Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 578
05-126 Rembelszczyzna
powiat: legionowski
+48 221890834
beata.sawicka@gaz-system.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rembelszczyzna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 221890834
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie - ETAP I
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wniesienie, rozpakowanie, montaż, wypoziomowanie, regulacja, podłączenie oraz uruchomienie wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.

Dokument nr: NP/2021/11/0590/REM

Otwarcie ofert: 35. Termin otwarcia ofert: Puste
36. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
19. Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej z wyłączeniem kryterium ,,Obecność na LWD"..
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przeprowadzenia negocjacji handlowych, o których mowa ust. 3, Zamawiający do ewentualnych negocjacji handlowych zastrzega możliwość zaproszenia maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
6. Niezależnie od ust. 3 i 4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie warunków Zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności, określonych w SWZ. Wówczas Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji handlowych oraz do ulepszenia oferty do wszystkich Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego z tym zastrzeżeniem, iż aktualizacja wymagań, o której mowa powyżej, nie może prowadzić do zmiany charakteru zamówienia.

Składanie ofert:
31. TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-06 10:00
32. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail beata.sawicka@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych

Miejsce i termin realizacji:
29. Data realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę pomiędzy 1 a 31 dniem marca 2022 r.
30. Miejsce realizacji zamówienia: Puste

Wymagania:
21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
8. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.ich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
22. Dodatkowe informacje: 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ (Formularz ,,Oferta").
23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.:
2.1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2.2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2.3) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową.
2.4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
2.4.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: 2.4.1.1) CZĘŚĆ I - co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy zł, 00/100) polegające na dostawie i montażu mebli biurowych tj. co najmniej: foteli biurowych, biurek, szafek aktowych/biurowych;
2.4.1.2) CZĘŚĆ II - co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy zł, 00/100) polegające na dostawie i montażu co najmniej jednej zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) powyżej.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Roboty Budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-14 oraz ust. 2 pkt 1-3 SWZ.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu
z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego oraz oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale III ust. 7 SWZ (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SWZ).
2) Formularz ,,Oferta cenowa" (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Opis techniczny oferowanych mebli spełniających wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do SWZ, tj. OPZ, zawierający zdjęcie/rysunek techniczny oferowanego mebla, wskazanie parametrów i wymiarów oferowanych mebli, a także wskazanie nazwy producenta, marki, typu mebli lub - przypadku braku takich oznaczeń - innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jednoznacznie identyfikujących zaoferowane meble. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania parametrów w formie np. tolerancji, zakresów od-do, min., max.;
3) Karty katalogowe oferowanych mebli na dowód, że są to produkty systemowe, seryjnie produkowane;
4) Wszystkie atesty i certyfikaty wymienione w Załączniku nr 2 do SWZ, tj. OPZ lub równoważne.
5) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać:
- przedmiot zamówienia,
- wartość zamówienia (netto/brutto),
- daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr),
- podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
UWAGA!!!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt.2)-4) powyżej lub jeśli okażą się one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich złożenia lub uzupełnienia. Jeżeli w odpowiedzi na w/w wezwanie, Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej lub jeżeli dostarczy dokumenty niekompletne lub niespełniające wymagań SWZ, oznaczać to będzie , iż oferta nie spełnia wymagań określonych w SWZ i zostanie ona odrzucona przez Zamawiającego na podstawie Rozdziału IX ust. 1 lit a) SWZ.
UWAGA!!!
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ, tj. OPZ norm, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał je w pkt 18 Formularza Oferta stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3. Na potwierdzenie że zaoferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego próbki: 1) Fotela F1;
2) Szafki podbiurkowej (kontenera) SZ1;
3) Szafki wiszącej kuchennej;
4) Blatu min. 20cm x 20cm z krawędzią wyobloną (od strony użytkownika).
UWAGA!!!
Jeżeli w Wykonawca nie przedłoży ww. próbek w wyznaczonym terminie lub jeżeli dostarczy próbki niekompletne lub niespełniające wymagań SWZ, oznaczać to będzie, iż oferta nie spełnia wymagań określonych w SWZ i zostanie ona odrzucona przez Zamawiającego na podstawie Rozdziału IX ust. 1 lit a) SWZ.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem,
a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
7. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
9. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
10. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
11. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
13. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu.
14. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).
24. Informacje dotyczące wadium: Czy zamawiający wymaga wadium?:
Część 1
Nazwa części: Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie - ETAP I - Część I - Meble biurowe oraz żaluzje okienne
Wartość wadium: 12 000,00 [PLN]

Część 2
Nazwa części: Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie - ETAP I - Część II - Zabudowa kuchni, zabudowa szaf z aneksem kuchennym oraz wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
Wartość wadium: 5 000,00 [PLN]

Uwagi:
25. Kryteria oceny ofert: Część 1
Nazwa części: Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie - ETAP I - Część I - Meble biurowe oraz żaluzje okienne
Cena - 100,00%
Część 2
Nazwa części: Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie - ETAP I - Część II - Zabudowa kuchni, zabudowa szaf z aneksem kuchennym oraz wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
Cena - 100,00%
37. Okres związania ofertą: 60 dni

Kontakt:
Osoba prowadząca: Beata Sawicka-Sosnowska
Telefon do osoby prowadzącej: +48 221890834
Adres mailowy do osoby prowadzącej: beata.sawicka@gaz-system.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.