Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
4067z ostatnich 7 dni
12407z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów eksploatacyjnych

Przedmiot:

Zakup materiałów eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o
T. Rejtana 23
35-326 Rzeszów
powiat: Rzeszów
przemyslaw.adamkiewicz@cbrti.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81298
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2021/1.2RPOWL II
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.01.02.00-06-0002/20 - ,,Inteligentny system zarządzania obiektami z zastosowaniem radiowych technik detekcji i nawigacji"

Część 1
Materiały eksploatacyjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do budowy prototypu systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami minimalnymi i ilościami zawarty jest w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - specyfikacja techniczna.
Z uwagi na specyfikę projektu i konieczność zachowania kompatybilności wszystkich elementów wykorzystywanych do budowy systemu Zamawiający wymaga dostawy wymienionych w załączniku nr 3 typów materiałów eksploatacyjnych lub równoważnych z zastrzeżeniem zachowania porównywalnej jakości wykonania i kompatybilności parametrów. Zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczy wszystkich zapisów wykazanych w ramach przedmiotu zamówienia w zapytaniu. Wykonawca oferujący równoważne elementy zamówienia zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty określające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych potwierdzające spełnienie wymagań technicznych opisanych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zaznacza, iż oferowane elementy zamówienia muszą być nowe, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

CPV: 19500000-1, 19520000-7, 24910000-6

Dokument nr: 2021-6516-81298, 1/11/2021/1.2RPOWL II

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym Dostawcą do 28.02.2022 r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku:
1. konieczności zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru wykonawcy i podpisywania umowy.
2. zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru wykonawcy i podpisywania umowy.
3. zmiany adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
4. zmiany adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
5. konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
6. gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) po obustronnym wyrażeniu zgody.
7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
8. wystąpienia siły wyższej, zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawierania umowy.
9. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Dostawcy, którzy:
- posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Dostawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
- zapewnią okres ważności oferty minimum 60 dni liczone od daty wystawienia oferty. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Należy tak złożyć ofertę, aby możliwe było spełnienie wymagań technicznych i ich ocena przez Zamawiającego.
4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- wskazanie w formularzu oferty modelu oferowanych urządzeń lub dołączenie do oferty specyfikacji technicznej urządzeń, tak aby możliwe było zweryfikowanie wymagań technicznych i ich prawidłowa ocena przez Zamawiającego.
5. Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty wystawienia oferty.
6. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-26
Data ostatniej zmiany
2021-11-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto 100%
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:
CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100
Za kryterium ,,Cena brutto" można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Przemysław Adamkiewicz
tel.: -
e-mail: przemyslaw.adamkiewicz@cbrti.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.