Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowe]
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
kom. 607-115 667; 607-657-555
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 607-115 667; 607-657-555
Termin składania ofert: 2021-12-02 01:00:00
Dokumenty do pobrania
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ADM 2 - Oddział ZGM
w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do składania ofert na
wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych w zakresie robót
ogólnobudowlanych w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ADM-2
w Gorzowie Wlkp. (208 szt. wg załączonego wykazu adresowego), zgodnie z zakresem prac opisanym w specyfikacji
technicznej i kosztorysach ślepych stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.
Zakres prac obejmuje:
a) naprawy bieżące i konserwacje:
o uzupełnienie, naprawa i wymiana elementów konstrukcyjnych z betonu - ściany, stropy, schody,
o uzupełnienie i naprawa izolacji przeciwwilgociowych, termicznych,
o wymiana, naprawa, uzupełnienie obróbek blacharskich,
o uzupełnienie, przemurowanie i naprawa ścian murowanych, kominów, stropów ceramicznych,
o wymiana, przemurowanie i naprawa przesklepień otworów okiennych i drzwiowych,
o demontaż i osadzenie ościeżnic drzwiowych, krat, balustrad, podokienników oraz innych drobnych
elementów w ścianach,
o wykucie, zamurowanie bruzd, przebić w ścianach,
o wykonanie rusztowań, zastaw, pomostów i daszków zabezpieczających
o stemplowanie i zabezpieczenie zagrożonych ścian i stropów, balkonów, schodów,
o odgrzybianie i impregnacja powierzchni ścian i stropów,
o odbicie, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
o naprawa i uzupełnienie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo ~ kartonowych,
o uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych,
o wymiana, naprawa, uzupełnienie okładzin schodów i posadzek ceglanych, cementowych, z płytek
ceramicznych, z tworzyw sztucznych,
o malowanie farbami emulsyjnymi, klejowymi i olejnymi ścian i sufitów,
o tapetowanie ścian,
o malowanie i lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, powierzchni drewnianych,
o malowanie i lakierowanie elementów metalowych - rur, grzejników, krat, balustrad,
o spawanie drobnych elementów,
o naprawa, wymiana, uzupełnienie ogrodzeń stalowych, żelbetowych i murowanych,
o wymiana, naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury,
o naprawa uzupełnienie nawierzchni dróg 1 chodników,
o naprawa i wymiana wiązów do studzienek,
o wymiana stolarki okiennej,
o montaż daszków z poliwęglanu,
o montaż pochwytów balustrad,
o wymiana, montaż uchwytów do flag,
o wymiana, uzupełnienie, naprawa oznakowania dróg wewnętrznych,
o naprawa lub wymiana blokady parkingowej,
o naprawa lub wykonanie odpływu wód opadowych,
o wywóz gruzu z terenu prowadzonych prac,
o w kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów o miejsca przeznaczenia.
Uwaga 1 Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa
szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów
zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen sprzętu i materiałów podanych w ofercie.
W przypadku sprzętu materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą
miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUDv z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na
sprzęt i materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe,
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:
1) naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po
ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego,
2) zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 2 raz dziennie {godz. 7:00 - 8:00) w celu uzgodnienia bieżących
potrzeb zamawiającego
3) zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie
przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i
sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

Dokument nr: TZP - 002/27WM/ADM-2/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w ZGM w dniu składania o godz. godz. 09:15

Składanie ofert:
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 02.12.2021 r. godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że umowa wygasa gdy osiągnie
wartość zamówienia,

Wymagania:
2. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru danej usługi,
3. Warunki płatności: do 21 dni od dnia otrzymania faktury {wykonawca wystawia faktury zgodnie z wykonaną usługą dla
danej wspólnoty).
4. Sposób rozliczenia usług:
rozliczenie wykonywanych robót nastąpi w sposób następujący: niezwłocznie po wykonaniu zleceń, ale nie później niż
do 05-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano zlecenie. Wykonawca przedłoży
zamawiającemu kosztorysy zamienne, które zamawiający zweryfikuje w ciągu 7 dni od ich złożenia (lecz nie później niż
do 15-go dnia kolejnego miesiąca) i w tym czasie dokona odbioru robót (wspólnie z Wykonawcą. W przypadku
usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności Inspektora Technicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia '
okresu weryfikacji złożonych kosztorysów o czas nieobecności Inspektora, lecz nie dłużej niż 1 miesiąc od złożenia
kosztorysów.
W przypadku wyczerpania szacunkowej wartości zamówienia przed upływem okresu, na który umowa zostanie zawarta,
umowa zostaje przedłużona na zgodny wniosek obu stron do upływu okresu zawarcia umowy z jednoczesnym
określeniem szacunkowej wartości przewidzianej dla zadań realizowanych w danym okresie
5. Sporządzenie oferty cenowej:
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w kaikulacii szczegółowe! na podstawie załączonego
kosztorysu ślepego oraz zbiorcze zestawienia materiałów i sprzętu {odpowiednie pliki do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl).
W ofercie należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego
i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
UWAGA! W celu uzyskania porównywalnych ofert, wyceny należy dokonać stosując wskazane przez Zamawiającego wskaźniki
kosztorysowe/narzuty. Oznacza to, że zmiana rodzaju wskaźnika lub dopisanie innego spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w przypadku gdyby najkorzystniejsza
oferta przekraczała znacznie możliwości finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również unieważnienia procedury bez
podania przyczyny,
W przypadku negocjacji ceny, w obecności przedstawiciela Wykonawcy I Kierownictwa ADM 2, zostanie sporządzony
stosowny protokół.
Celem ewentualnego uczestnictwa, o wyznaczonym w zaproszeniu terminie Administracja powiadomi Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
-Cena (C) -60%;
- Czas reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (R)-40 %;
Punkty przyznawane będą wg następujących zasad :
o Cena CC) -60%
cena min.
C =...............x lOpkt. X 60 %
Cena badanej oferty
Czas reakcji (R) - 40 %
Czas reakcji min.
R ...................x lOpkt. X40 %
Czas reakcji badanej oferty
Uwaga! 1) Maksyma Iny czas reakcji to 1 godzina, czyli 60 min.; czas oferowany musi być przez Wykonawcę podany
w minutach (nie mniej niż 20 min.). W przypadku zaoferowania przez wykonawcę czasu reakcji przekraczającego granice
określone przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.
1) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką ilość punktów, wówczas zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.
2. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w taki sposób aby umożliwić identyfikację miejsca jej
przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem
w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające
wymogów formalnych,
6. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
7. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
8. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. - złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. - złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. - złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
9. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
10. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
11. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje
najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
12. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami..
13. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona
możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje,
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie
Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do
złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
15. informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail
wskazany w złożonej ofercie.
16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701
Kodeksu Cywilnego

Kontakt:
Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach do zaproszenia. W razie pytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 2
pod numerem kom. 607-115*667; 607-657-555.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.