Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel./ fax. 095 738 71 01
zamowienia@zgm.gorzow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./ fax. 095 738 71 01
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumenty do pobrania
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy Ul. Chopina 1
w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert na
wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
przy Ul. Chopina 1 w Gorzowie Wlkp.
Zakres prac obejmuje:
? Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego;
? Demontaż rur żeliwnych;
? Demontaż i montaż urządzeń sanitarnych dla potrzeb wymiany pionu kanalizacyjnego,
? Przebicie i zabetonowanie otworów w stropach i ścianach dla potrzeb wymiany pionu wodno - kanalizacyjnego,
? Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego,
? Wywiezienia gruzu
Pozostałe prace wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym i zgodnie ze sztuką budowlaną.
Warunki dla realizacji zamówienia:

Dokument nr: TZP - 002/29WM/ADM-5/2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM w dniu ich składania o godz. 08:15.
Obowiązuje ścisły reżim sanitarny, czyli odstęp maseczki i dezynfekcja rąk. Zaleca się, aby Wykonawcy zainteresowani informacją z otwarcia ofert złożyli stosowny wniosek wraz z ofertą lub przesłali na adres zamowienia@zgm.gorzow.pl .

Składanie ofert:
2. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 03.12.2021 r. do godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
? termin wykonania prac: 1 miesiąc od podpisania umowy

Wymagania:
? okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru robót na roboty
? warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury,
? sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
? sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony www.zgm.gorzow.pl ),
? należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
? ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
? wykonanie prac siłami własnymi wykonawcy
Warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. (treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
? aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia
Warunki prowadzonego postępowania:
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13 podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia podejmują Wspólnoty Mieszkaniowe.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zaproszenia za zgodą wykonawcy uzyskaną najpóźniej przed podpisaniem umowy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych/zamiennych w stosunku do wymaganych w zaproszeniu, wyłącznie za akceptacją wspólnot mieszkaniowych i przy braku zastrzeżeń Inspektora Nadzoru.
15. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
16. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami. Negocjował będzie Kierownik ADM lub zarządy Wspólnot.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje, podejmują Wspólnoty Mieszkaniowe.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.

Uwagi:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
20. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.
,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./ fax. 095 738 71 01
3. 8.1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Chopina 1 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/29WM/ADM-5/2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7.1. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7.2. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zatwierdzam

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.