Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie terenu boiska na teren rekreacyjno-sportowy

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu boiska na teren rekreacyjno-sportowy

Data zamieszczenia: 2021-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobra
Szczecińska 16A
72-003 Dobra
powiat: policki
wydzial@dobraszczecinska.pl
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dobra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy, Inwestycja zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 126 Lubieszyn, Ul. Słoneczny Sad, obręb Dołuje. W skład prac przewidzianych dokumentacją projektową wchodzą m.in.:
o budowę parkingu wraz z droga dojazdową;
o montaż systemu ogrodzenia panelowego;
o budowę utwardzonego toru/miasteczka rowerowego;
o budowę dwóch placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych z bezpieczna nawierzchnią poliuretanową oraz piaszczystą;
o montaż urządzenia z platformami do zabaw dla dzieci;
o montaż wiat rekreacyjnych;
o montaż elementów siłowni zewnętrznej;
o wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej;
o montaż dwóch kontenerów sanitarnych;
o budowę pergoli przy kontenerach;
o wykonanie pagórków na terenie (częściowo poliuretanowych górek, częściowo trawiastych;
o montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej;
o montaż pozostałych elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, parkingu dla rowerów,
o budowę boiska do koszykówki z syntetycznej nawierzchni sportowej wraz z piłkochwytami na krótszych bokach;
o budowę toru przeszkód rowerowego (pumptruck);
o rozbiórka starego ogrodzenia, dwóch kontenerów, metalowej wiaty;
o wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
o wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej zewnętrznej;
o gospodarkę drzewostanem w tym wycinkę, nasadzenia zastępcze oraz pielęgnację nasadzeń zastępczych przez okres 36 m-cy

CPV: 45111000-8, 45112720-8, 45212221-1, 45223821-7, 45230000-8, 45233200-1, 45315100-9, 45342000-6, 77211400-6, 77310000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00279925, WKI.ZP.271.28.2021.LT

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej ,,Platformą". Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: z uwagi
na limit znaków wymagania zawarte są w rozdziałach XIII i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): z uwagi na limit znaków wymagania zawarte w rozdziale II
SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-05 11:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WKI.ZP.271.28.2021.LT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy, Inwestycja zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 126 Lubieszyn, ul. Słoneczny Sad, obręb Dołuje. W skład prac przewidzianych dokumentacją projektową wchodzą m.in.:
o budowę parkingu wraz z droga dojazdową;
o montaż systemu ogrodzenia panelowego;
o budowę utwardzonego toru/miasteczka rowerowego;
o budowę dwóch placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych z bezpieczna nawierzchnią poliuretanową oraz piaszczystą;
o montaż urządzenia z platformami do zabaw dla dzieci;
o montaż wiat rekreacyjnych;
o montaż elementów siłowni zewnętrznej;
o wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej;
o montaż dwóch kontenerów sanitarnych;
o budowę pergoli przy kontenerach;
o wykonanie pagórków na terenie (częściowo poliuretanowych górek, częściowo trawiastych;
o montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej;
o montaż pozostałych elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, parkingu dla rowerów,
o budowę boiska do koszykówki z syntetycznej nawierzchni sportowej wraz z piłkochwytami na krótszych bokach;
o budowę toru przeszkód rowerowego (pumptruck);
o rozbiórka starego ogrodzenia, dwóch kontenerów, metalowej wiaty;
o wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
o wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej zewnętrznej;
o gospodarkę drzewostanem w tym wycinkę, nasadzenia zastępcze oraz pielęgnację nasadzeń zastępczych przez okres 36 m-cy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 - Elementy gotowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego zwiększone zakresy wykonania: roboty ziemne, usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną, dodatkowe cięcia lub pielęgnacja roślinności. Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówień podobnych może zostać ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe oferty wybranej w przetargu) lub na podstawie negocjacji z Wykonawcą
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie ww. zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał co najmniej 1 pracę podobną polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w tym wykonanie boiska o wartości minimum 500 000,00 tys. zł brutto.
Wykonawca składający ofertę winien dołączyć podmiotowe środki dowodowe, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
b. Wykonawca dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierować robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia w specjalności:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej;
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
3) 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne;
4) 1 osoba posiadająca uprawnienia sanitarne;
5) 1 osoba posiadająca uprawnienia drogowe
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
o Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy ( dokument załączyć tylko gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
o Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. W związku z powyższym, partnerzy konsorcjum muszą ustalić takie zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, które będą uwzględniały fakt, że Zamawiający dokona zapłaty należnego wykonawcom wynagrodzenia tylko i wyłącznie na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jednego z partnerów (Lidera).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) siły wyższej, klęski żywiołowej,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;
B. Wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
C. Powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D1. Powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:
1a. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
1b. jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
1c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
1d. w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji materiału).
D2. Każda ze wskazanych w ww. lit. 1a - 1d zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
2a. stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2b. koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.,
2e. nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w paragrafie 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.