Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o
Przysiek ul. Parkowa 2
87-134 Zławieś Wielka
powiat: toruński
530404020
projekty@roee.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75744
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Zławieś Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: 530404020
Termin składania ofert: 2021-11-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nadzoru inwestorskiego dla Ośrodka WILGA i DAGLEZJA
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.04.05.00-04-0003/18 - Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko - pomorskiego

Część 1
nadzór inwestorski WILGA

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest:
Część I - Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Prace budowlano-adaptacyjne, zagospodarowanie terenu, mała architektura Ośrodka Wilga
Okres gwarancji
nadzór w okresie gwarancji robót budowlanych

Część 2
nadzór inwestorski DAGLEZJA

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest:
Część II - Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski dla inwestycji: Prace budowlano-adaptacyjne, zagospodarowanie terenu, mała architektura Ośrodka Daglezja.
Okres gwarancji
nadzór w okresie gwarancji robót budowlanych

CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71240000-2, 71248000-8, 71300000-1, 71520000-9, 71000000-8, 71200000-0, 71240000-2, 71248000-8

Dokument nr: 2021-10353-75744

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
brodnicki
Gmina
Górzno
Miejscowość
Górzno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Zławieś Wielka
Miejscowość
Przysiek

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje, że dokona się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach;
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł realizować przedmiotu zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł realizować przedmiotu zamówienia;
d) zmiany terminu realizacji prac budowlanych skorelowanych z zamówieniem objętych niniejszym zapytaniem ofertowym;
e) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy będzie konieczna po weryfikacji wykonanego projektu;
f) konieczne okażą się dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia lub zgłoszenia związane z zamówieniem,
g) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
h) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji zamówienia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od lit. a) do g) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w Zapytaniu ofertowym,
b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i doświadczenia, określonych w Zapytaniu ofertowym (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).
3) pozostałe zmiany:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonaną dotychczas część zamówienia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi kosztami;
b) zmiany w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych na podstawie których jest realizowany projekt lub zaleceń Instytucji Zarządzającej;
d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych;
e) w przypadku ograniczenia albo nieprzyznania funduszy zewnętrznych Zamawiającemu.
2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony
o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania lub warunki określone we wniosku o dofinansowanie - konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej, w formie aneksu do Umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze i złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia;
b) wykaże, iż wykonał lub obecnie wykonuje co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację budynków o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należycie wykonane, ukończone i odebrane oraz załączy dokumenty potwierdzające powyższe.
W tym zakresie Zamawiający oczekuje wypełnienia Załącznika do Formularza ofertowego p.n.: ,,Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia" oraz załączy dowody, że w/w zamówienie zostało wykonane należycie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.
b) dysponuje następującymi osobami:
aa) osobą wykonującą nadzór inwestorski.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-22
Data ostatniej zmiany
2021-10-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena brutto
cena minimalna ze złożonych ofert
------------------------------------------------------ x 100 (waga kryterium cena)
cena oferty badanej

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena brutto
cena minimalna ze złożonych ofert
------------------------------------------------------ x 100 (waga kryterium cena)
cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyna Klonowska
tel.: 530404020
e-mail: projekty@roee.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.