Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja energetyczna budynku

Przedmiot:

Modernizacja energetyczna budynku

Data zamieszczenia: 2021-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DĄBROWA ZIELONA
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
powiat: częstochowski
343555018, faks 343555052
ug@dabrowazielona.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Zielona
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 343555018, faks 3435
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres termomodernizacji budynku wchodzi:
- zamurowanie wnęk po otworach okiennych przy klatce schodowej,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy wraz z łatami nad dachem wiązarowym,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z łatami nad stropodachami betonowymi,
- termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą ETICS płytami styropianowymi grubości 15cm,
- termomodernizacja wewnętrznej strony ścian attykowych metodą ETICS płytami styropianowymi
grubości 5 cm,
- termomodernizacja gzymsu metodą ETIC, płytami styropianowymi grubości 3cm,
- termomodernizacja stropu (dach nad świetlicą) nadmuchiwanym granulatem wełny szklanej
grubości 22cm,
- termomodernizacja stropodachów betonowych warstwą styropapy grubości 20cm,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej nad dachem wiązarowym.
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia ścian szczytowych powyżej dachu płytami
styropianowymi grubości 10 cm. W razie potrzeby należy poszerzyć połać dachową aby
pokrycie wystawało poza obrys ściany.
- termomodernizacja wraz hydroizolacją ścian fundamentowych i cokołów styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 15cm do głębokości 1m poniżej poziomu terenu,
- docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych pasem styropianu grubości 3 cm,
- ocieplenie zadaszeń nad wejściami wełną mineralną grubości 3 cm, wraz z wykonaniem pokrycia
z styropapy. Rozwiązanie ma wyeliminować powstawanie mostków termicznych na połączeniu
płyty ze ścianą,
- wymiana 6 szt. okien,
- wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową pomieszczenia 0.16 na
kotłownię gazową o mocy max. 28 kW w tym wymiana 1szt. drzwi wewnętrznych oraz
wyprowadzenie kominów spalinowych i wentylacyjnych ponad dach wraz z obudową GKB na
piętrze . Szczegółowy zakres przebudowy ujęto w części instalacyjnej opracowania.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu płynnego na potrzeby kotła gazowego o mocy do 28 kW
wraz z zewnętrzną szafką zamykaną na zespół 8 butli gazowych 33kg. Szczegółowy zakres robót
ujęto w części instalacyjnej opracowania.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00281313, R.I.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.dabrowazielona.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. R.I.271.3.2021.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Uwaga:
Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt.35 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt.35 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-09 08:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: R.I.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres termomodernizacji budynku wchodzi:
- zamurowanie wnęk po otworach okiennych przy klatce schodowej,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy wraz z łatami nad dachem wiązarowym,
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z łatami nad stropodachami betonowymi,
- termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą ETICS płytami styropianowymi grubości 15cm,
- termomodernizacja wewnętrznej strony ścian attykowych metodą ETICS płytami styropianowymi
grubości 5 cm,
- termomodernizacja gzymsu metodą ETIC, płytami styropianowymi grubości 3cm,
- termomodernizacja stropu (dach nad świetlicą) nadmuchiwanym granulatem wełny szklanej
grubości 22cm,
- termomodernizacja stropodachów betonowych warstwą styropapy grubości 20cm,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej nad dachem wiązarowym.
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia ścian szczytowych powyżej dachu płytami
styropianowymi grubości 10 cm. W razie potrzeby należy poszerzyć połać dachową aby
pokrycie wystawało poza obrys ściany.
- termomodernizacja wraz hydroizolacją ścian fundamentowych i cokołów styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 15cm do głębokości 1m poniżej poziomu terenu,
- docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych pasem styropianu grubości 3 cm,
- ocieplenie zadaszeń nad wejściami wełną mineralną grubości 3 cm, wraz z wykonaniem pokrycia
z styropapy. Rozwiązanie ma wyeliminować powstawanie mostków termicznych na połączeniu
płyty ze ścianą,
- wymiana 6 szt. okien,
- wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową pomieszczenia 0.16 na
kotłownię gazową o mocy max. 28 kW w tym wymiana 1szt. drzwi wewnętrznych oraz
wyprowadzenie kominów spalinowych i wentylacyjnych ponad dach wraz z obudową GKB na
piętrze . Szczegółowy zakres przebudowy ujęto w części instalacyjnej opracowania.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu płynnego na potrzeby kotła gazowego o mocy do 28 kW
wraz z zewnętrzną szafką zamykaną na zespół 8 butli gazowych 33kg. Szczegółowy zakres robót
ujęto w części instalacyjnej opracowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1) cena ryczałtowa brutto - 98%;
2) długość okresu gwarancji - 2%.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 98%) * 100 + (Gb/24 * 2%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
Gb - liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję 36 miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to Gb=24);
24 - maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji;
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.
36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
100 - stały wskaźnik.
Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych),
albo
- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości robót co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."

2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
UWAGA:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w punkcie 10.3 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.
Art. 109 ust. 1 pkt:
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 1 do SWZ tj. we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1) cena ryczałtowa brutto - 98%;
2) długość okresu gwarancji - 2%.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 98%) * 100 + (Gb/24 * 2%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
Gb - liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję 36 miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to Gb=24);
24 - maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji;
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.
36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
100 - stały wskaźnik.
Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.