Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa oprogramowania i infrastruktury sprzętowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa oprogramowania i infrastruktury sprzętowej

Data zamieszczenia: 2021-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO KATOWICE
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
powiat: Katowice
bzp@katowice.eu
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/45881/details
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) w zakresie dostawy oprogramowania i infrastruktury sprzętowej" - zamówienie udzielane w 6 częściach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA sprzętu. W ramach 1 części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu jn:
1. Stacja komputerowa TYP 1 - 5 szt.
2. Przełącznik sieciowy przemysłowy zarządzalny - 2 szt.
3. Zasilacz AC/DC na szynę DIN (PSU) - 2 szt.
4. Komputer jednopłytkowy - 2 szt.
5. Karta pamięci SD 64GB - 2 szt.
6. Zasilacz PoE 60 W - 2 szt.
7. Media konwerter TYP 1 - 4 szt.
8. Media konwerter TYP 2 - 4 szt.
9. Media konwerter TYP 3 - 2 szt.
10. Zasilacz do media konwertera 4 szt.
11. Media konwerter TYP 4 - 4 szt.
12. Zasilacz PoE/PoE+ - 2 szt.
13. Laptop - 2 szt.
14. Stacja komputerowa TYP 2 - 5 szt.
Dostarczony sprzęt ma być nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. i nie dopuszcza się dostaw sprzętu o statusie producenta end of life (końcówki serii oraz brak wsparcia).Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu mają być nieużywane - oryginalnie zapakowane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6a.

DOSTAWA wsparcia technicznego producenta. W ramach 2 części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jn:
1. Wsparcie techniczne dla oprogramowania VMware - 1 komplet
2. Wsparcie techniczne dla licencji Commvault - 1 komplet
3. Wsparcie Lenovo (do 2020/0711) dla chassis Lenovo Flex System Enterprise - 1 komplet
4. Wsparcie techniczne dla oprogramowania Red Hat - 1 komplet
5. Wsparcie HP (do 2022/12) Proactive Care - 1 komplet
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6b.

DOSTAWA licencji.
W ramach 3 części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jn:
1. Licencje na porty w przełączniku FIbreChannel HP Brocade 6510 + wkładki GBIC 8 szt. (dla każdego z 2 przełączników osobno).
2. System operacyjny Microsoft - 12 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6c.

DOSTAWA kamer.
1. Kamera kopułkowa TYP 1 - 4 szt.
2. Kamera obrotowa TYP 1 - 2 szt.
Dostarczony sprzęt ma być nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. i nie dopuszcza się dostaw sprzętu o statusie producenta end of life (końcówki serii oraz brak wsparcia).Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu mają być nieużywane - oryginalnie zapakowane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6d.

5 DOSTAWA systemu 1 klucza.
System jednego klucza do skrzynek kamerowych - 200 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6e
Wspólny Słownik Zamówień:
główny przedmiot CPV 44521130-8 - Zamki o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa.

DOSTAWA dysków do macierzy.
1. Dysk do macierzy TYP 1 Storwize IBM v3700 1.8T 10K 12Gb SAS FRU: 00RX927 (nowy lub używany z 12 miesięczną gwarancją) - 5 szt.
2. Dysk do macierzy TYP 2 Storwize IBM v3700 4T 7.2K 6Gb SAS FRU: 00Y2426 (nowy lub uży-wany z 12 miesięczną gwarancją) - 2 szt.
3. Dysk do macierzy TYP 3 Storwize IBM v3700 6T 7.2K 12Gb SAS FRU: 00RX931 (nowy lub używany z 12 miesięczną gwarancją) - 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6f.

CPV: 30200000-1, 30237000-9, 48200000-0, 48700000-5, 44521130-8

Dokument nr: 2021/BZP 00280582, BZP.271.1.89.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
i. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
5) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami: Marianna Winkler.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy Ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) w zakresie dostawy oprogramowania i infrastruktury sprzętowej" zamówienie udzielane w 6 częściach.
4) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Więcej informacji w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/45881/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-07 08:30
Miejsce składania ofert: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.