Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
powiat: Żory
tel. (032) 435 51 11
justyna.buchalik@cop.zory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żory
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 435 51 11
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów budowlanych w związku z potrzebą zaopatrzenia Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w materiały budowlane zwracam się z ofertowym o cenę dostawy materiałów. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów budowlanych w 2022 roku do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych , zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niemniejszego zapytania

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: justyna.buchalik@cop.zory.pl, wpisując w tytule: ,,Dotyczy zapytania ofertowego nr ES.2712.15.2021.JB
- za pośrednictwem poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy zapytania ofertowego nr ES.2712.15.2021.JB" do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 44-240 Żory, os. Sikorskiego 52, do dnia 05.11.2021 r.,
do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do ŻCOP.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.11.2021 r., do godz. 15.00. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
3. Oferty niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI UMOWY: Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, na terenie miasta Żory. Przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV. ZAKRES PRAC OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zamierza dokonać zamówienia: - w 2022 roku na szacunkową kwotę ok. 50.000,00 zł brutto;
W ramach kwoty umownej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.
V. WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI:
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy na dostawę materiałów budowlanych", który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OFERENTA:
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
-zwanym dalej "RODO" - informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą wzorach (44-240), os. Sikorskiego 52. Kontakt tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cop.zory.pl
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:-rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty (w związku z art.6 ust.l lit. c) RODO) -oraz wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w związku zart.6 ust.l lit. b) RODO).
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych. 4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5.Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, a odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu. 6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Buchalik- Kierownik Referatu ds. Ekonomii Społecznej pod numerem telefonu (32) 435-51-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 oraz adresem email: justyna.buchalik@cop.zory.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.