Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Przedmiot:

Dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Kużaja 17
41-922 Radzionków
powiat: tarnogórski
Tel. 032 38-88-750, fax: 032 289-42-76
sekretariat@pgk.radzionkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Radzionków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: Tel. 032 38-88-750,
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4.Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z podziałem na dwie części:
- CZĘŚĆ NR 1 ,,Materiały instalacyjne metalowe i z tworzyw sztucznych"
CP : 44.16.30.00-0 - Rury i osprzęt
- CZĘŚĆ NR 2 ,,Elementy betonowe"
CPV: 44.11.42.20-0 - Rury i osprzęt betonowy Materiały zamawiane będą na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

CPV: 44.16.30.00-0, 44.11.42.20-0

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego - bez udziału przedstawicieli Wykonawców.

Specyfikacja:
3.Uzyskanie specyfikacji:
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://bip.pgk.radzionkow.pl

Składanie ofert:
10.Miejsce i termin składani ofert:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pgk.radzionkow.pl. do dnia 08.12.2021 r. do godz. 13:00 z zaznaczeniem w temacie: ,,Przetarg - dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej".

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
2.Tryb zamówienia :
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zgodnie z art.2 ust.l pkt.2, w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Przepisy PZP mają odpowiednie zastosowanie tylko w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ.
5. Złożenie oferty wariantowej : Nie jest dopuszczane.
7.Warunki udziału w postępowaniu :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
2. Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
8.Wadium :
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
CZĘŚĆ NR 1: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ NR 2: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
9. Kryteria oceny oferty i ich waga:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena oferty Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: Co = ,,A"+,,B"+"C" Co - Cena Oferty
,,A" - ilość punktów za najniższą cenę brutto zestawu materiałów
,,B" - ilość punków za najkrótszy czas dostawy materiałów
,,C" - ilość punków za odroczony termin płatności- maksymalnie do 30 dni
Waga poszczególnych kryteriów :
- za najniższe ,,A" - 90 % (90 pkt)
- za najkrótszy termin dostawy ,,B" - 7 % (7 pkt)
- za najdłuższy termin płatności ,,C" - 3 % (3 pkt) Dla kryterium ,,A";
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej , według wzoru :
(Cn / C of.b.) x 90 = ilość punktów , gdzie :
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej
90 - waga kryterium
Dla kryterium ,,B";
Oferta z terminem dostawy:
- do 8 godzin otrzyma 7 pkt,
- do 24 godzin otrzyma 3 pkt,
- do 48 godzin otrzyma 0 pkt. Dla kryterium ,,C"; Oferta z terminem płatności:
- do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury: otrzyma 0 pkt,
- w przedziale czasowym od 15 do 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury: otrzyma 1 pkt,
- w przedziale czasowym od 22 dni do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury: otrzyma 3 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
11.Termin związania ofertą :
30 dni liczone od dnia otwarcia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.