Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wapna sodowanego

Przedmiot:

Dostawa wapna sodowanego

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Regionalna Baza Logistyczna
Ciasna 7
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
tel. 261472424, tel. 261 472 386
1rblog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261472424, tel.
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA wapna sodowanego SOFNOLIME CD.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach;
Zadanie: DOSTAWA wapna sodowanego SOFNOLIME CD
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wapno sodowane SOFNOLIME CD kg 540

Dokument nr: 1938/WT-STM/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 6.12. 2021 r. do godz. 10;30

Składanie ofert:
Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz, Ul. Wojska
Polskiego 76/5, termin złożenia ofert do dnia 6.12. 2021 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 28 luty 2022 roku.
DOSTAWA na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: 1 Regionalna Baza Logistyczna -
Skład Gdynia, Ul. Dickmana 38, 81-109 Gdynia, tel. 261 923 113

Wymagania:
Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia
Warunki płatności do 30 dni
10. Termin związania ofertą: 30 dni
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu:
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Po zatwierdzeniu przez Wnioskującego protokołu z przeprowadzonego rozeznania
cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
www. 1rblog.wp.mil.pl
b) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową) Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania
umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek
cywilnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione
w okresie wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
16. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na
maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej
treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.
2) Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby
Wykonawca:
a) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej
zapisania),
b) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
c) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
3) Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia,
gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
4) Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA na dostawę/usługę wapna sodowanego SOFNOLIME CD,
nr sprawy wg rejestru 1938/WT-STM/2021
nie otwierać do dnia 6.12.2021 r. do godziny 10;30"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
5) Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego
dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez
Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do
reprezentowania Wykonawcy.
7) Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku
polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej
Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: tel. 261 472 386.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.