Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA WÓZKÓW DO LODÓW

Przedmiot:

DOSTAWA WÓZKÓW DO LODÓW

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PPHU Katarzyna Śmigielska
Kolejarzy 41
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
smigielskafirma@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81300
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WÓZKÓW DO LODÓW
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-05AB/20 - Zmiana profilu działalności jako sposób na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom COVID-19

Część 1
Wózki do lodów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków przeznaczonych do sprzedaży lodów
w kuwetach w otwartej przestrzeni, bez konieczności stałego podpięcia do prądu.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
a) Pojemność 6 razy kuweta 5kg
b) Zakres chłodzenia -10 C do -18 C
c) Blat nierdzewny i konstrukcja wysokiej jakości
d) Hermetyczna sprężarka
e) Zabezpieczenie przed przeciążeniem
f) Napięcie zasilania 230V/50Hz
g) Moc 450W
h) Możliwość pracy bez zasilania stałego do 12h
i) Max szerokość całkowita wózka nie więcej niż 90 cm
j) Max przyrost temperatury po 12h bez ładowania = 2oC - zakładając temperaturę startową
-18oC, po 12 godz. użytkowania temperatura lodów może wynosić max -16oC
k) Wózek wyposażony w zlew z ciepłą wodą, zasobnik mydła w płynie, zasobnik serwetek papierowych, wyjmowane naczynie na gałkownicę - powyższe wyposażenie łącznie określone jako minimum sanitarne;
l) Wózek o konstrukcji zewnętrznej modułowej, umożliwiającej wymianę pojedynczego elementu poszycia (obudowy) przy jego uszkodzeniu.
KOD CPV 42513200-7 Urządzenia chłodnicze
2. Oferowane wózki muszą być fabrycznie nowe.
3. Oferowane wózki winny posiadać wymagane oznakowanie CE.
4. DOSTAWA przedmiotu zamówienia leży po stronie wykonawcy. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
5. Wymagany czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) w przypadku awarii nie dłuższy niż 4h,
przy czym przez czas reakcji Zamawiający rozumie zdalną diagnostykę i podjęcie naprawy.
6. Wymagany termin gwarancji: min. 24 miesiące. Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego urządzenie jest wyłączony z użytku.
7. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 4 tygodnie od podpisania umowy
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 42513200-7

Dokument nr: 2021-31315-81300, 1 /2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-10

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Gmina
Jaworzno
Miejscowość
Jaworzno

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1.1 Zmiany zasad rozliczenia i płatności;
1.2 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
1.3 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
1.4 konieczności wydłużenia terminu dostawy z przyczyn wynikających z epidemii COVID-19,
1.5 konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy, polegających na zamianie zaoferowanego sprzętu na inny niż ten który został szczegółowo opisany i wymieniony w ofercie Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach:
a. sprzęt został wycofany z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów lub ,
b. zaoferowany sprzęt zamienny posiada parametry nie gorsze od tego, który został zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie,
c. funkcja oraz przeznaczenie sprzętu pozostają bez zmian,
d. cena zaoferowanego sprzętu nie będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy.
Dokonanie zmiany umowy jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia łącznie, wszystkich wymienionych powyżej okoliczności oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
1.6 w przypadku zaistnienia możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych
dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy;
1.7 w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, a mającego wpływ na realizację zamówienia.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta zostanie przygotowana w języku polskim, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszego zapytania.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
a) formularz parametrów technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku złożenia ofert drogą elektroniczną, oferta i dokumenty o których mowa w pkt. VII.2 winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-26
Data ostatniej zmiany
2021-11-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 70%
Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x waga x 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu 10%
Czas reakcji serwisu do 4 h - 0 pkt
Czas reakcji serwisu do 3 h - 5 pkt
Czas reakcji serwisu do 2 h - 10 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Help-desk 10%
Za zapewnienie w okresie gwarancji wsparcia technicznego - tzw. help-desku, obsługiwanego telefonicznie 7dni w tygodniu w godzinach od 09:00 do 21:00, ofercie zostanie przyznane 10 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zapewnienie urządzenia zastępczego 10%
Za zaoferowanie w terminie 1 dnia roboczego nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, nie gorszego niż zaoferowane w niniejszym postępowaniu, oferta otrzyma 10 punktów. Powyższe dotyczy sytuacji, kiedy szacowany czas naprawy urządzenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Śmigielska
tel.:
e-mail: smigielskafirma@gmail.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.