Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

BUDOWA PARKINGU DO STANOWISK POSTOJOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU AUTOMATYCZNEGO ORAZ...

Przedmiot:

BUDOWA PARKINGU DO STANOWISK POSTOJOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU AUTOMATYCZNEGO ORAZ BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
TEL.723 74 00/FAX 723 69 12
Województwo: łódzkie
Miasto: TOMASZÓW MAZOWIECKI
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.723 74 00/FAX 72
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. BIERNACKIEGO 12/14
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

BUDOWA PARKINGU DO 10 STANOWISK POSTOJOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU AUTOMATYCZNEGO ORAZ BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR EWID. 292) ULICY BIERNACKIEGO NA TEREN DZIAŁKI NR 907/1 NALEŻĄCEJ DO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. BIERNACKIEGO 12/14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA PARKINGU DO 10 STANOWISK POSTOJOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU AUTOMATYCZNEGO ORAZ BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR EWID. 292) ULICY BIERNACKIEGO NA TEREN DZIAŁKI NR 907/1 NALEŻĄCEJ DO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. BIERNACKIEGO 12/14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Szczegółowy zakres robót zamieszczono w projekcie budowlanym opracowanym przez mgr inż. Krzysztofa Bąbola uprawnionego do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz formularzu ofertowym.
Powierzchnia utwardzenia wraz z zjazdem 328 m2.
Do w/w projektu został opracowany oraz uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu na czas robót wykonywanych w pasie drogi gminnej.
Przed rozpoczęciem robót zjazdu na parking należy wystąpić do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o zajęciem pasa drogowego.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
W zakresie niniejszej inwestycji jest także dostawa, montaż wraz z podłączeniem elektrycznym (od najbliższego punktu poboru prądu) oraz uruchomienie szlabanu automatycznego przed wjazdem na parking.
Wykonawca powinien dostarczyć oraz zaprogramować piloty otwierające automatycznie szlaban.

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2021-12-07 o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 2021-12-07 do godz. 11:00, składając ofertę w siedzibie zarządcy w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Nadrzecznej 38/40, bądź wysyłając ofertę w kopercie pocztą tradycyjną
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia
do 2022-04-30

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Opis przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana
cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zarządcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zarządcy na adres:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200 TOMASZÓW MAZ
oraz oznakowane następująco:
BUDOWA PARKINGU DO 10 STANOWISK POSTOJOWYCH WRAZ
Z MONTAŻEM SZLABANU AUTOMATYCZNEGO ORAZ BUDOWĄ ZJAZDU
Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR EWID. 292) ULICY BIERNACKIEGO NA TEREN DZIAŁKI NR 907/1 NALEŻĄCEJ DO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
UL. BIERNACKIEGO 12/14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.
5. Warunki umowy
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
6. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
CENA
Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
8. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
Następnie odbędzie się ocena ofert.
10. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
b) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie, bądź telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Pan ...Tomasz Piwowarski....

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.