Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii

Przedmiot:

Konserwacja instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o
ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
telefonu 22 775 28 40
zbkndm@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu 22 775 28 4
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną
mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy, który
spełnia warunki określone w projekcie umowy.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
i. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji elektrycznej oraz
zabezpieczenie i usuwanie awarii w budynkach znajdujących się w zasobie
Gminy Nowy Dwór Mazowiecki zarządzanym przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzone do
obsługi budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania napraw oraz prac remontowych z
całą starannością i fachowością.
- Wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Nowy Dwór
Mazowiecki, zarządzanym przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia realizowane jest w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z
dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129).
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.

Dokument nr: 3/2021

Otwarcie ofert: 2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.12.2021 r a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod
adresem www.zbkndm.pl

Składanie ofert:
XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów
t.j.: poczty elektronicznej na adres: zbkndm@wp.pl, faksem na nr: 22 775 21 01,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ZBK Sp. z o.o., ul.
Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Maz. do dnia 08.12.2021 r do godz. 15.00.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
IV.TERMIN OBOWI^ZYWANIA
Termin realizacji zamówienia: okres 12 -tu miesięcy tj. od dnia 01.01.2022r do dnia
31.12.2022r.

Wymagania:
V.ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:
1.naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych tj. bieżące oględziny głównych
tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń wewnętrznych linii
zasilających (WLZ), zabezpieczeń przedlicznikowych z utrzymaniem ich w
należytym stanie technicznym (sprawdzanie docisków śrub zaworów,
przewodów, oczyszczaniu końcówek przewodów i elementów zacisków
łączących oraz utrzymanie porządku i czystości w urządzeniach rozdzielczych
(rozdzielnice, puszki rozgałęźne);
2.wymiana niesprawnych opraw, przycisków, wszelkiego rodzaju wyłączników i
żarówek,
3.uzupełnianie brakujących kloszy;
4.sprawdzenia układu zabezpieczającego i sygnalizacyjnego, a w przypadku
jakichkolwiek uszkodzeń, wymiana ich elementów;
5.wymiana uszkodzonych zabezpieczeń przedlicznikowych oraz zabezpieczeń w
tablicach i WLZ;
6.wymiana uszkodzonych napisów, oznaczeń, schematów oraz dorabianie
brakujących osłon, dekli i zamknięć;
7.naprawa i wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej w klatkach schodowych,
innych pomieszczeniach wskazanych przez Zmawiającego oraz wymiana
zużytych urządzeń i oprzyrządowania;
8.naprawa lub wymiana ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających
kradzież prądu;
9.usuwani awarii instalacji elektrycznej zasilającej części wspólne
10.sprawdzanie i regulacja działania czasowego oświetlenia w częściach wspólnych
budynków oraz oświetlenia na zewnątrz budynku;
11.sprawdzanie i likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej;
12.sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych;
13.wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z
wymianą wypalonych końcówek w obwodzie elektrycznym administracyjnym
budynku;
14.usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku;
15.w przypadku dużego zakresu robót, zabezpieczenia obiektu przed skutkami
awarii awarii np. przez odłączenie instalacji;
16.wymiana zabezpieczeń głównych pionów;
17.podłączenia upalonych przewodów za tablicą główną;
18.sprawdzanie stanu zamknięć tablic, rozdzielni i urządzeń energetycznych oraz
bieżące ich zabezpieczanie w przypadku otwarcia;
19.naprawa szafek elektrycznych;
20.wskazanie miejsc podłączenia urządzeń elektrycznych na czas remontów
Wykonawcy na nieruchomości;
21.inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej;
22.wykonywanie co najmniej 1 raz w roku przeglądów konserwacyjnych
potwierdzonych protokołami, wszystkich budynków komunalnych
administrowanych przez ZBK Sp. z o.o. w zakres wchodzą:
a)kontrola urządzeń pomiarowych, stanu oplombowania i ewentualnych zniszczeń
mechanicznych, powiadomienie Zakładu Energetycznego i Administracji o
stwierdzonych nieprawidłowościach,
b)sprawdzenie stanu technicznego instalacji zasilających, odbiorczych oraz
osprzętu i oświetlenia w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, piwnice,
pralnie, suszarnie, wózkownie, węzły co. itp. i usunięcie nieprawidłowości,
c)sprawdzanie stanu technicznego połączeń urządzeń instalacji odgromowej -
przewody odprowadzające, uziemiające, uziomy, zaciski pomiarowe, usuwanie
stwierdzonych nieprawidłowości,
Pogotowie Lokatorskie
W przypadku zaistnienia awarii niezwłoczne zabezpieczenie budynku i podjęcie
działań w celu zminimalizowania ewentualnych zniszczeń.
Usuwanie przyczyn awarii siłami własnymi.
Pogotowie lokatorskie funkcjonuje dla instalacji elektrycznych całodobowo.
Przyjęcia zgłoszenia, realizacja niezwłocznie (w ciągu 1 godziny), podjęcie działań
mających na celu likwidację szkody, stanu zagrożenia.
Podejmowanie działań imających na celu zabezpieczenie terenu, lokalu, a w
przypadku zagrożenia życia, zdrowia, zaistnienia katastrofy budowlanej lub szkód
znacznych rozmiarów, podejmowanie działań zaradczych zabezpieczających
wszystkie podmioty mogące mieć wpływ na ustanie zagrożenia lub jego
ograniczenie oraz poinformowanie zamawiającego.
Podmioty, które należy poinformować w przypadku zagrożenia:
Zamawiający, pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne, straż pożarna,
inspektorat nadzoru budowlanego - kiedy istnieje zagrożenie katastrofą budowlaną,
aktywne uczestniczenie w likwidacji zagrożenia.
VI. INFORMACJA O WYMAGANIACH OD WYKONAWCY
1.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych uprawnień do
wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może sam posiadać
uprawnienia lub dysponować osoba posiadającą takie uprawnienia (ksero
uprawnień należy załączyć do oferty).
2.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej - polisa na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
3.Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
-naprawy instalacji i usuwanie awarii Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy
telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę lub droga elektroniczną na
wskazany adres;
-Wykonawca zobowiązany będzie podać numer telefonu i adres e-mail, na który
mieszkańcy będą mogli zgłaszać awarie;
-Wykonawca każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania robót, ustala z
Zamawiającym zakres niezbędnych do wykonania prac;
-Wykonawca przystąpi do usuwania awarii niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 3-ch godzin w dni powszednie, do 5 godzin w soboty, niedziele i święta
licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego;
-Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania warunków bhp oraz
zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, posiadania telefonu kontaktowego i poczty
elektronicznej lub faxu służących do przekazywania wiadomości przez
Zamawiającego o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług
stanowiących przedmiot zamówienia, wykonania przedmiotu zamówienia z
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ponoszenia pełnej
odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas umowy, naprawiania szkód
spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres
obowiązywania umowy.
- Oferty nie może złożyć wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość w szczególności gdy
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zlecenie.
VII.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
VIII.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
IX.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X.Przygotowanie oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę.
XIII.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego z
przyczyn, których nie mógł przewidzieć lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XIV.DODATKOWE INFORMACJE
1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
2.Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
-pieniądzu;
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Z 2018 poz 110).
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem
na następujący rachunek bankowy: 37 8011 0008 0000 0098 2856 004.
Zabezpieczenie zostaje zwrócone w terminie do 30 dni od daty zakończenia
umowy.

Uwagi:
XII.OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
1 -Cena 100%

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Joanna Dąbkowska pod numerem telefonu 22 775 28
40 oraz adresem email: zbkndm@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.