Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Budowę bazy

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Budowę bazy

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
powiat: olecki
tel.:87 520 15 40, 87 520 2224,
rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olecko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:87 520 15 40, 8
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Budowę bazy OD w Olecku wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia.
4) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r., póz. 1740).

CPV: 45.00.00.00-7

Otwarcie ofert: 3) Termin otwarcia ofert: 29.10.2021r. godz. 11:10.

Specyfikacja:
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

Składanie ofert:
1) Ofertą Wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub
osobiście w pokoju nr 6 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku, Ul. Wojska
Polskiego 12,19-400 Olecko.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 29.10.2021r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia: do 03.12.2021r.

Wymagania:
4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminy związania ofertą jednocześnie do
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą
powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
1) Zamawiający nie wymaga składowania dokumentów w celu wykazania spełniania przez
Wykonawce warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez
notariusza;
c) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji
i o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez
notariusza.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ŁUB DOKUMENTÓW.
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i wykonawców mogą być przekazywane zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej,
drogą elektroniczna lub faksem.
- faksem na nr 87 520 15 40
- e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faks lub e-mail podany przez
Wykonawcę zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru
lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę
umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w piet. 6.
8) Zaleca sią aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty
elektronicznej, nr telefonu, faksu.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -wykonanie ogrodzenia
terenu działki
z dopiskiem: RDW.O/3221/9/178/NA/2021
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę.
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę
przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
10.OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
kryterium cena - waga 100%;
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.RAŻACO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości
ceny,
12.WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wykonawców, którzy w
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,
zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związanego z ofertą.
Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
13.ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) Jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu
do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
14.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w
przypadku, gdy:
1) Nie została złożona żadna oferta niepodlegaj ąca odrzuceniu;
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) Postępowanie obarczone j est wadą uniemożliwiaj ącą zawarcie umowy.

1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) Podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie
- Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów
w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku
dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie),
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika
z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia po stępowania.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2.

Kontakt:
4) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami j est:
Wioletta Szymborska 87 520 15 40

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.