Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2021-10-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLKOWICE
Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
a.begier@gmina.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej na zasobach Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Polkowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wymiana stolarki okiennej na zasobach Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. ,,Program na rzecz poszanowania energii".
Przedmiotem zamówienia dla są następujące roboty budowlane:
a) wykonanie inwentaryzacji, pomiaru stolarki okiennej przewidzianej do wymiany,
b) demontaż istniejącej stolarki okiennej,
c) montaż nowej stolarki okiennej PVC z zachowaniem podziału geometrycznego
i odwzorowania jak w starej stolarce (kolorystyka okien zgodnie z istniejącą stolarką okienną),
d) naprawa, uzupełnienie tynków, malowanie i wykończenie ościeży okiennych zewnętrznych
i wewnętrznych,
e) wymiana parapetów zewnętrznych,
f) montaż nawiewników powietrza okiennych,
g) wywóz zdemontowanych okien oraz gruzu na składowisko na koszt Wykonawcy,
h) utrzymanie bieżącej czystości podczas robót.

CPV: 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00247186, ZP.271.68.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj.:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania
(Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o
postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do
komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c) poczty elektronicznej a.begier@gmina.polkowice.pl (korespondencja oprócz Ofert).
jak również przy użyciu:
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o
postępowaniu). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.68.2021
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
,,Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 3. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do
wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi
regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z
nimi. Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Polkowicach, Ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina.polkowice.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Polkowice: Ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z SWZ. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust Pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozp Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r. w spr instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ust Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-15 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.68.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wymiana stolarki okiennej na zasobach Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. ,,Program na rzecz poszanowania energii".
Przedmiotem zamówienia dla są następujące roboty budowlane:
a) wykonanie inwentaryzacji, pomiaru stolarki okiennej przewidzianej do wymiany,
b) demontaż istniejącej stolarki okiennej,
c) montaż nowej stolarki okiennej PVC z zachowaniem podziału geometrycznego
i odwzorowania jak w starej stolarce (kolorystyka okien zgodnie z istniejącą stolarką okienną),
d) naprawa, uzupełnienie tynków, malowanie i wykończenie ościeży okiennych zewnętrznych
i wewnętrznych,
e) wymiana parapetów zewnętrznych,
f) montaż nawiewników powietrza okiennych,
g) wywóz zdemontowanych okien oraz gruzu na składowisko na koszt Wykonawcy,
h) utrzymanie bieżącej czystości podczas robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania budowlane związane z wymianą stolarki budowlanej o łącznej powierzchni co najmniej 100 m2.
b) możliwość dysponowania osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (o ile jest już znany).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (o ile jest już znany) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymaganych dokumentów, zamawiający może żądać odpowiednio od każdego ze wskazanych podmiotów pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 4 do SWZ. 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane" - co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy oraz oświadczenia dotyczące jej rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od niej, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2) Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron, zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy,
b) dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,
3) Termin zakończenia robót budowlanych może ulec zmianie w przypadku:
a) wystąpienia okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z ich technologią. Za niekorzystne warunki uznaje się:
? występowanie przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni temperatury poniżej 0°C w ciągu dnia i/lub w nocy,
? opady deszczu trwające dłużej niż 3 kolejne dni robocze,
? opady śniegu trwające dłużej niż 3 kolejne dni robocze.
Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni występowania ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych odnotowane w dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawcę. Strony liczbę dni od wstrzymania do wznowienia robót przyjmować będą na podstawie liczby dni wstrzymania robót potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w dzienniku pogodowym,
b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy, itp.), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
d) przestojów i opóźnień spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19, związanych w szczególności z:
? nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,
? decyzją wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
? w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładającym na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
? poleceniem wydanych przez wojewodę lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
e) udzielenia Wykonawcy zamówień na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki, a wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione będzie od wykonania tego zamówienia,
We wszystkich przypadkach określonych w pkt 3 b)-e), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację robót.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy. Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z kalkulacji ryczałtu przedłożonej przed podpisaniem umowy i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Kierownika Robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższej).
Zamawiający informuje, że szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy określony zostały w Rozdziale XXIII SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.