Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiału do prowadzenia badań - lakieru do wtrysku do formy

Przedmiot:

Dostawa materiału do prowadzenia badań - lakieru do wtrysku do formy

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPLAST SP. Z O.O
Lotników 13
38-400 Krosno
powiat: Krosno
697580743
hmajcherczyk@splast.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81170
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: 697580743
Termin składania ofert: 2021-12-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0760/18 - Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych.

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy materiału do prowadzenia badań - lakier do wtrysku do formy - 450 kg dla Splast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy Ul. Lotników 13, Krosno.
Wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia:
1. Typ lakieru - PUR dwuskładnikowy
2. Grubość nanoszonej warstwy - min 0,4um, max 2 mm
3. Twardość - w zakresie 60-80 ShD
4. Gęstość - 1,2-1,4 g/cm3
5. Wytrzymałość - min. 80MPa
6. Do użycia na maszynach typu: Clear Coat Moulding Technology (CCM)
Okres gwarancji
6 MIESIĘCY

CPV: 44820000-4

Dokument nr: 2021-4561-81170, 9/SPLAST/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-30
Koniec realizacji
2022-03-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA materiału do prowadzenia badań - lakier do wtrysku do formy - 450 kg dla Splast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy Ul. Lotników 13, Krosno.

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagane dokumenty:
-oferta
-oświadczenie o braku powiązań
-specyfikacja techniczna
Dokumenty składane w języku polskim lub angielskim.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu udział mogą wziąć wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunek wymieniony w punkcie 4.1.2 zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunek wymieniony w punkcie 4.1.2 zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
-W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunek wymieniony w punkcie 4.1.1 zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 5 formularza).
-dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunek wymieniony w punkcie 4.1.1 zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 5 formularza).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-26
Data ostatniej zmiany
2021-11-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Punkty przyznawane za kryterium ,,cena" będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
maks. ilość pkt-100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Henryk Majcherczyk
tel.: 697580743
e-mail: hmajcherczyk@splast.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.