Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
Wiejska 17
20-400 Zamość
powiat: Zamość
+84 638 03 66
eksploatacja@sml.zamosc.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79108
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: +84 638 03 66
Termin składania ofert: 2021-12-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
projektu pn.
"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację"
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.05.03.00-06-0019/19 - Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację

Część 1
ZADANIE AB.1

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ZADANIE AB.1. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Szwedzka 21 zlokalizowanego na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu - działka gruntu nr - nr 45/142.

Część 2
ZADANIE AB.2

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ZADANIE AB.2. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Szwedzka 31 zlokalizowanego na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu - działka gruntu nr - nr 45/142.

Część 3
ZADANIE AB.3

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ZADANIE AB.3. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Szwedzka 33 zlokalizowanego na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu - działka gruntu nr - nr 45/142.

Część 4
ZADANIE BB ROBOTY SANITARNE

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ZADANIE BB ROBOTY SANITARNE
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania związana z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy: Ul. Szwedzka 21, Ul. Szwedzka 31, Ul. Szwedzka 33.

Część 5
ZADANIE CB MONITOROWANIE ZUŻYCIA CIEPŁA

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
ZADANIE CB MONITOROWANIE ZUŻYCIA CIEPŁA
Wdrożenie i zarządzanie systemem zużycia ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy: Ul. Szwedzka 21, Ul. Szwedzka 31, Ul. Szwedzka 33.Zadanie CB obejmuje również podpisanie na okres 60 miesięcy umowy na odczyt podzielników kosztów oraz rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w w/w budynkach.

CPV: 45000000-7, 45000000-7, 45000000-7, 45331100-7, 45300000-0

Dokument nr: 2021-9121-79108

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-01

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-17
Koniec realizacji
2022-11-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Planowany maksymalny termin wykonania prac związanych z uzyskaniem oszczędności energii cieplnej (docieplenie stropodachu, przyklejenie styropianu) - do dnia 15.09.2022 r.(etap I)

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-17
Koniec realizacji
2022-11-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Planowany maksymalny termin wykonania prac związanych z uzyskaniem oszczędności energii cieplnej (docieplenie stropodachu, przyklejenie styropianu) - do dnia 15.09.2022 r.(etap I)

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-17
Koniec realizacji
2022-11-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Planowany maksymalny termin wykonania prac związanych z uzyskaniem oszczędności energii cieplnej (docieplenie stropodachu, przyklejenie styropianu) - do dnia 15.09.2022 r.(etap I)

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-05-04
Koniec realizacji
2022-08-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Wykonanie próby na gorąco do dnia 31.10.2022 r. (sezon grzewczy)

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Gmina
Zamość
Miejscowość
Zamość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-05-04
Koniec realizacji
2022-08-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie porozumienia stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.
a) zmianie uległy: nazwa, siedziba Wykonawcy lub jego forma organizacyjno-prawna w trakcie trwania umowy oraz innych nazw identyfikacyjnych,
b) niezależnego od stron umowy wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie tzw. ,,siły wyższej",
c) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami,
d) wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie zamówienia dodatkowego,
e) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
f) uzasadnionej konieczności ograniczenia lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
g) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizacje przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na realizację przedmiotu umowy,
h) zmiana terminu zakończenia wykonania zamówienia: zachodzi konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron,
i) wystąpienia braku możliwości wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
j) następstwa okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5-lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) co najmniej jedno zamówienie na kwotę minimum 750 000 PLN dla ZADANIA AB.1, AB.2, AB.3 - obejmujące swoim zakresem prace termomodernizacyjne budynku,
Wykaz musi potwierdzać posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia Wykonawcy. Wzór wykazu robót stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.
Referencje lub inne dokumenty wystawione przez Inwestora potwierdzające realizację prac wymienionych w wykazie opisanym w pkt. 3.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca - dane kierownika budowy/robót.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
a) 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na zadania AB.1, AB.2, AB.3
WADIUM
1. Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
a) 20 000,00 zł - dla Zadania Nr AB.1, AB.2, AB.3
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy odrębnie dla każdego wybranego zadania stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający następujące oświadczenia:
a) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
b) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się i przyjął treść projektu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
c) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
d) Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
e) Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży budowlanej/sanitarnej posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami - wraz z kopią uprawnień oraz aktualnym zaświadczeniem o opłaceniu składek w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - dotyczy zadania AB.1, AB.2, AB.3 i BB.
f) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie znajduje się w upadłości, nie zostało wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości, nie jest w stanie likwidacji.
g) Oświadczenie, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
h) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Kosztorysy ofertowe szczegółowe wraz z tabelą elementów scalonych RMS /robocizna, materiał, sprzęt, cena jednostkowa - zgodnie z SIWZ (dotyczy Zadania AB.1, AB.2, AB.3, BB)
3. Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5-lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, związanych z przedmiotem zamówienia - zgodnie z SIWZ.
4. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez Inwestora potwierdzające realizację prac - zgodnie z SIWZ.
5. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca - zgodnie z SIWZ.
6. Wymagane przepisami aktualne świadectwa, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności na oferowane wyroby tj. system docieplenia ścian zewnętrznych, styropian, łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, zadaszenia nad balkonami ostatnich kondygnacji, wełnę mineralną, wyłazy dachowe, materiały systemowe do remontu płyt balkonowych.
7. Certyfikat autoryzacji dla Wykonawcy udzielony przez producenta systemu dociepleniowego oraz promesę gwarancyjną - zgodnie z SIWZ (dotyczy zadania AB.1 AB.2, AB.3).
8. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia- zgodnie z SIWZ.
9. Dowód wniesienia wadium- zgodnie z SIWZ

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-15
Data ostatniej zmiany
2021-11-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. cena ofertowa - waga w % 85
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. okres gwarancyjny na wykonane roboty -waga w % 10 (wymagane minimum 60 m-cy)
2. okres odporności elewacji na porażenia mikrobiologiczne - waga w % 5(wymagane minimum 60 m-cy)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. cena ofertowa - waga w % 85
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. okres gwarancyjny na wykonane roboty -waga w % 10 (wymagane minimum 60 m-cy)
2. okres odporności elewacji na porażenia mikrobiologiczne - waga w % 5(wymagane minimum 60 m-cy)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. cena ofertowa - waga w % 85
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. okres gwarancyjny na wykonane roboty -waga w % 10 (wymagane minimum 60 m-cy)
2. okres odporności elewacji na porażenia mikrobiologiczne - waga w % 5(wymagane minimum 60 m-cy)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. cena ofertowa - waga w % 90
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
okres gwarancyjny na wykonane roboty -waga w % 10 (wymagane minimum 60 m-cy)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. cena ofertowa - waga w % 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. okres gwarancyjny na wykonane roboty -waga w % 10 (wymagane minimum 60 m-cy)
2. cena rozliczenia podzielnika - waga w % 10 (wymagane niezmienności ceny przez minimum 60 miesięcy)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Małgorzata Żelechowska
tel.: +84 638 03 66
e-mail: eksploatacja@sml.zamosc.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.