Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup rozkładarki gąsienicowej

Przedmiot:

Zakup rozkładarki gąsienicowej

Data zamieszczenia: 2021-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Eurotech Sp. z o.o
ul. Graniczna 100
44-153 Smolnica
powiat: gliwicki
881 588 888
eurotech.biuro@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79007
Województwo: śląskie
Miasto: Smolnica
Wadium: ---
Nr telefonu: 881 588 888
Termin składania ofert: 2021-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozkładarka gąsienicowa (1 sztuka)
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-02BD/20 - Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie konstrukcji budowanych nawierzchni drogowych.

Część 1
Rozkładarka gąsienicowa (1 sztuka)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Rozkładarka gąsienicowa
Fabrycznie nowy środek trwały.
Wymagane parametry techniczne:
- Wydajność od 700 t/h,
- Pojemność kosza zasypowego 13-15 t.
- Podstawowa szerokość rozkładania 2,55 - 5 m
- Prędkość robocza 0 - 28 m/min,
- Elektryczny system ogrzewania deski rozkładającej
- Napęd gąsienicowy kontrolowany i synchronizowany elektronicznie,
- Silnik sterowany elektronicznie z funkcją bezstopniowej regulacji obrotów w zależności od zapotrzebowania na moc,
- Prędkość rozkładarki kontrolowana elektronicznie i wyświetlana na monitorze komputera sterującego,
- Elektroniczny układ synchronizacji jazdy, kontrola toru jazdy na wprost i w łuku,
- Pomiar dystansu układanej nawierzchni wyświetlany na monitorze komputera sterującego,
- Moduł sterujący wyposażony w pamięć rejestrującą informacje diagnostyczne,
- W pełni automatyczne sterowanie wydajnością (prędkością) podajników, kontrolowane czujnikami poziomu materiału,
- Ilość materiału na przenośniku ślimakowym kontrolowana bezstopniowo za pomocą czujników ultradźwiękowych,
- System telemetryczny monitorujący parametry pracy rozkładarki,
- Zagęszczanie poprzez ubijak z pionowym skokiem z napędem hydraulicznym, z wibracjami na płytach dennych,
- Automatyczny wyłącznik ubijaków, wibratorów i układu niwelacji przy zatrzymaniu maszyny,
- Płynna regulacja częstotliwości ubijaków i wibratorów.
Opis
Zakup rozkładarki gąsienicowej (1 sztuka)

CPV: 43310000-9

Dokument nr: 2021-15809-79007

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-16
8. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci:
a) elektronicznej - na adres mailowy: eurotech.biuro@wp.pl
b) papierowej: - w biurze przedsiębiorstwa: ,,EUROTECH" Sp. z o.o., Ul. Graniczna 100, 44-153 Smolnica; - za pośrednictwem poczty/kuriera na adres ,,EUROTECH" Sp. z o.o., Ul. Graniczna 100, 44-153 Smolnica. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. 9. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
gliwicki
Gmina
Sośnicowice
Miejscowość
Smolnica
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-12-17
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Brak.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; - zmiany istotnych regulacji prawnych; - zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz oraz uzupełnić w nim: Wartość oferty netto i brutto, Termin ważności oferty, Termin realizacji, Okres gwarancyjny i Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. W polu ,,UWAGI" należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz oraz uzupełnić w nim: Wartość oferty netto i brutto, Termin ważności oferty, Termin realizacji, Okres gwarancyjny i Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. W polu ,,UWAGI" należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym druku (Formularz ofertowy).
2. W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę.
3. Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym stanowiące integralną część Formularza ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferty nieuwzględniające wymagań wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym stanowiące integralną część Formularza ofertowego.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (,,EUROTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-15
Data ostatniej zmiany
2021-11-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena (70 pkt.).
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Oferta z najniższą ceną: 70 pkt.
Wzór do obliczenia punktów dla pozostałych ofert:
Kryterium - Cena (C) = (Najniższa cena / Cena w rozpatrywanej ofercie) x 70 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium - Okres gwarancyjny (30 pkt.).
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym: 30 pkt. Wzór do obliczenia punktów dla pozostałych ofert: Kryterium - Okres gwarancyjny (G) = (Okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancyjny) x 30 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Król
tel.: 881 588 888
e-mail: eurotech.biuro@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.