Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych

Przedmiot:

Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 532 61 40
zampubl@tw.waw.pl
https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/notice/public/46229/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. (22) 532 61 40
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie podstawowym z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia
Zamówienie publiczne prowadzone wg ,,Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z Pzp"
dostępnego na stronie internetowej Tramwajów Warszawskich sp. z o.o. (www.tw.waw.pl) -
bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /'Pzp"/ w związku
z art. 2 ust. 1 pkt 2 Pzp (zamówienie sektorowe o wartości poniżej progów unijnych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2 Pzp).
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi
pneumatycznych, zgodnie z opisem i ilościami określonymi w rozdziale II SWZ.
Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

CPV: 42652000-1

Dokument nr: DWZ/113/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2021 r. o godz. 9:30. Otwarcie ofert nie będzie publiczne.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://tw.ezamawiający.pl/
Miejsce odebrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.,
Biuro Zamówień Publicznych, Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek
nr 2, pokój nr 105, w godz. 8:00 - 15:00, tel. (22) 532 6140.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/notice/public/46229/details
Miejsce i termin składania ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień
Publicznych, Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 105
lub w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupową znajdującą się pod adresem:
https://tw.ezamawiaiacv.pl/, do dnia 3 grudnia 2021 r., godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki,
magazyn nr 222, 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 102. Dostawy w dni robocze,
w godz. 7:00-14:00.
Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
Dopuszcza się składania ofert częściowych: NIE
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: NIE
Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: NIE
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane
na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracją jest zgodna z numeracja przyjęta w SWZ.
5.1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawcy.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione
warunki:
1) w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi - Wykonawca, który w okresie
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie został prawomocnie skazany
za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kodeksu karnego,
c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 kodeksu karnego,
d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 1,
3) Wykonawca, wobec którego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert
nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
4) Wykonawca, wobec którego nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne, a jeśli taki zakaz orzeczono, określony w nim termin obowiązywania
upłynął przed terminem składania ofert,
5) Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie zawarł z innymi
Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, nie złożył
odrębnej oferty lub oferty częściowej, chyba że wykaże, że oferty te przygotowane zostały
niezależnie od siebie,
6) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówił podpisania
z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,
7) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylał się
od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz
realizował zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością,
8) Wykonawca, z którym w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający
nie rozwiązał umowy z uwagi na naruszenie klauzul umownych dot. zastąpienia przedmiotów
jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych oraz zastąpienia
ich biodegradowalnymi albo mogącymi być poddane recyklingowi,
9) Wykonawca, w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, którego
aktywami nie zarządza likwidator ani sąd, który nie zawarł układu z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury,
10) Wykonawca, którego nie dotyczy sytuacja, w której w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
11) Wykonawca, którego nie dotyczy sytuacja, w której w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał on lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
12) Wykonawca, którego nie dotyczy sytuacja, w której w okresie ostatnich 2 lat przed terminem
składania ofert w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
on Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
13) Wykonawca, którego nie dotyczy sytuacja, w której w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
14) Wykonawca, którego nie dotyczy sytuacja, w której w okresie ostatniego roku w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
5.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie
warunki, o których mowa w pkt. 5.2 - musi spełniać każdy z Wykonawców.
5.5. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w okolicznościach określonych w pkt 5.2
ppkt 1,2,5,9-14, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że podjęte przez niego czynności,
po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 1, 2, 5, 9-14,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Zamawiający oceni, czy podjęte przez
Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz pozostałych dokumentów
6.1. Podmiotowe środki dowodowe
Do oferty, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w ust. 5, należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według
załącznika nr 1 do formularza oferty).
6.2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania - odpis lub informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, a jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z zapisów we właściwym
rejestrze - także inne dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego
reprezentacji - zgodnie z pkt. 10.15 niniejszego rozdziału SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.16; z pełnomocnictwa
powinno wyraźnie wynikać, do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
6.3. Pozostałe informacje
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców występujących wspólnie.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 lub złożone ww. środki dowodowe lub dokumenty
są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
3) Zamawiający nie zastosuje postanowienia, o którym mowa w ppkt. 2, jeżeli pomimo złożenia
środka dowodowego lub dokumentu oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdzie
przesłanka unieważnienia postępowania.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści środków
dowodowych lub dokumentów.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zabezpieczenie: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 stycznia 2022 r.
Kryterium oceny ofert i jego waga: Cena - 100%
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
NIE
Przewidywane zamówienia dodatkowe: NIE
Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do komunikowania się z Wykonawcami
1. Przekazywanie dokumentów:
1) dokumenty (z wyjątkiem ofert) - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony
przekazują pisemnie, przy czym przez ,,pisemność" należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy
użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym
przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail):
a) na adres Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.,
al. Prymasa Tysiąclecia 102,01-424 Warszawa, budynek nr 2, (pokój nr 105),
b) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zampubl@tw.waw.pl lub przy użyciu Platformy;
2) w korespondencji należy podać oznaczenie sprawy (postępowania): DWZ/113/2021,
3) jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną,
każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, w formach wskazanych w pkt 1 o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba że wniosek Wykonawcy
0 wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego później niż na 4 dni przed terminem otwarcia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.
2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieści
na stronie internetowej prowadzonego postępowania - Platforma zakupowa
https://tw.ezamawiający.pl/. Pytania na Platformie powinny być zadawane przy użyciu polecenia
,,Zadaj pytanie". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ,,Zadaj pytanie". Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie
dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól
wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz ,,Potwierdź",
Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane".
3) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany
treści SWZ, przekazując te zmiany wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ
1 zamieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
W przypadku, gdy jest to uzasadnione zakresem zmian, Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert, informując o tym Wykonawców. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne
jest tylko przed jego upływem.

Kontakt:
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Monika Drvaała-Puto
(Biuro Zamówień Publicznych Zamawiającego), w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godz. 7:00-15:00, e-mail: zampubl@tw.waw.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.