Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowych prac kominiarskich

Przedmiot:

Wykonanie okresowych prac kominiarskich

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
powiat: tczewski
Telefon: (58) 530-51-32 Fax: (58) 530-51-30, tel. 58 500 56 49
urzad@gmina-tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (58) 530-51
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych prac kominiarskich w budynkach świetlic, budynkach komunalnych oraz budynku Urzędu Gminy Tczew
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie okresowych prac kominiarskich w budynkach świetlic, budynkach
komunalnych oraz budynku Urzędu Gminy Tczew
2. Przedmiot zapytania:
Prace kominiarskie obejmują w szczególności:
1) przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
zgodnie z art. 62 ust.l pkt 1) lit. c oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 PrawTo
budowlane zgodnie z następującym zakresem prac:
a) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, rur
i łączników,
b) sprawdzanie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz
prawidłowości wlotów i wylotów przewodów,
c) badanie szczelności przewodów,
d) sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych na strychach i ponad
połacią dachową,
e) badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu,
a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań (przełączeń)
doprowadzających do stanu prawidłowego, w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia,
f) ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz
ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości,
g) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach z opisem
usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich
usunięcia, uzyskiwanie potwierdzeń wykonanych czynności od gospodarzy obiektów7,
h) sporządzanie opinii kominiarskich w formie tekstowej lub tekstowej i rysunkowej
w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia,
i) usuwanie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów
kominowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich bezawaryjnej pracy,
w ramach odrębnego zlecenia.
2) czyszczenie przewodów7 kominowych w7g zasad określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów zgodnie z zakresem
prac:
a) czyszczenie w każdym kwartale jeden raz przewodów7 dymowych wraz
z każdorazowym usunięciem sadzy i popiołów, a także uporządkowaniem miejsca
prac; do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów7 rewizyjnych
mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas prowadzenia
czyszczenia.
b) dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych
przy czy szczeniu odpadów', zabezpieczenie jw.
c) jednokrotne czyszczenie przewodów wentylacyjnych łącznie z usunięciem
drobnych pozostałości po czyszczeniu, przy czym przez czyszczenie przewodów
kominowych należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą,
Wykaz budynków wraz z rocznym harmonogram usług kominiarskich, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do projektu umowy.

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
8. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do 8 grudnia 2021r.
9. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Tczew, Ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zapytania:
Realizacja zadania od 3 stycznia 2022r. do 16 grudnia 2022r.

Wymagania:
Procedura wyboru ofert na przedmiotowe usługi następuje zgodnie § 6 Załącznika
do Zarządzenia nr 15/2021 Wójta Gminy Tczew z dnia 28 stycznia 202 lr. w sprawie:
wprowadzenia w Urzędzie Gminy Tczew Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
o wartości poniżej 130.000,00 zł na dostawy, usługi i roboty budowlane, w związku z art. 2
ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 202lr., póz. 1129).
3. Opis sposobu obliczania ceny:
a) wykonawca określi cenę ryczałtową. Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem
VAT za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem do umowy,
podana w Formularzu oferty. Cena zamówienia powinna być podana liczbowo i
słownie.
b) cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków
umownych w pełnym zakresie - obejmować łączną wycenę wszystkich
elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej Zapytaniu
ofertowym.
c) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac przedstawiony w opisie
przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.
d) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
e) cena podana w' ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszego Zapytania
ofertowego, w tym musi zawierać wszystkie koszty wynikające z umowy,
a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
f) wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w
Zapytaniu ofertowym.
g) wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Kryterium oceny oferty:
100 % cena
6. Oferty częściowe:
nie dotyczy
7. Kryteria wyboru oferty:
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Nie dopuszcza się możliwości negocjacji ofert cenowych.
12. Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA ROCZNY
PRZEGLĄD KOMINIARSKI" na formularzu cenowym stanowiącym załącznik
nr 1. Do oferty należy dołączyć aktualne uprawnienia do wykonywania przeglądów i
ważną polisę ubezpieczeniową.
13. Wyniki zapytania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie oferentów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Tczew do zawarcia
umowy, załącznik nr 2.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą:
Iwona Kriegel - tel. 58 500 56 49

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.