Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu do nagrywania, rejestrowania, obróbki obrazu

Przedmiot:

Dostawa sprzętu do nagrywania, rejestrowania, obróbki obrazu

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II
ULKOLEGIALNA 23
09-402 PŁOCK
powiat: Płock
marta.wiatr-kubissa@psmplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: PŁOCK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI KC
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na:
,, DOSTAWA sprzętu do nagrywania, rejestrowania, obróbki obrazu i dŻM>ięku oraz paneli akustycznych na potrzeby Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i Ust. w ramach Rządowego Programu Laboratoria przyszłości"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania stanowią załączniki nr: 1-3 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: OSM/BSU/D/LP-2/2021

Składanie ofert:
6. Termin i sposób złożenia oferty:
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st.
09-402 PŁOCK, UL.KOLEGIALNA 23, SEKRETARIAT SZKOŁY
w terminie: do dnia 3 grudnia 2021r.
o Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
o Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
o Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, oznaczona pieczątką Wykonawcy oraz posiadać oznaczenie:
Oferta na:
,, DOSTAWA sprzętu do nagrywania, rejestrowania, obróbki obrazu i dźwięku oraz paneli akustycznych na potrzeby Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w ramach Rządowego Programu Laboratoria przyszłości"

Miejsce i termin realizacji:
2. Warunki realizacji zamówienia:
o Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie - do 14 dni od daty podpisania umowy.
o Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. ,09-402 PŁOCK, ULKOLEGIALNA 23.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ma być złożona w formie: pisemnej, za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej lub osobiście po uprzednim umówieniu z osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia OSM I i II st. w Płocku. Oferty składane za pośrednictwem poczty - wpływ oferty-zgodny z datą stempla pocztowego.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz OFERTY wg załącznika nr 4 wraz z załącznikiem cenowym do niniejszego zaproszenia;
2) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;
3) pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. UWAGA!
W przypadku, gdy złożony dokument będzie nieczytelny lub będzie budził wątpliwości, co do jego prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia oryginału - do wglądu.

Uwagi:
3. Opis kryteriów oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny: Cena - 100 pkt.
Ocena punktowa
= (najniższa cena brutto spośród cen brutto ofert nieodrzuconych / cena brutto oferty
ocenianej) x 100 pkt
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
8. Informacje dodatkowe:
1) Niniejsze postępowanie jest realizowane w formie przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego - zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
0 wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, złożenia wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów, itd.
5) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełnią wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca którego oferta została wybrana podpisał umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych chyba, że odstąpi od tego prawa
1 unieważni niniejsze postępowanie.
8) Zamawiający ma prawo do weryfikacji dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, odstąpienia od jego warunków czy realizacji przetargu prowadzonego zgodnie z przepisami KC.
9. Informacje Administratora danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st., 09-402 Płock, ul. Kolegialna 23.
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zjoplock.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
0 wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
1 i II st. w Płocku o sygnaturze: OSM/BSU/D/LP-2/2021 prowadzonym w trybie przetargu zgodnie z przepisami KC.
4) Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyboru dostawcy, czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolny, jednakże jest to warunek konieczny do zawarcia umowy.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO
8) Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO ;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami z ramienia OSM I i II st. w Płocku:
o Kierownik gospodarczy - Marta Wiatr-Kubissa e-mail: marta.wiatr-kubissa@psmplock.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.