Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej

Przedmiot:

Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
Górnicza 2
44-193 Knurów
powiat: gliwicki
32 330 48 10
sekretariat@mosirknurow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 330 48 10
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR przy Ul. Dworcowej 28 w Knurowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem c.w.u oraz kotłowni gazowej dla istniejącego budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR zlokalizowanego w Knurowie przy Ul. Dworcowej 28 wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami w budynku.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) budowę instalacji gazowej, w tym:
a) budowę instalacji gazowej zewnętrznej o długości 147,58 m;
b) budowę instalacji gazowej wewnątrz zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR;
c) zabudowę skrzynki gazowej wraz z zaworem odcinającym DN50, zaworem DN50 oraz sygnalizacją świetlno-akustyczną na elewacji budynku.
Uwaga - w celu podłączenia budynku do sieci gazowej zostanie wykonane przyłącze gazowe, które zostanie zakończone skrzynką gazową w linii ogrodzenia na działce Inwestora. Przyłącze gazowe do sieci stanowi przedmiot odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego, co nie jest elementem zamówienia. Zakres opracowania obejmuje instalację gazową prowadzoną w całości na działce Inwestora na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Instalacja przebiegać będzie od kurka głównego w skrzynce gazowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia na działce Inwestora.
2) rozbiórki i demontaże w budynku socjalnym wraz z utylizacją, w tym:
a) demontaż całej instalacji c.o. (piece, grzejniki, rury rozprowadzające, zawory, zbiorniki, zasobnik wody);
b) demontaż obudowy i grzejników na korytarzach;
c) rozbiórka fundamentu pod piecem węglowym i zasobnikiem wody;
d) rozbiórka drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien i krat według rysunków;
3) budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej, w tym:
a) dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 50 kW wraz z automatyką;
b) dostawę i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą pompy obiegowej c.o.;
c) zabudowę i montaż rurociągów instalacji ogrzewania oraz grzejników na całym obiekcie;
d) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 476 l wraz z pompą obiegu c.w.u. w kotłowni;
e) montaż centralki gazowej, zasilacza systemowego 12V oraz czujnika gazu;
f) budowa wentylacji i wywiewu w kotłowni oraz dostawa i zabudowa przewodu spalinowo-powietrznego 110/160 w wydzielonym pożarowo szachcie kominowym;
g) wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w kotłowni;
h) remont posadzki, okładzin ściennych i sufitowych w kotłowni;
i) wymiana instalacji sanitarnej (wpust podłogowy wraz z kanalizacją pod posadzkową) w kotłowni;
j) próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego, odbiory;
k) wykonanie zabezpieczeń p. poż., wyposażenie kotłowni w gaśnice i oznakowanie obiektu stosowane do zaprojektowanego źródła zasilania i wymogów oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
5. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej stanowiącej Zał. Nr 3 do wzoru umowy.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45112000-5, 45231000-5, 45233000-9, 45330000-9-, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00277514, MOSiR.2320.01.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej.
Adres strony internetowej - https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania wskazanym poniżej w Sekcji IV pkt 4.1.2),
2) Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mosirknurow.pl.
3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie powyżej adres email.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (zwane dalej rozporządzeniem) określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje),
3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
5) dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30 MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Knurowie, Ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, tel.: (32) 330-48-10, faks (32) 330-48-12, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl, strona internetowa: www.mosirknurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl, reprezentowany przez Dyrektora MOSiR.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z MOSIR Knurów, dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, Ul. Górnicza 2;
b) pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, Ul. Górnicza 2;
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-07 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, posługując się identyfikatorem postępowania uwidocznionym na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP.
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 73 1560 0013 2097 8226 6000 0010 z dopiskiem wadium - nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów,
2) wskazywać nr i nazwę postępowania,
3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą ,,Wadium_[nr referencyjny postępowania]" złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.2320.01.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem c.w.u oraz kotłowni gazowej dla istniejącego budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami w budynku.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) budowę instalacji gazowej, w tym:
a) budowę instalacji gazowej zewnętrznej o długości 147,58 m;
b) budowę instalacji gazowej wewnątrz zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR;
c) zabudowę skrzynki gazowej wraz z zaworem odcinającym DN50, zaworem DN50 oraz sygnalizacją świetlno-akustyczną na elewacji budynku.
Uwaga - w celu podłączenia budynku do sieci gazowej zostanie wykonane przyłącze gazowe, które zostanie zakończone skrzynką gazową w linii ogrodzenia na działce Inwestora. Przyłącze gazowe do sieci stanowi przedmiot odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego, co nie jest elementem zamówienia. Zakres opracowania obejmuje instalację gazową prowadzoną w całości na działce Inwestora na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Instalacja przebiegać będzie od kurka głównego w skrzynce gazowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia na działce Inwestora.
2) rozbiórki i demontaże w budynku socjalnym wraz z utylizacją, w tym:
a) demontaż całej instalacji c.o. (piece, grzejniki, rury rozprowadzające, zawory, zbiorniki, zasobnik wody);
b) demontaż obudowy i grzejników na korytarzach;
c) rozbiórka fundamentu pod piecem węglowym i zasobnikiem wody;
d) rozbiórka drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien i krat według rysunków;
3) budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej, w tym:
a) dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 50 kW wraz z automatyką;
b) dostawę i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą pompy obiegowej c.o.;
c) zabudowę i montaż rurociągów instalacji ogrzewania oraz grzejników na całym obiekcie;
d) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 476 l wraz z pompą obiegu c.w.u. w kotłowni;
e) montaż centralki gazowej, zasilacza systemowego 12V oraz czujnika gazu;
f) budowa wentylacji i wywiewu w kotłowni oraz dostawa i zabudowa przewodu spalinowo-powietrznego 110/160 w wydzielonym pożarowo szachcie kominowym;
g) wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w kotłowni;
h) remont posadzki, okładzin ściennych i sufitowych w kotłowni;
i) wymiana instalacji sanitarnej (wpust podłogowy wraz z kanalizacją pod posadzkową) w kotłowni;
j) próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego, odbiory;
k) wykonanie zabezpieczeń p. poż., wyposażenie kotłowni w gaśnice i oznakowanie obiektu stosowane do zaprojektowanego źródła zasilania i wymogów oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
5. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej stanowiącej Zał. Nr 3 do wzoru umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości brutto min. 250.000,00 zł każda, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji gazowej wewnętrznej i/lub zewnętrznej budynku i/lub instalacji centralnego ogrzewania w budynku i/lub kotłowni gazowej w budynku,
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych opisanych powyżej.
b) dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
b.1) kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac budowlanych w innych branżach Wykonawca zapewni dodatkowe osoby dla każdej z branż, posiadające odpowiednie uprawnienia.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone
w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 6 do SWZ. Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 3) SWZ;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
d) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i b) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) i b) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.
d) Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (jeżeli jest już znany), przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1c do SWZ.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w Rozdz. 4 ust. 9 SWZ, zawierające w szczególności informacje wymienione w Rozdz. 4 ust. 10 SWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 12 SWZ. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP.
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 73 1560 0013 2097 8226 6000 0010 z dopiskiem wadium - nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów,
2) wskazywać nr i nazwę postępowania,
3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą ,,Wadium_[nr referencyjny postępowania]" złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.
c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień wzoru umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1) wystąpienia prac dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
2) zmiany terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu,
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
e) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
f) nieprzekazania przez Zamawiającego Terenu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia konieczności dokonania uzgodnień z Zamawiającym dotyczących realizacji robót, w tym między innymi procedury związanej z uzgodnieniem technologii prac lub ze zmianą rozwiązań projektowych.
3) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 7 Umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 Umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt 3) i pkt 4) Umowy.
5) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.
6) aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego.
7) zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy oraz w § 16 ust. 1 Umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 pkt 2) - 5) Umowy oraz w § 16 Umowy,
8) zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
9) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 9 Umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian;
2) druga Strona nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę umowy, nawet jeśli wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 2;
3) zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-05

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.