Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 95 738 71 0
Termin składania ofert: 2021-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 50 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert
na wykonanie remontu budynku przy Ul. Kazimierza Wielkiego 50 w Gorzowie Wlkp. zgodnie
z zakresem prac ujętym w załączonym do zaproszenia przedmiarem robót.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
o termomodernizację budynku,
o wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej,
o wymianę stolarki okiennej w piwnicy,
o wymianę drzwi do budynku.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również, jako wytwarzający
odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.
701 ze zm.), do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Dokument nr: TZP - 002/18WM-ADM-1/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ADM-1 podczas zebrania z właścicielami
lokali w terminie ustalonym po uzyskaniu ofert.

Składanie ofert:
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do
dnia 04.11.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania prac: do 6 miesięcy od podpisania umowy

Wymagania:
o okres gwarancji: 60 miesięcy
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
o sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
o roboty, które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim (ślepym), rozliczane będą
na podstawie obowiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie.
W przypadku materiałów i sprzętu, który nie został uwzględniony w dokumentach postępowania,
zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z
poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie
uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez wykonawcę.
o sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metoda uproszczona na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zam.gorzow.pl),
o należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
o ceny określone przez Wykonawce w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą
zmienione w toku realizacji prac.
Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada
niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze
sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje
odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla. jego realizacji, (treść
oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).
Warunki prowadzonego postępowania:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem proszeni
są o wpisanie na kopercie adresu e-mail w celu umożliwienia Administracji poinformowania o terminie
spotkania.
Obowiązuje ścisły reżim sanitarny, czyli odstęp maseczki i dezynfekcja rąk.
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację
miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem,
w szczególności w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych
Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane, jako
niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich
otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który
zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji,
gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną
przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie
podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby
zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres
e-mail wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do
art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.