Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZIP Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 34
34-200 Sucha Beskidzka
powiat: suski
Telefon: +48 660 809 171
j.guzik@venifloor.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79593
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 660 809
Termin składania ofert: 2021-12-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów budowlanych
w zakresie objętym zapytaniem ofertowym na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Wdrożenie nowej technologii wytwarzania deski warstwowej oraz uruchomienie produkcji VENIFLOOR X", (nr POIR.03.02.01-12-0071/21) planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3. Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: dostawa materiałów budowlanych w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Mucharz w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja, składająca się z:
- zestawienia i specyfikacji materiałów budowlanych - załącznik nr 1,
- projektu umowy - załącznik nr 4,
- projekt budowlany - załącznik nr 5.
6. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Rozwiązania równoważne przed ich zastosowaniem winny być przedstawione do akceptacji Zamawiającego.
7. Na potwierdzenie, iż oferowany materiał spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu parametrów technicznych i jakościowych w załączniku nr 2 - Formularzem oferty.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostawy materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. lokalizacji placu robót budowlanych w miejscowości Mucharz, woj. małopolskie, Polska. Orientacyjne współrzędne lokalizacji: N: 49°48'08.83" E: 19°32'46.36"
b) dostawy w terminie nie później niż do 3 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia przez Zamawiającego na zapotrzebowanie na dany materiał w określonej przez niego ilości. Dokładny termin dostawy zostanie podany i uzgodniony z Wykonawcą 2 dni przed dostawą.
c) potwierdzenia właściwości dostarczonych materiałów
d) dokonania oznaczenia przedmiotu dostawy.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie nosi śladów używania i uszkodzenia, pierwszorzędnej jakości oraz wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich, elementów niezbędnych do wykonania wszystkich zadań koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
DOSTAWA
1. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu dostawy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
3. Wykonawca zabezpiecza przedmiot umowy na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę.
4. Termin dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym
5. Po dostarczeniu oraz weryfikacji ilościowej elementów przedmiotu umowy, Zamawiający potwierdza odbiór.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą właściwości dostarczonego materiału (karta charakterystyki / specyfikacja / deklaracja lub inny dokument potwierdzający).
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia braków, wad lub innych nieprawidłowości przedmiotu dostawy objętej postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do żądania usunięcia wady lub innej nieprawidłowości albo do żądania wymiany dotkniętego wadą lub inną nieprawidłowością dostawy lub części dostawy, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady lub innej nieprawidłowości.
8. W przypadku wystąpienia w trakcie ponownego odbioru wad i uzasadnionej odmowy Zamawiającego dokonania odbioru, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

CPV: 44000000-0, 44111000-1, 14000000-1, 14200000-3, 14210000-6

Dokument nr: 4/3.2.1/2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
17. Dostawca ubiegający się o realizację zamówienia może przed złożeniem oferty dokonać wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia dostaw i składowania na placu budowy, za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, w godz.ch od 08:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku.

Składanie ofert:
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21.12.2021r. do godz. 14:00 w siedzibie ZIP Sp. z o.o.
2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) W wersji papierowej - Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, opatrując dopiskiem: ,,Oferta na dostawę materiałów budowlanych" na adres:
ZIP Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 34
34-200 Sucha Beskidzka
Siedziba Zamawiającego czynna od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8.00 do 16.00
lub
b) W wersji elektronicznej - Ofertę wraz załącznikami należy złożyć pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny podpis i pieczęć Wykonawcy na adres: j.guzik@venifloor.com w
tytule wpisując: ,,Oferta na dostawę materiałów budowlanych"
lub
c) W wersji elektronicznej poprzez portal internetowy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wg. zasad określonych w instrukcji oferenta znajdującej się pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty w wersji papierowej- do siedziby mieszczącej się pod ww. adresem lub w wersji elektronicznej przed
upływem tego terminu tj. do godz. 14:00 w dniu 21.12.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
9. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w okresie realizacji robót budowlanych przewidzianych w terminie od grudnia 2021 do listopada 2022, a poszczególne dostawy będą realizowane w terminach zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dany asortyment. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na 3 tygodnie przed zakładanym terminem dostawy na miejsce. Dokładny termin dostawy zostanie podany i uzgodniony z Wykonawcą 2 dni przed dostawą.
10. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Mucharz, woj. małopolskie, Polska. Orientacyjne współrzędne lokalizacji: N: 49°48'08.83" E: 19°32'46.36"

Wymagania:
8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń z tytułu wykonanej dostawy w PLN lub EUR. Walutę rozliczeniową Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie.
12. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie wybranych pozycji z zestawienia które będą przedmiotem dostaw (w zakresie od Części nr 1 do Części nr 203). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia według własnego wyboru.
13. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie nosi śladów używania i uszkodzenia, pierwszorzędnej jakości oraz wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych.
14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył dokumentację przedmiotu zamówienia, deklaracje zgodności producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, karty charakterystyki wymagane przepisami prawa, inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
15. Przewidywany termin podpisania umowy grudzień 2021 r. 16. Wykonawca udzieli rękojmi na dostarczone materiały budowlane na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania rękojmi Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy
II. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
o oświadczają spełnienie specyfikacji zamówienia i potwierdzają zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, co będzie znajdowało swoje odzwierciedlenie w oświadczeniu objętym treścią oferty - załącznik nr 2 - Formularz oferty,
o nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. Zamawiający na etapie oceny ofert może poprosić
Oferentów o dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osoby podpisującej ofertę i załączniki.
III. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryterium:
- Cena - 100%
IV. Opis sposobu spełnienia kryterium oceny oferty:
A - Kryterium Cena
najniższa zaproponowana cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia,
Cenę ofertową należy podać w walucie PLN lub EUR, ze wskazaniem waluty w ofercie. W przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie EUR, Zamawiający dla porównania ofert przyjmie przeliczenie ich wartości na walutę PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (nie zawierającą podatku VAT).
Ocena ofert:
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta, która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt II.2 zapytania ofertowego, taka oferta będzie podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w zakresie przedmiotu zamówienia uzyska najniższą cenę jednostkowa netto za przedmiot zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru jednej lub większej liczby ofert najkorzystniejszych wedle zaoferowanych przez oferentów cen jednostkowych dla danej pozycji zestawienia.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taką samą wartość jednostkową ceny netto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta kolejno stanowiła najniższą cenę jednostkową netto albo może unieważnić postępowanie.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie
VI. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania:
1. Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dla ofert częściowych należy wypełnić tylko te wybrane pozycje z zestawienia które będą przedmiotem dostaw, zostawiając pozostałe pozycje jako niewypełnione.
2. Nieodłączny element oferty stanowi oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego (załącznik nr 3).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców zagranicznych, tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN lub w EUR, podana w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Cena oferty obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.
6. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka (obiektywnie możliwe do przewidzenia) jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w EUR ze wskazaniem nazwy waluty.
8. Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów.
VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego (załącznik nr 3).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych można przedłożyć jako skan oryginalnego dokumentu. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego poprzez stronę internetową na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane Zamawiającemu poprzez dedykowany w treści ogłoszenia formularz zamieszczony w ww. bazie, do dwóch dni przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
4. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a także zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
5. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.
6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania - Wykonawcy i Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy;
b) w razie przekroczenia terminu ustalonego dla realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub niezgodności przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub przez osobną zapłatę, wedle wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności nie dochowuje terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy.
Płatności
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ceną podaną na formularzu ofertowym, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między
stronami to jest kwotę:
................................................................................................. EUR/PLN* netto
+ należny podatek Vat wykazany w fakturze
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę prawidłowej faktury.
3. Wynagrodzenie będzie płatne do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) i po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
X. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
o zmiany wynikające z jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
o zmiany terminu realizacji zamówienia:
- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- lub w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- lub z powodu opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
o zmiany terminu płatności;
o zmiany ilości danego materiału wynikających z rzeczywistego zużycia,
o zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
o zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu miejsca siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych Wykonawcy i Zamawiającego,
o zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
o wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Justyna Guzik
Telefon: +48 660 809 171
Email: j.guzik@venifloor.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.