) demontaż aktualnych oraz montaż nowych umywalek,
c) demontaż aktualnych i montaż nowych odbojnic ściennych,
d) przecierania istniejących tynków wraz z usunięciem tapety,
e) przecierania istniejących tynków wraz z usunięciem farby,
f) napraw pęknięć i uszkodzeń stropów,
g) przygotowania, gruntowanie podłoża przed malowaniem,
h) dwukrotnego malowanie ścian oraz sufitów,
i) usunięcia aktualnej oraz ułożenie nowej wykładziny z tworzyw sztucznych,
j) mycia posadzek z tworzyw sztucznych,
k) rozebrania uszkodzonych oraz montażu nowych paneli podłogowych,
l) dwukrotnego malowanie drewnianych parapetów podokiennych z zabudową grzejnikową,
m) dwukrotnego malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
n) wymiany klamek z szyldami,
o) wymiany lub uzupełnienie kratek wentylacyjnych w ścianach,
p) montażu listew progowych,
q) naklejenia narożników ochronnych,
r) wymiany krat stalowych na korytarzu na stolarkę aluminiową z instalacją dostępu,
s) demontażu opraw sufitowych,
t) przygotowania podłoża pod oświetlenie,
u) montażu opraw oświetleniowych,
v) pomiaru natężenia oświetlenia,
w) usunięcia resztek budowlanych, odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac.
2. Rozbudowa systemu kontroli dostępu na kondygnacji XIX obejmuje wykonanie dwóch dodatkowych przejść kontrolowanych jednostronnie oraz zabudowę kontrolera przy przegrodach drzwiowych znajdujących się pomiędzy holem windowym a korytarzami od strony wschodniej i zachodniej przy zastosowaniu urządzeń (czytniki, kontrolery) tego samego typu, jakie występują w obecnie funkcjonującym systemie oraz podpięcie ich do istniejącej centralki CPR32 wraz z pełną integracją z istniejącym systemem:
? 1 szt. - kontroler dostępu zgodny dla systemu ROGER w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA z miejscem na akumulator 7Ah/12V i łącznik antysabotażowy (wcześniej zainstalowane wersje to kontroler PR402DR);
? 2 szt. - czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare zgodny dla systemu ROGER z możliwością pracy w trybie autonomicznym, wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara;
? 1 szt. - akumulator 7Ah/12V;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji i odbioru określają:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45442180-2, 45310000-3, 45410000-4, 45432100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00242765, 3015-7.261.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https;//ezamowienia.ms.gov.pl/czs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział XIII
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str.1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratora Okręgowa w Katowicach z siedzibą przy Ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP 9542246268, REGON 000000307, tel. +48 (32) 133 51 00; fax: +48 (32) 251 15 26; e-mail: sekretariat@katowice.po.gov.pl.
2. Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@katowice.po.gov.pl, lub tel. (32) 133 51 63.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Remont pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy Ul. Wita Stwosza 31 Nr 3015-7.261.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, oraz realizacji tego zamówienia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3015-7.261.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 obejmujący kondygnacje 01, 1, 7, 8, 13, 16, 18 oraz 19 w zakresie, m.in.:
a) zabezpieczenia pomieszczeń i sprzętu przed rozpoczęciem prac remontowych,
b) demontaż aktualnych oraz montaż nowych umywalek,
c) demontaż aktualnych i montaż nowych odbojnic ściennych,
d) przecierania istniejących tynków wraz z usunięciem tapety,
e) przecierania istniejących tynków wraz z usunięciem farby,
f) napraw pęknięć i uszkodzeń stropów,
g) przygotowania, gruntowanie podłoża przed malowaniem,
h) dwukrotnego malowanie ścian oraz sufitów,
i) usunięcia aktualnej oraz ułożenie nowej wykładziny z tworzyw sztucznych,
j) mycia posadzek z tworzyw sztucznych,
k) rozebrania uszkodzonych oraz montażu nowych paneli podłogowych,
l) dwukrotnego malowanie drewnianych parapetów podokiennych z zabudową grzejnikową,
m) dwukrotnego malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
n) wymiany klamek z szyldami,
o) wymiany lub uzupełnienie kratek wentylacyjnych w ścianach,
p) montażu listew progowych,
q) naklejenia narożników ochronnych,
r) wymiany krat stalowych na korytarzu na stolarkę aluminiową z instalacją dostępu,
s) demontażu opraw sufitowych,
t) przygotowania podłoża pod oświetlenie,
u) montażu opraw oświetleniowych,
v) pomiaru natężenia oświetlenia,
w) usunięcia resztek budowlanych, odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac.
2. Rozbudowa systemu kontroli dostępu na kondygnacji XIX obejmuje wykonanie dwóch dodatkowych przejść kontrolowanych jednostronnie oraz zabudowę kontrolera przy przegrodach drzwiowych znajdujących się pomiędzy holem windowym a korytarzami od strony wschodniej i zachodniej przy zastosowaniu urządzeń (czytniki, kontrolery) tego samego typu, jakie występują w obecnie funkcjonującym systemie oraz podpięcie ich do istniejącej centralki CPR32 wraz z pełną integracją z istniejącym systemem:
? 1 szt. - kontroler dostępu zgodny dla systemu ROGER w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA z miejscem na akumulator 7Ah/12V i łącznik antysabotażowy (wcześniej zainstalowane wersje to kontroler PR402DR);
? 2 szt. - czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare zgodny dla systemu ROGER z możliwością pracy w trybie autonomicznym, wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara;
? 1 szt. - akumulator 7Ah/12V;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji i odbioru określają:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45442180-2 - Powtórne malowanie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- kosztorys ofertowy;
- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.