Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe
Trwała 7
53-335 Wrocław
powiat: Wrocław
przetargi3@wroclaw-poludnie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78248
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumenty do pobrania
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0037/17 - Wzrost efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego we Wrocławiu przy Ul. Wincentego Stysia 31-45 - Ul. Skwierzyńskiej 4-16

Część 1
Termomodernizacja elewacji i stropodachu

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Termomodernizacja elewacji i stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi i dodatkowymi (w zakresie podstawowym i zakresie opcjonalnym) w budynku przy Ul. Stysia 31-45 - Ul. Skwierzyńska 4-16 na Osiedlu I ,,Anna" we Wrocławiu.
Zakres podstawowy prac:
- Roboty demontażowe i utylizacja odpadów.
- Ocieplenie ścian - ściany zewnętrzne, balkony.
- Docieplenie stropodachów i stropów.
- Wymiana okien
- Hydroizolacja balkonów.
Zakres opcjonalny prac:
- Renowacja strefy wjazdu do garażu.
- Montaż zadaszeń balkonów, system zabudowy galerii, podkonstrukcje na reklamy.
- Roboty demontażowe i utylizacja odpadów robót objętych Prawem opcji.
- Wykonanie 2 szt. żelbetowych szybów windowych.
- Przebudowa węzła cieplnego - część budowlana.
Do wykonywania robót nie dopuszcza się platform roboczych ruchomych podwieszonych (podestów elewacyjnych). Roboty należy wykonywać wyłącznie przy zastosowaniu rusztowań.

Część 2
Montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz montaż pomp ciepła wraz z robotami towarzyszącymi i dodatkowymi (w zakresie podstawowym i w zakresie opcjonalnym) w budynku przy Ul. Stysia 31-45 - Ul. Skwierzyńska 4-16 na Osiedlu I ,,Anna" we Wrocławiu.
Zakres podstawowy prac:
- Montaż dwóch instalacji sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze/woda, napędzanych elektrycznie, o mocy nie mniejszej niż 30,0 kW każda (łączenie nie mniejszej niż 60,0 kW), które będą stanowiły system pomocniczy (w stosunku do istniejącego) do podgrzewania c.w.u,
- Montaż dwóch dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20,0 kWp każda, (łącznie nie mniejszej niż 40,0 kWp).
Zakres opcjonalny prac:
- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,7 kW (segment A);
- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,9 kW (segment C);
- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,4 kW (segment F).
Wymagania gwarancyjne:
1) gwarancje produktowe producenta:
- minimum 12 lat gwarancji mocy na 90% wydajności;
- minimum 25 lat gwarancji mocy na 80% wydajności.
2) gwarancja na urządzenia nie mniej niż 7 lat na inwertery i 10 lat na panele fotowoltaiczne oraz 5 lat na pompy ciepła.

Część 3
Modernizacja oświetlenia

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie dotychczasowych, tradycyjnych źródeł światła na źródła światła typu LED oraz wymiana opraw oświetleniowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy Ul. Stysia 31--45 - Ul. Skwierzyńska 4-16 na Osiedlu I ,,Anna" we Wrocławiu.
Zakres prac obejmuje:
- Wymianę dotychczasowych tradycyjnych źródeł światła na źródła światła typu LED wraz z wymianą opraw oświetleniowych w ilości 667 sztuk i o mocy 6,5 Wata.

Część 4
Wymiana inst. zw., cw., co. oraz izolacja inst. cw. i co.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Wymiana, w obrębie kondygnacji piwnicznej i przyziemia, rur instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz na wykonaniu izolacji termicznej na instalacjach ciepłej wody, cyrkulacji, centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi i dodatkowymi (w zakresie podstawowym i w zakresie opcjonalnym) w budynku przy Ul. Stysia 31-45 i Ul. Skwierzyńska 4-16 na Osiedlu I ,,Anna" we Wrocławiu.
Zakres podstawowy obejmuje:
- Wymiana w obrębie kondygnacji piwnicznej i przyziemia rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- Wykonanie w obrębie kondygnacji piwnicznej i przyziemia izolacji termicznej na nowej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz wymiana izolacji termicznej na przewodach c.o. wraz z robotami towarzyszącymi.
.
Zakres opcjonalnych prac:
- Wymiana na odcinku estakady zewnętrznej rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- Wykonanie na odcinku estakady zewnętrznej izolacji termicznej na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz wymiana izolacji termicznej na przewodach c.o. wraz z robotami towarzyszącymi

CPV: 45210000-2, 42511110-5, 45261215-4, 45300000-0, 45311200-2, 45321000-3, 45311000-0, 45300000-0, 45320000-6

Dokument nr: 2021-30674-78248

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Załączone "Ogólne warunki umowy" zawierają warunki zmiany umowy oraz pozostałe elementy projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie niniejszego zamówienia, w zakresie zapytania ofertowego (ZO).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia i przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2. Zamawiający wyklucza wykonawcę:
1) przy zaistnieniu przesłanki art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na zasadach określonych w art. 109 ust. 3, art. 110 ust. 2-3 oraz art. 111 pkt 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) który jest powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub który jest powiązany z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności biorące udział w procesie oceny ofert.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
a) zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane o wartości(*1) każdej z nich co najmniej 1 000 000 zł (bez podatku VAT), z czego przynajmniej 2 (dwie) z nich dotyczyły robót dociepleniowych o powierzchni docieplanych ścian - każda co najmniej 5 000 m2;
b) posiadał przynajmniej w 1 (jednym) roku z ostatnich 5 lat minimalne roczne przychody(*1) w wysokości co najmniej 4 000 000 zł, w tym - w zakresie docieplenia ścian obiektów budowlanych - co najmniej 2 000 000 zł;
(*1) Ilekroć jest mowa o wykonaniu robót budowlanych, należy przez to rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości potwierdzające spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu.
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
a) skierował do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
- Kierownik Budowy - posiadający doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 5 lat, w tym kierowanie, jako Kierownik Budowy, co najmniej 3 budowami z czego przynajmniej dwie budowy polegały na ociepleniu ścian o powierzchni równej lub większej niż 5 000 m2 oraz posiadającego uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Majster robót budowlanych - posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe(*2) w wykonywaniu czynności nadzoru nad powierzonymi robotami budowlanymi oraz kierowanie powierzonymi robotami budowlanymi w ramach budowy kierowanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, a roboty budowlane polegały na ociepleniu ścian o powierzchni równej lub większej niż 5 000 m2.
(*1) Ilekroć jest mowa o wykonaniu robót budowlanych, należy przez to rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości potwierdzające spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu.
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
(*2) Ilekroć jest mowa o doświadczeniu zawodowym (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczy się w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), rozumie się przez to doświadczenie uzyskane w trakcie:
- zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. - dalej także ,,ustawa PB"), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100),
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 zł.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Do oferty wykonawca dołącza:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą",
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 2 000 000 zł;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. Okresy wyrażone w latach o których mowa w ust. 1 pkt 4, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-12
Data ostatniej zmiany
2021-11-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM NR 1 - CENA - max 95 pkt
a) Punkty w kryterium Cena ZP - max. 93 pkt
PC(ZP) = 93 x Cof.naj./C of.bad.
b) Punkty w kryterium Cena opcji - max. 2 pkt.
PC(O) = 2 x Copcji.of.naj./C of.bad.
2) Sumaryczna ilość punktów w kryterium CENA:
P(C) = PC(ZP) + PC(O)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM NR 2 - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - max 5 pkt
Okres gwarancji jakości < 60 miesięcy - oferta odrzucona
a) P(G) = 0 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości < 72 miesięcy,
b) P(G) = 5 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości >= 72 miesiące

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM NR 1 - CENA - max 95 pkt
a) Punkty w kryterium Cena ZP - max. 93 pkt
PC(ZP) = 93 x Cof.naj./C of.bad.
b) Punkty w kryterium Cena opcji - max. 2 pkt.
PC(O) = 2 x Copcji.of.naj./C of.bad.
2) Sumaryczna ilość punktów w kryterium CENA:
P(C) = PC(ZP) + PC(O)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM NR 2 - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - max 5 pkt
Okres gwarancji jakości < 60 miesięcy - oferta odrzucona
a) P(G) = 0 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości < 72 miesięcy,
b) P(G) = 5 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości >= 72 miesiące

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM NR 1 - CENA - max 95 pkt
a) Punkty w kryterium Cena ZP - max. 93 pkt
PC(ZP) = 93 x Cof.naj./C of.bad.
b) Punkty w kryterium Cena opcji - max. 2 pkt.
PC(O) = 2 x Copcji.of.naj./C of.bad.
2) Sumaryczna ilość punktów w kryterium CENA:
P(C) = PC(ZP) + PC(O)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM NR 2 - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - max 5 pkt
Okres gwarancji jakości < 60 miesięcy - oferta odrzucona
a) P(G) = 0 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości < 72 miesięcy,
b) P(G) = 5 pkt, jeżeli Okres gwarancji jakości >= 72 miesiące

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Błachut
tel.:
e-mail: przetargi3@wroclaw-poludnie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.