Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozłączniki napowietrzne SN

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Rozłączniki napowietrzne SN

Data zamieszczenia: 2021-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA
Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
723303724, 693971619
katarzyna.kukulska2@energa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77429
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 300 000,00 PLN
Nr telefonu: 723303724, 693971619
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00
Dokumenty do pobrania
Sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.04.01-00-0012/17 - Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie intelig. opom. i automat. sieci w celu aktywizacji odbiorców dla popr. efektywn. użytk. energii oraz (...)

Część 1
Sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN (...)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 619 sztuk rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją (zwane dalej ,,przedmiotem zamówienia") spełniających warunki techniczne i jakościowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WZ (Specyfikacja techniczna), do wszystkich Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA.
2. Rozłączniki napowietrzne SN w obudowie zamkniętej oraz zespoły telesygnalizacji i telesterowania mają być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.
3. Wszystkie rozłączniki objęte dostawą oferowane przez wykonawcę mają pochodzić od jednego, tego samego producenta wskazanego przez wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do WZ) i mają być tego samego typu, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli źródła pochodzenia (producenta).
4. Telesterowanie do rozłączników objętych dostawą oferowane przez wykonawcę ma pochodzić od jednego, tego samego producenta wskazanego przez wykonawcę w Formularzu oferty i ma być tego samego typu.
5. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31210000-1 - elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych.
6. Zamawiający wymaga by udział przedmiotu zamówienia pochodzącego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, był na poziomie nie niższym niż 50%, pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w tym wszystkich, opisanych w załączniku nr 1 do WZ urządzeń stanowiących elementy składowe przedmiotu zamówienia) nie może być krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez zamawiającego
8. Dostaw przedmiotu zamówienia wykonawca będzie dokonywał transportem na własny koszt, do wskazanych przez zamawiającego magazynów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy. Dokładne ilości, terminy oraz miejsca dostaw będą każdorazowo wskazane w zamówieniu realizacyjnym. Przyjęcie zamówienia realizacyjnego będzie potwierdzane przez wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia przez zamawiającego. Potwierdzenie będzie przesyłane przez wykonawcę elektronicznie na adresy e-mail wskazane w umowie (załącznik nr 3 do umowy - wykaz osób upoważnionych do koordynowania realizacji umowy i przekazywania wykonawcy zamówień).
9. Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy. Przed zawarciem umowy, zamawiający może dokonać weryfikacji harmonogramu dostaw, przy założeniu, że zmiany wolumenu poszczególnych partii nie będą się różniły od pierwotnego harmonogramu o więcej niż 30% przy zachowaniu dostaw miesięcznych. Termin realizacji pierwszej dostawy nie będzie krótszy niż jeden miesiąc od dnia zawarcia umowy i nie nastąpi wcześniej niż data pierwszej dostawy wynikająca z pierwotnego harmonogramu dostaw.
10. Na etapie poszczególnych odbiorów zamawiający wymaga badań i protokołów, których szczegółowy wykaz zawarty został w załączniku nr 1 do WZ - Specyfikacja techniczna.
Okres gwarancji
5 lat

CPV: 31210000-1

Dokument nr: 2021-24818-77429

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Gmina
Płock
Miejscowość
Płock
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Gmina
Koszalin
Miejscowość
Koszalin
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Miejscowość
Toruń
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Gmina
Kalisz
Miejscowość
Kalisz
Harmonogram

Etap 1
Koniec realizacji
2022-02-20
Opis
DOSTAWA 131 sztuk rozłączników do wszystkich Oddziałów EOP do dnia

Etap 2
Koniec realizacji
2022-03-20
Opis
DOSTAWA 108 sztuk rozłączników do wszystkich Oddziałów EOP do dnia

Etap 3
Koniec realizacji
2022-04-20
Opis
DOSTAWA 103 sztuk rozłączników do wszystkich Oddziałów EOP do dnia

Etap 4
Koniec realizacji
2022-05-20
Opis
DOSTAWA 88 sztuk rozłączników do wszystkich Oddziałów EOP z wyłączeniem O/Toruń do dnia

Etap 5
Koniec realizacji
2022-06-20
Opis
DOSTAWA 88 sztuk rozłączników do wszystkich Oddziałów EOP z wyłączeniem O/Toruń do dnia

Etap 6
Koniec realizacji
2022-07-20
Opis
DOSTAWA 62 sztuk rozłączników do Oddziałów EOP Kalisz, Koszalin, Olsztyn do dnia

Etap 7
Koniec realizacji
2022-08-20
Opis
DOSTAWA 39 sztuk rozłączników do Oddziałów EOP Kalisz i Olsztyn do dnia

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z § 9 wzoru umowy (załącznik nr 4 do WZ)
1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1. zmiany organizacji spełniania świadczenia, tj. zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
1.2. pozostałych zmian:
1.2.1 konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, w tym zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, w szczególności:
1.2.1.1 wynikające ze specyfiki działalności zamawiającego;
1.2.1.2 spowodowane zmianą w strukturze i organizacji zamawiającego (np. wyodrębnienie
lub scalenie oddziałów lub Jednostek Biznesowych, zmiany w ich zadaniach
i kompetencjach, przekształcenia kapitałowe w Grupie Energa);
1.2.1.3 spowodowane zmianą w zakresie powierzonych zamawiającemu kompetencji i uprawnień,
1.2.1.4 spowodowane zmianą lub wprowadzeniem nowych procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie zamawiającego;
1.2.1.5 spowodowane opóźnieniami dostaw innych asortymentów nabywanych przez zamawiającego;
1.2.1.6 spowodowane decyzjami właściwych organów Państwa, organów administracji Rządowej/samorządowej;
1.2.1.7 zmiany przepisów prawa wewnętrznego bądź Unii Europejskiej;
1.2.2 wydłużenie terminu obowiązywania umowy:
1.2.2.1 jeżeli w okresie obowiązywania umowy nie zostaną zrealizowane wszystkie dostawy będące przedmiotem zamówienia bądź zamawiający nie wyczerpie kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 - o okres do 6 miesięcy;
1.2.2.2 w przypadku okresowej niemożności realizowania umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można zapobiec o okres tej niemożności.
1.2.3 zmiany harmonogramu w szczególności co do terminu, miejsc i ilości.
2. Wskazane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę.
3. W każdym przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, wszystkie pozostałe warunki jej realizacji,
w szczególności ceny realizacji poszczególnych zadań, pozostają bez zmian.
4. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że zmiana istotna umowy występuje, gdy zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4.1. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu zakupowym, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
4.2. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
4.3. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
4.4. zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych niż wymienione w ust. 7 pkt 4 RUZ.
5. W celu wprowadzenia do umowy jakiejkolwiek zmiany:
5.1. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony
o dokonanie zmiany, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawierać musi uzasadnienie i dowody wskazujące na spełnienie przesłanek dokonania zmiany, oceny wpływu zmiany na termin, sposób i koszty wykonania Zamówienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany;
5.2. w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa powyżej, Strony obowiązane są ustalić:
5.2.1. czy i jaki wpływ wnioskowane zmiany mają na termin, sposób i koszty wykonania Zamówienia;
oraz
5.2.2. termin wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian.
6. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają zachowania formy pisemnej i będą sporządzane w formie aneksu do umowy, o ile w treści umowy nie wskazano inaczej.
7. Poza innymi włączeniami odpowiedzialności wyraźnie przewidzianymi w umowie, Strony nie odpowiadają jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w zakresie spowodowanym działaniem siły wyższej, w szczególności Strona dotknięta siłą wyższą będzie zwolniona z obowiązków przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. (...)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca musi wykazać się wykonaniem dostaw lub dostawy fabrycznie nowych rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem o łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000 zł., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1 musi zostać spełniony samodzielnie przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, wobec których zaistnieją przesłanki określone w art. 12 ust. 1 Regulaminu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki wskazane w art. 12 ust. 2 Regulaminu.
3. Zamawiający dokona wstępnej oceny braku przesłanek do wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu, na podstawie analizy oświadczenia składanego wraz z ofertą, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do WZ, a następnie wezwie do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI pkt 2 WZ.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (pełen wykaz dokumentów wskazano w Dziale XI WZ):
1.1. ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do WZ,
1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pozostałych oświadczeń - w formie oryginału lub kopii poświadczonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.) - jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie będzie wynikało z dotyczącego wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub w sytuacji, gdy wykonawca dysponuje pełnomocnictwem w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia).
1.3. Dokumenty wykazujące wystąpienie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), niezbędne do utajnienia informacji - jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów i nie mogą być udostępniane (jeżeli dotyczy).
1.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie niepieniężnej.
1.5. Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego (w formie elektronicznej; dla rysunków technicznych dopuszcza się format PDF lub DWG):
1.5.1. Karty katalogowe oferowanych rozłączników napowietrznych SN wraz z ich napędami zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia;
1.5.2. Kopie certyfikatów zgodności potwierdzających parametry z pkt. 2.3.17 załącznika nr 1 do WZ/ umowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem z niżej wymienionymi normami: rozłączniki napowietrzne SN o budowie zamkniętej z napędem - PN EN 62271 1:2018-02E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego oraz PN-EN 62271-103:2011E, Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie.
UWAGI DO PKT 1.5:
1) Wszelka dokumentacja techniczna sporządzona w języku obcym musi być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
2) Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne uwzględnia jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe publikowane oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do normy publikowanych oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm publikowanych oddzielnie (oznaczenie Ap), które należy uwzględnić przy wykorzystaniu normy. Nie wymaga się podawania ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na protokołach badania i certyfikatach zgodności w przeciwieństwie do zmian do norm publikowanych oddzielnie.
3) Certyfikaty zgodności muszą być wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez akredytowane jednostki certyfikujące w tym zakresie na podstawie badań typu potwierdzających zgodność z normą aktualną w dniu zakończenia wykonania badań w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie.
4) Certyfikaty zgodności wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu wydania certyfikatu, są taktowane na równi z certyfikatami zgodności z ww. normami, do daty wskazanej przez jednostkę certyfikującą, lecz nie dłużej niż do daty utraty aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.
5) Jeżeli zmiana do normy publikowana oddzielnie wprowadza istotne zmiany wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób) to badania typu należy powtórzyć lub uzupełnić nie później niż w 3 lata daty od opublikowania oddzielnie zmiany do normy o ile wcześniej nie zostanie wydana norma z włączoną do treści zmianą. Wówczas utrata aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności zostanie na nowo podane w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.
6) Protokoły badania typu wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu wykonywania badań, są taktowane na równi z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. normami, ale nie dłużej niż do daty utraty aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.
7) ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów, prawo wglądu do raportu z badań oraz pełnych protokołów z badań.
8) Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości treść normy EN lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny członka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub normę zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian została wprowadzona jako norma EN lub dokument harmonizacyjny HD.
9) Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty zgodności, badanie (typu), deklaracja zgodności producenta, importera lub jego upoważnionego przedstawiciela - zgodnie z pkt. 3.1. ppkt 3.1.1 załącznika nr 1 do WZ).

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-04
Data ostatniej zmiany
2021-11-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty - 85%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zastosowane medium izolacyjne - 15%
0 pkt - w przypadku zastosowania medium izolacyjnego w postaci gazu SF6;
15 pkt - w przypadku zastosowania medium izolacyjnego w postaci próżni.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Kukulska
tel.: 723303724
e-mail: katarzyna.kukulska2@energa.pl
Stanisław Hejna
tel.: 693971619
e-mail: Stanislaw.Hejna@energa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.