Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIASNA
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna
powiat: lubliniecki
gmina@ciasna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ciasna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna - etap III.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dostawę i wymianę 241 szt. opraw ze źródłami światła, którym będzie oświetlenie w technologii LED oraz demontaż istniejącego oświetlenia i powieszenie dostarczonych opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem i wymianę wysięgników tam gdzie jest to konieczne, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miejscowości Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, Molna, Panoszów, Pietruchowe, Przywary, Sieraków Śląski, Wędzina i Zborowskie.

CPV: 31520000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00243191, RGK.SW.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// josephine.proebiz.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
https://kobylanka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, tj.:
Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
c) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
d) włączona obsługa JavaScript
e) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
f) zainstalowany Acrobat Reader
g) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif,
application/xcompressed,
application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp,
video/xmsvideo,
audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,
application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg,
application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej: znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ. Opublikowane są również na
Platformie pod adresem https:// josephine.proebiz.com
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych
do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
-Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako
zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy
publiczne i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności:
-podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy usługi pocztowe;
-każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz
ustawy o dostępie do informacji publicznej.
III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57
z późn. zm.)
IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych
osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa) jeżeli
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
V. DOBROWOLNOŚĆ/OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane osobowe
są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie
będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-05 13:00
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.SW.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dostawę i wymianę 241 szt. opraw ze źródłami światła, którym będzie oświetlenie w technologii LED oraz demontaż istniejącego oświetlenia i powieszenie dostarczonych opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem i wymianę wysięgników tam gdzie jest to konieczne, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miejscowości Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, Molna, Panoszów, Pietruchowe, Przywary, Sieraków Śląski, Wędzina i Zborowskie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 305 pkt 1 Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jakie występują w zamówieniu podstawowym, tj. robót konstrukcyjnych, wykończeniowych, ziemnych, rozbiórkowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w wysokości do 50% pierwotnej wartości zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks.
60) + liczba punktów za gwarancję (max. 40).
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
Uwaga!
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zdolność techniczna - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w ramach jednej umowy wymiany minimum 288 opraw oświetlenia ze źródłem LED w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
2. Zdolność zawodowa - Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
a. zespołem minimum trzech osób posiadających ważne świadectwo kwalifikacyjne do dozoru urządzeń elektroenergetycznych w zakresie:
o urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
o sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
o aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w p. 2 i 7 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003 r. lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych - uprawnienia równoważne do wyżej wskazanych.
Wymienione osoby winny dysponować również uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN eksploatacyjne i dozorowe). Przy wykonywaniu robót objętych przetargiem niezbędne będzie posiadanie przez pracowników wykonujących roboty upoważnienie do wstępu i wykonywania prac pod napięciem na terenie operatora sytemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA - TAURON Nowe Technologie sp. z o.o.
b. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
o uprawnienia SEP - G1 w zakresie: E i D;
o co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1, pkt 5 ustawy Pzp, ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 7 do SWZ;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
c. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
d. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - (załącznik nr 3.1 do SWZ);
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3.2 do SWZ). Do
wykazu należy dołączyć kopie ważnych dokumentów., o których mowa w Rozdziale II ust. 7, p. 4, pp. 2.
c. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy sporządzoną nie wcześniej niż
na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
d. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Karty katalogowe opraw oświetleniowych, które Wykonawca zamierza zainstalować wraz z deklaracją zgodności WE, certyfikat wyrobów elektrycznych ENEC, potwierdzenie spełnienia normy EN 62471, potwierdzenia zgodności z IES LM-80 - TM-21. Potwierdzenia musza być wystawione przez uprawnione jednostki certyfikujące.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przed rozpoczęciem inwestycji rysunki, instrukcje, atesty i certyfikaty dla materiałów użytych w trakcie modernizacji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty katalogowe opraw oświetleniowych, które Wykonawca zamierza zainstalować wraz z deklaracją zgodności WE, certyfikat wyrobów elektrycznych ENEC, potwierdzenie spełnienia normy EN 62471, potwierdzenia zgodności z IES LM-80 - TM-21.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie zpełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
warunek związany z sytuacją ekonomiczną lub finansową spełnia co najmniej jeden wykonawca.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
łącznie spełniają warunki techniczne i zawodowe.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w SWZ składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podwykonawcy .
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
2. Zakres przewidywanych zmian zapisany jest w par. 15 załącznika nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks.
60) + liczba punktów za gwarancję (max. 40).
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-11-30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.