Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym "

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

,,Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym "

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-29 01:00:00
Dokumenty do pobrania
,,Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn: ,,Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych."
Zamówienie obejmuje:
1.Usługi konserwacyjne dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w tym usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację kotłowni gazowych oraz konserwację placu zabaw. Powierzania lokali mieszkalnych ( w tym pomieszczeń tymczasowych) objętych konserwacją wynosi 16405,79 m2, lokali użytkowych 11747,62 m2, lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych będących własnością Gminy Chrzanów 21284,90 m2 oraz lokali użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 2021,87 m2.
Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki A oraz B i C do SWZ.
2.Usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych zdarzeń losowych.
Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczeń tymczasowych) objętych pogotowiem technicznym wynosi 15286,74 m2, natomiast lokali użytkowych 8313,84 m2.
Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki D oraz E do SWZ.
3.Usługi konserwacyjne dla Cmentarza Komunalnego przy Ul. Ks. J. Kamieńskiego i E. Marchettiego w Chrzanowie, dla 2 budynków wraz z terenem tj. chodnikami , alejkami i dojściami do grobów obejmuje drobne naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki F oraz G do SWZ.

CPV: 50800000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00273426, ZP/10/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-353bf3af-4844-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: mzzk-zp@chrzanow.pl,
Zamawiający informuje, że SWZ wraz załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności zmiany SWZ, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na zadanie pytania oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania, zamieszczane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowanie https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-29 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należny złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Wymagania:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 28.12.2021r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6.W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/10/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn: ,,Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych."
Zamówienie obejmuje:
1.Usługi konserwacyjne dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w tym usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację kotłowni gazowych oraz konserwację placu zabaw. Powierzania lokali mieszkalnych ( w tym pomieszczeń tymczasowych) objętych konserwacją wynosi 16405,79 m2, lokali użytkowych 11747,62 m2, lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych będących własnością Gminy Chrzanów 21284,90 m2 oraz lokali użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 2021,87 m2.
Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki A oraz B i C do SWZ.
2.Usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych zdarzeń losowych.
Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczeń tymczasowych) objętych pogotowiem technicznym wynosi 15286,74 m2, natomiast lokali użytkowych 8313,84 m2.
Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki D oraz E do SWZ.
3.Usługi konserwacyjne dla Cmentarza Komunalnego przy ul. Ks. J. Kamieńskiego i E. Marchettiego w Chrzanowie, dla 2 budynków wraz z terenem tj. chodnikami , alejkami i dojściami do grobów obejmuje drobne naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki F oraz G do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w przypadku :
zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni administrowanych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy.
Zamówienie o którym mowa w Art. 214 ust. 1 pkt 7 zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług pod warunkiem, że wartość zamówienia polegająca na powtórzeniu podobnych usług nie przekroczy 10 000,00 zł netto , z uwzględnieniem stawek przyjętych w ofercie ,a przedmiot zamówienia obejmować będzie zakres prac w ujętych w załączniku nr A, D i F.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienia do określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2. Warunek ekonomiczny -
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej-
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 brutto polegającą na konserwacji nieruchomości . Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku DOZORU i co naj-mniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na
stanowisku EKSPLOATACJI,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPA na stanowisku DOZORU,
i co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją sieci
i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej
50 kW na stanowisku DOZORU i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w przedmiotowym za-kresie na stanowisku EKSPLOATACJI,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją kotłów
parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz
z urządzeniami pomocniczymi na stanowisku DOZORU i co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcje pod warunkiem, że spełnia określone wymagania dla poszczególnych funkcji.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującym sprzętem:
a) samochodem z podnośnikiem koszowym min 25m - minimum 1 szt.
b)samochodem dostawczym - minimum 2 szt.
c) przepycharką elektryczną do udrażniania kanalizacji - minimum 1 szt.
d) urządzeniem do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji - minimum 1 szt.
e) kamerą inspekcyjną - minimum 1 szt.
f) zamrażarką do rur - minimum 1 szt.
g) detektorem - minimum 2 szt.
h) śluzami do wymiany wkładek termostatycznych - minimum 2 szt.
i) przyrządami do pomiarów instalacji elektrycznej - minimum 2 szt.
j) spawarką - minimum 1 szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 28.12.2021r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6.W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany w umowie mogą również dotyczyć:
a)W przypadku zmniejszenia liczby obiektów lub powierzchni administrowanych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone w przeliczeniu o ilość metrów, o jaką nastąpiło zmniejszenie powierzchni objętych zakresem nin. umowy. Zmniejszenie powierzchni oraz wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych ze zmniejszeniem zakresu prac oraz wynagro-dzenia z tego tytułu.
b) W przypadku zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni administrowanych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, powierzenie Wykonawcy wykonywania usług objętych przedmiotem nin. Umowy w stosunku do nowych obiektów oraz powierzchni może nastąpić na podstawie art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.
c) Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy do-tyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stop-niu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępo-wania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie aneksu w stosunku do treści wybra-nej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodu-jąca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawar-cia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych oko-licznościach.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-28

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.