Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa węzłów ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Przedmiot:

Dostawa węzłów ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Celsium Sp. z .o.o
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. 41 252 89 80 fax 41 252 89 83, tel. 606 835 782, tel. 601 545 859
celsium@celsium.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 41 252 89 80 fa
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA trzech węzłów ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej do budynków wielorodzinnych
w Skarżysku-Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem"
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie węzłów
ciepłowniczych o parametrach pracy jak w tabeli nr 1. W zakresie zamówienia jest ponadto wykonanie robót
budowlanych związanych z zaadaptowaniem pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie węzłów do
wymagań z tym związanych.
1. Parametry pracy węzła i dane techniczne dla budynku Ul. Lotnicza 3:
1.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: lato: 65/25 °C stałe;
1.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
1.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
1.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku P2/Pp = 7,5/6,5 bar;
1.5. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u. 6,0 bar;
1.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,2 bar.
2. Parametry pracy węzła i dane techniczne dla budynku Ul. Lotnicza 6:
2.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: lato: 65/25°C stałe;
2.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
2.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
2.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku P2/Pp = 7,5/6,5 bar;
2.5. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u. 6,0 bar;
2.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,2 bar.
3. Parametry pracy węzła i dane techniczne dla budynku Ul. Szydłowiecka 3:
3.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: lato: 65/25°C stałe;
3.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;
3.3. ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;
3.4. ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku P2/Pp = 7,5/6,5 bar;
3.5. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u. 6,0 bar;
3.6. ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 0,2 bar.
4. Wymagania techniczne dla każdego węzła:
4.1. węzły ciepłownicze powinny być wykonane zgodnie ze schematem ideowym stanowiącym
załącznik nr 3;
4.2. pompa cyrkulacyjna c.w.u. z płynną regulacją obrotów Wiło, Grundfos, LFP, jednofazowa;
4.3. armatura: kurki kulowe o połączeniach gwintowanych, strona pierwotna - PN16; strona wtórna -
PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przyłącza ciepłowniczego - kołnierzowe PN16, jako
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przyłączu ciepłowniczym magnetoodmulacz
Spaw-Test;
4.4. wymienniki ciepła płytowe lutowane, posiadające określoną w aprobacie technicznej wartość
parametru ,,A" stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-
02414, pkt. 2.2.2.2);
4.5. sterownik węzła firmy Samson typ 5573;
4.6. zawory regulujące temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414,
pkt. 2.6), Samson;
4.7. zawory bezpieczeństwa - membranowe;
4.8. przeponowe naczynie wzbiorcze przepływowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturą
przyłączeniową zapewniającą ciągłą wymianę wody w naczyniu;
4.9. stabilizator temperatury c.w.u. - PN6, pojemność wg tabeli nr 1;
4.10. ciepłomierze - MULTICAL 603 Kamstrup z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54;
4.11. pozostałe wyposażenie węzłów - wg wymaganego schematu ideowego - załącznik nr 3.
4.12. gabaryty węzłów kompaktowych muszą być dostosowana do wymiarów pomieszczeń
przeznaczonych na węzły - załączniki nr 4 - 6. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy
Dostawca węzłów zobowiązany będzie do przeprowadzenia wizji lokalnej we wszystkich
pomieszczeniach węzłów w celu: sprawdzenia ich wymiarów, wymiarów dróg komunikacyjnych
prowadzących do pom. węzła, zapoznania się z zakresem prac adaptacyjnych związanych
z montażem węzłów. Na wizję dostarczyć należy wstępny szkic lokalizacyjny każdego węzła
w pomieszczeniu, w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
4.13. Węzeł powinien posiadać wszystkie niezbędne pomiary parametrów pracy obiektu tj:
o dane z licznika ciepła: ilość ciepła, przepływ chwilowy wody sieciowej, temperaturę zasilania i
powrotu wody sieciowej, moc chwilową węzła, data, godz. minuta odczytu,
o dane z regulatora węzła typu Trovis 5573 (minimum: temperatura zasilania i powrotu inst.
c.o., temperatura wyjścia c.w.u. z wymiennika ciepła, temperatura wyjścia c.w.u. ze
stabilizatora temperatury c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia i przesunięcia,
zadana temperatura wyjścia c.w.u., temp. powietrza zewnętrznego),
o sygnalizacja pracy pompy,
o sygnalizacja zawilgocenia posadzki pomieszczenia węzła w formie alarmu.
5. Zamówienie na etapie dostawy węzłów obejmuje:
5.1. dostawę węzłów ciepłowniczych, kompaktowych,
5.2. sporządzenie protokołu określającego dla urządzeń ciśnieniowych każdego węzła formy dozoru
technicznego (wg. Rozporządzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Społecznej z 9 lipca 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń ciśnieniowych, Dz.U. Nr 135 z 2003r. póz. 1269 oraz innych obowiązujących w tym
względzie przepisów),
5.3. przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym załącznikami w 2 egzemplarzach do
odbioru przez UDT urządzeń ciśnieniowych każdego węzła podlegających takiemu odbiorowi
(dozór pełny, ograniczony, uproszczony) - Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę
(podpisanie dokumentów, upoważnienia, dostawę czynnika roboczego, itp.)
5.4. dostarczenie świadectw jakości na węzły i ich elementy potwierdzających dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5.5. dostarczenie w języku polskim dokumentacji technologicznej węzła wraz z częścią elektryczną
z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również instrukcji obsługi w języku polskim
(DTR) węzła i jego elementów składowych (urządzeń),
5.6. dostarczenie protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów instalacji elektrycznej
węzła, oraz schematów instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej węzła i instrukcji obsługi węzła,
Całość dokumentacji wymienionej w pkt: 5.2 - 5.6 dostarczyć należy w wersji papierowej
i elektronicznej.
6. Zamówienie na etapie montażu węzłów obejmuje:
A. W części dotyczącej instalacji hydraulicznej i prac adaptacyjno-budowlanych:
6.1. Wykonanie wpustu podłogowego DN50 wraz z podłączeniem go do istn. studzienki schładzającej w
pomieszczenie węzła,
6.2. Montaż kompaktowego węzła c.w.u. wraz z przyłączeniem go do przewodów przyłącza
ciepłowniczego i przyłączeniem króćca wody zimnej wodociągowej do instalacji wody zimnej
wodociągowej budynku, wraz z wyprowadzeniem przewodów c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. poza
pomieszczenie węzła. Miejsce włączenia się do instalacji wodociągowej wody zimnej ustalone
zostanie podczas wizji lokalnej w budynku.
6.3. Sprowadzenie przewodów odpływowych (przewodu odpływowego zbiorczego) odwodnień
i odpowietrzeń nad wykonany wpust podłogowy,
6.4. Obudowanie węzła kompaktowego szczelnym cokolikiem wys. 12 cm wykonanym z cegły
klinkierowej pełnej,
6.5. Uruchomienie węzła po przyłączeniu go do instalacji c.w.u. budynku.
B. W części dotyczącej Instalacji elektrycznej:
6.6. Dla węzłów jednofunkcyjnych (moduł c.w.u.) wykonanie niezależnego zasilania modułu
z istniejącego przyłącza z zabezpieczeniami różnicowo- i nadmiarowo-prądowym,
6.7. Wykonanie uziemionej szyny wyrównawczej z płaskownika Fe/Zn 25x4,
6.8. Wykonanie połączeń wyrównawczych elementów metalowych z szyną ekwipotencjalną.
IV. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed dniem upływu terminu
składania ofert. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu
najpóźniej trzeciego dnia przed terminem składania ofert.
3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się :
3.1. przeprowadzić niezbędne próby, odbiory i nadzory na swój koszt,
3.2. sporządzić dokumentację powykonawczą (rysunek rzutu pomieszczenia węzła + rysunek
schematu technologicznego węzła, z zaznaczonymi urządzeniami podlegającymi odbiorowi przez
Dozór Techniczny),
3.3. ubezpieczyć w pełnym zakresie działalność związaną z przedmiotem zamówienia.
4. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki
określone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r. póz. 1409
z późn. zm.). Należy przedłożyć stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
i stosowania w budownictwie.
5. Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku
oraz muszą odpowiadać standardom technicznym.
6. Okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na pełny zakres zrealizowanych dostaw nie może być krótszy
niż 24 miesiące.

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 11;15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 29.10.2021 r.
do godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia, termin płatności.
1. Termin realizacji:
Lp. Adres Termin realizacji
1. węzeł Ul. Lotnicza 3 17.12.2021 r.
2. węzeł Ul. Lotnicza 6 17.12.2021 r.
1. węzeł Ul. Szydłowiecka 3 25.02.2022 r.

Wymagania:
Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.:
,,Dostawa trzech węzłów ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej do budynków wielorodzinnych
w Skarżysku-Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem"
i zaprasza do składania ofert
Warunki jakie musi spełnić Oferent:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Zamawiającego w wysokości
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium
wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie mniejszą niż 150 % ceny ofertowej.
3. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego
zadania.
4. Ofertę musi złożyć na załączonym blankiecie stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto obejmującą
całość przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót wynosi 2 lata.
2. Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej
faktury VAT za każdy zainstalowany i uruchomiony węzeł cieplny objęty przedmiotem Umowy.
VII. Składanie ofert (przygotowanie, terminy).
1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiającego
powinna zawierać opis:
,,Dostawa trzech węzłów ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej do budynków wielorodzinnych
w Skarżysku-Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem"
VIII. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Ocena ofert.
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Celsium Sp. z o.o. uwzględniając
w kolejności:
1.1. cenę ofertową,
1.2. oferowane warunki gwarancji,
1.3. doświadczenie Zamawiającego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktów,
1.4. referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót.
2. Zamawiający nie określa procentowych wielkości wag poszczególnych kryteriów, o których mowa
w pkt 1.
3. Oferent nie może się powoływać na okoliczność, iż oferta, którą wybrano, zawiera cenę wyższą niż jego
oferta.
4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zarząd
stanowił będzie podstawę do zawarcia umowy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Spółki.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty częściowej dotyczącej poszczególnych węzłów.
8. Oferent nie może żądać zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić oferent.
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące
dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.
2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.
3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz właściwego
ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
złożenia ofert.
4. Referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót, realizację dostaw, opis rozwiązań techniczno-
technologicznych zawierający m.in.: zestawienie gwarantowanych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych.
5. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz warunki
gwarancji.
Uwaga! Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione osoby.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
o Cezary Trochimiuk - w zakresie przedmiotu zamówienia,
e-mail: cezary.trochimiuk@celsium.pl. tel. 606 835 782,
o Krzysztof Borowiec - w zakresie przedmiotu zamówienia - instalacje elektryczne i automatyka węzłów,
e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl. tel. 601 545 859,
Informacje udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 - 15:00.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.