Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2021-10-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
powiat: Białystok
zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/528123
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w BIAŁYMSTOKU PRZY ul.
H. SIENKIEWICZA 65
Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w BIAŁYMSTOKU PRZY ul.
H. SIENKIEWICZA 65 . Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na I i III piętrze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy Ul. H. Sienkiewicza 65, w obiekcie czynnym, zgodnie ze szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w SWZ.
Branża budowlana

1) Roboty rozbiórkowe.
2) Przebudowa ścian działowych (murowanych tradycyjnie oraz zabudów gipsowo-kartonowych).
3) Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykucie otworów drzwiowych wraz z wymianą części nadproży drzwiowych.
4) Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach.
5) Wymiana okładzin posadzek na stropach.
6) Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych na ścianach.
7) Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8) Przetarcie istniejących tynków i dwukrotne szpachlowanie.
9) Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i natryskową.
10) Wykonanie tynków mozaikowych na ścianie.
11) Wykonanie odporów na ścianie z gresu oraz z elastycznej odbojnicy.
12) Nakładki PCV na parapety okienne.
13) Poszerzenie otworów drzwiowych.
14) Wykonanie nadproży nad drzwiami.
15) Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
16) Zakup i montaż żaluzji okiennych poziomych.
17) Montaż listew progowych.
18) Montaż odbojów przy drzwiach.
19) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience.
20) Licowanie ścian szatni i łazienki glazurą na pełną wysokość.
21) Wymiana kratek na przewodach wentylacyjnych.
22) Montaż lustra wklejanego.
23) Montaż ścianek systemowych w łazience z płyty HPL.
24) Sprzątanie po budowlane.
25) Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Branża elektryczna
1) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych w remontowanych pomieszczeniach,
2) Wymiana obudów istniejących rozdzielni elektrycznych na większe, wstawienie istniejących zabezpieczeń i rozbudowa o nowe zabezpieczenia,
3) Wykonanie przebić, tras kablowych w pomieszczeniach, na korytarzach i na trasie do serwerowni,
4) DOSTAWA i montaż rozdzielni klimatyzacji z układem sterowania zał/wył. przy zaniku zasilania,
5) Wykonanie instalacji siłowej, gniazd DATA i zasilania urządzeń teletechnicznych,
6) Wykonanie zasilania central oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
7) Wykonanie instalacji oświetleniowej,
8) Ponowny montaż istniejącego okablowania strukturalnego,
9) Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego o nowe linie,
10) Wykonanie dwustronnego systemu kontroli dostępu na 3 przejściach i integracja z istniejącym systemem KD,
11) Badania i pomiary instalacji.

Branża sanitarna
1) systemu klimatyzacji VRF do wybranych pomieszczeń na I, II i III piętrze, rozprowadzenie instalacji miedzianej w izolacji po elewacji,
2) do poziomu poddasza, montaż odprowadzenia skroplin po ścianie zewnętrznej, oraz do istniejącego pionu kanalizacyjnego,
3) systemu Split w Rozdzielni Głównej w piwnicy,
4) System klimatyzacji Split w pomieszczeniu 224,
5) system klimatyzacji Multisplit w pomieszczeniu Komendanta oraz w sekretariacie,
6) montaż listew elektrycznych jako obudowa kanalizacji sanitarnej oraz gazowej,
7) doprowadzenie instalacji wod-kan. do umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu 346, montaż podumywalkowego podgrzewacza ciepłej
8) wody użytkowej o pojemności 15l, montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, montaż umywalki, zlewu z ociekaczem,
9) demontaż wentylatorów, nagrzewnic oraz kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na szatnie, demontaż starczych
10) przewodów rozprowadzających,
11) montaż instalacji wod.-kan. do łazienki w szatni męskiej,
12) montaż pompy kanalizacyjnej z rozdrabniaczem,
13) montaż nowych grzejników w pomieszczeniu 9 i 10 w piwnicy,
14) doprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem grzejnika łazienkowego z grzałką elektryczną w łazience,
15) zakup grzejnika elektrycznego o mocy 1000W,
16) montaż centrali wentylacyjnej na konstrukcji wsporczej w pom. 2,
17) montaż kanałów wraz z izolacją i osprzętu wentylacyjnego, przepustnic, anemostatów,
18) montaż czerpni i wyrzutni wraz z wykonaniem wykopu, rozebraniem kostki, zabezpieczeniem przebicia przez ścianę, zabezpieczeniem
19) kanałów izolacją 80mm, blacha ocynkowana, oraz papą, zasypanie wykopu, wraz z odtworzeniem terenu

CPV: 45216110-8

Dokument nr: 2021/BZP 00247593, 38/C/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają: ,,REGULAMIN platformazakupowa.pl" oraz ,,Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl". Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu ,,Wymagania i specyfikacje" wybierając ,,Pod linkiem". Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MG.. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a)Specyfikacja połączenia: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej wersji, akceptująca pliki typu ,,cookies, - włączona obsługa JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, b)Format przesyłanych danych: - Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 ,,Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych" do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt;.docx; .xlsx;.pptx; .csv, .zip, .tar, .gz,(.gzip), .7Z. - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx ze szczególnym wskazaniem na .pdf - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z . Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać" Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016roku".c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok;2)inspektor ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych:iod.kwp@bk.policja.gov.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c, b, f RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia analiz związanych z prowadzonym postępowaniem, w celu realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, w celu archiwizacji; Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz eRODO1),2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych zrealizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie rodzaju danych osobowych i sposobu ich przetwarzania oraz udostępniania informuję, że podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz rodzaj przetwarzanych danych szczegółowo określone zostały w SWZ. Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej. Wszystkie dane osobowe opisane powyżej będę udostępnianie podmiotom przetwarzającym, które świadczą na rzecz administratora usługi z zakresu IT. Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO ** Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- Dz. U. z2019 r. poz. 2019 ze zm.);? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/528123
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-16 09:30
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 38/C/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1201016,65 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w BIAŁYMSTOKU PRZY ul.
H. SIENKIEWICZA 65 . Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na I i III piętrze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 65, w obiekcie czynnym, zgodnie ze szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w SWZ.
Branża budowlana

1) Roboty rozbiórkowe.
2) Przebudowa ścian działowych (murowanych tradycyjnie oraz zabudów gipsowo-kartonowych).
3) Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykucie otworów drzwiowych wraz z wymianą części nadproży drzwiowych.
4) Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach.
5) Wymiana okładzin posadzek na stropach.
6) Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych na ścianach.
7) Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8) Przetarcie istniejących tynków i dwukrotne szpachlowanie.
9) Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i natryskową.
10) Wykonanie tynków mozaikowych na ścianie.
11) Wykonanie odporów na ścianie z gresu oraz z elastycznej odbojnicy.
12) Nakładki PCV na parapety okienne.
13) Poszerzenie otworów drzwiowych.
14) Wykonanie nadproży nad drzwiami.
15) Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
16) Zakup i montaż żaluzji okiennych poziomych.
17) Montaż listew progowych.
18) Montaż odbojów przy drzwiach.
19) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience.
20) Licowanie ścian szatni i łazienki glazurą na pełną wysokość.
21) Wymiana kratek na przewodach wentylacyjnych.
22) Montaż lustra wklejanego.
23) Montaż ścianek systemowych w łazience z płyty HPL.
24) Sprzątanie po budowlane.
25) Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Branża elektryczna
1) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych w remontowanych pomieszczeniach,
2) Wymiana obudów istniejących rozdzielni elektrycznych na większe, wstawienie istniejących zabezpieczeń i rozbudowa o nowe zabezpieczenia,
3) Wykonanie przebić, tras kablowych w pomieszczeniach, na korytarzach i na trasie do serwerowni,
4) Dostawa i montaż rozdzielni klimatyzacji z układem sterowania zał/wył. przy zaniku zasilania,
5) Wykonanie instalacji siłowej, gniazd DATA i zasilania urządzeń teletechnicznych,
6) Wykonanie zasilania central oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
7) Wykonanie instalacji oświetleniowej,
8) Ponowny montaż istniejącego okablowania strukturalnego,
9) Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego o nowe linie,
10) Wykonanie dwustronnego systemu kontroli dostępu na 3 przejściach i integracja z istniejącym systemem KD,
11) Badania i pomiary instalacji.

Branża sanitarna
1) systemu klimatyzacji VRF do wybranych pomieszczeń na I, II i III piętrze, rozprowadzenie instalacji miedzianej w izolacji po elewacji,
2) do poziomu poddasza, montaż odprowadzenia skroplin po ścianie zewnętrznej, oraz do istniejącego pionu kanalizacyjnego,
3) systemu Split w Rozdzielni Głównej w piwnicy,
4) System klimatyzacji Split w pomieszczeniu 224,
5) system klimatyzacji Multisplit w pomieszczeniu Komendanta oraz w sekretariacie,
6) montaż listew elektrycznych jako obudowa kanalizacji sanitarnej oraz gazowej,
7) doprowadzenie instalacji wod-kan. do umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu 346, montaż podumywalkowego podgrzewacza ciepłej
8) wody użytkowej o pojemności 15l, montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, montaż umywalki, zlewu z ociekaczem,
9) demontaż wentylatorów, nagrzewnic oraz kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na szatnie, demontaż starczych
10) przewodów rozprowadzających,
11) montaż instalacji wod.-kan. do łazienki w szatni męskiej,
12) montaż pompy kanalizacyjnej z rozdrabniaczem,
13) montaż nowych grzejników w pomieszczeniu 9 i 10 w piwnicy,
14) doprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem grzejnika łazienkowego z grzałką elektryczną w łazience,
15) zakup grzejnika elektrycznego o mocy 1000W,
16) montaż centrali wentylacyjnej na konstrukcji wsporczej w pom. 2,
17) montaż kanałów wraz z izolacją i osprzętu wentylacyjnego, przepustnic, anemostatów,
18) montaż czerpni i wyrzutni wraz z wykonaniem wykopu, rozebraniem kostki, zabezpieczeniem przebicia przez ścianę, zabezpieczeniem
19) kanałów izolacją 80mm, blacha ocynkowana, oraz papą, zasypanie wykopu, wraz z odtworzeniem terenu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Mocodawcy, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani będą, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy w niniejszym postępowaniu).
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą z jednym Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy.
3. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej.
4. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże, na podstawie zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, zakres robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę, a także formę wniesienia zabezpieczenia zaliczki i termin jej rozliczenia.
5. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy
6. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej,
b) gwarancji ubezpieczeniowej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
7. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia. Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym przypada termin rozliczenia zaliczki wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 4. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający żąda zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości umowy.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia. Za rozliczenie zaliczki uznaje się odbiór prac zrealizowanych z udzielonej zaliczki oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia, na którą zaliczka została wypłacona, tj. dokumentów, o których mowa w §12 ust. 5.
9. Zamawiający może udzielić kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.
10. Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie realizacji jakiegokolwiek elementu robót ujętego w zaakceptowanym harmonogramie,
o którym mowa w ust. 4 przekracza 14 dni w stosunku do terminów w nim określonych.
11. W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest uwarunkowane przedłużeniem terminu ważności zabezpieczenia zaliczki.
12. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuację opisaną w ust. 11 spowoduje niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do Gwaranta o jej zwrot w wysokości nierozliczonej.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.