Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku

Przedmiot:

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
powiat: będziński
tel: (032) 288 79 00, (32) 381 15 00
gmina@mierzecice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mierzęcice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (032) 288 79 00
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Na wykonanie zadania pn.:
,,Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych,
placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice"
III. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mierzęcice.
Zakres prac obejmuje:
Zadanie nr 1. Utrzymanie przystanków autobusowych.
- usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu przystanków wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
- usuwanie piasku, koszenie trawy w obrębie wiat przystankowych, słupków przystankowych
oraz chodnika przyległego do nich,
- opróżnianie koszy na śmieci wg potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- naprawa lub wymiana uszkodzonych koszy przy przystankach,
- usuwanie plakatów, ogłoszeń (z wyjątkiem urzędowych), umieszczonych na przystankach oraz
zmywanie na bieżąco pozostałości po kleju, farbach, usuwanie zabrudzeń farbami lub sprayami itp.
- mycie wiat raz w roku w miesiącu kwietniu,
- odśnieżanie przystanków, w tym usuwanie śniegu i lodu z przystanków oraz posypywanie
piaskiem w przypadku wystąpienia śliskości lub oblodzenia,
- w przypadku uszkodzenia wiaty przystankowej przez osoby trzecie niezwłoczne poinformowanie
o tym fakcie zamawiającego oraz zabezpieczenie wiaty poprzez usunięcie szkła i innych elementów
uszkodzonych, sporządzenie kosztorysu naprawy oraz po akceptacji Zamawiającego dokonanie
naprawy wiaty lub w przypadku braku możliwości naprawy jej wymiana,
- awaryjne usuwanie nieczystości, odpadów lub uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń
losowych, np. nawałnice, burze, silny wiatr itp.,
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy materiały np. worki na śmieci oraz sprzęt niezbędny
do wykonania przedmiotu umowy.
Łączna liczba wiat oraz słupków przystankowych 73 szt. (52 wiaty i 21 słupków).
Wykaz wiat i słupków przystankowych stanowi załącznik nr 4.
Okres realizacji tej części zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022r.
Forma Wynagrodzenia:
- cena miesięczna ryczałtowa za obsługę wszystkich wiat przystankowych oraz słupków
przystankowych na terenie Gminy Mierzęcice.
- wycena indywidualna za naprawę wiat przystankowych.
Zadanie nr 2. Utrzymanie 16 gminnych placów zabaw oraz 10 siłowni plenerowych.
- usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu placów zabaw oraz siłowni plenerowych,
- opróżnianie koszy na śmieci wg potrzeb,
- naprawa lub wymiana uszkodzonych koszy na śmieci i ławek,
- drobne naprawy urządzeń zabawowych np. pęknięte lub uszkodzone pojedyncze deski, kantówki,
- bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń, a w przypadku konieczności większych
napraw sporządzenie kosztorysu i przedstawienie go Zamawiającemu,
- wykonanie corocznych przeglądów placów zabaw potwierdzonych Świadectwem Kontroli
Technicznej oraz protokołem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- koszenie trawy wg potrzeb (minimum 5 razy w roku), wyłącznie na terenie placów zabaw
zlokalizowanych w Mierzęcicach Ul. Kolejowa i ul Leśna (poz. 1 oraz 14 załącznika nr 5),
Najdziszowie Ul. Topolowa (poz. 10 załącznika nr 5) oraz na terenie siłowni plenerowych
zlokalizowanych w Najdziszowie Ul. Topolowa (poz. 5 załącznika nr 5), Mierzęcicach Ul. Kolejowa
(poz. 7 załącznika nr 5),
Wykaz placów zabaw i siłowni plenerowych stanowi załącznik nr 5.
Okres realizacji tej części zamówienia od 01.04.2022 do 31.10.2022r.
Forma Wynagrodzenia:
- cena miesięczna ryczałtowa za obsługę wszystkich placów zabaw oraz siłowni plenerowych
na terenie Gminy Mierzęcice, za wyjątkiem większych napraw urządzeń (podlegają indywidualnej
wycenie).
- wycena indywidualna za naprawę urządzeń.
Zadanie nr 3. Utrzymanie porządku na gminnych terenach rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle.
tj. park z tężnią solankową, teren parkowy zlokalizowany wzdłuż drogi biegnącej przez Osiedle (po
lewej stronie stanowiący działkę nr 580/7) oraz miejsce do grillowania obok boiska piłkarskiego -
część działki nr 580/193.
- usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenów rekreacyjnych.
- opróżnianie 15 szt. koszy na śmieci wg potrzeb,
- naprawa lub wymiana uszkodzonych koszy,
- naprawa uszkodzonych ławek parkowych,
- koszenie trawy wg potrzeb ( min. 3 razy w roku),
- grabienie i usuwanie liści w okresie jesiennym.
Okres realizacji tej części zamówienia od 01.04.2022 do 30.11.2022r.
Forma Wynagrodzenia:
- cena miesięczna ryczałtowa za utrzymanie porządku na gminnych terenach rekreacyjnych.
Zadanie nr 4. Utrzymanie dróg gminnych.
- koszenie poboczy wg potrzeb min. trzy razy w roku oraz zamiatanie dróg i chodników,
- uprzątniecie liści i gałęzi z pobocza dróg oraz chodników,
-usuwanie odpadów komunalnych z terenu poboczy dróg gminnych oraz zawiezienie ich do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach,
- montaż nowych lub wymiana uszkodzonych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic oraz
tablic informacyjnych (Zamawiający zapewnia znaki drogowe, tabliczki oraz słupki).
- naprawy ubytków w jezdniach asfaltowych lub chodnikach dróg gminnych (remont cząstkowyzgodnie
ze sztuką budowlaną).
Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik nr 6.
Okres realizacji tej części zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022r.
Forma Wynagrodzenia:
- cena miesięczna ryczałtowa za utrzymanie dróg gminnych,
- cena jednostkowa za 1m2 naprawy ubytku w jezdni lub chodniku,
Zadanie nr 5. Usunięcie drzew z terenów gminnych.
- usunięcie drzew zlokalizowanych na terenach będących własnością gminy, lub w pasie
drogowym dróg gminnych,
- usunięcie korzeni po wyciętych drzewach oraz frezowanie terenu,
- cięcie pielęgnacyjne drzew w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych oraz na terenach
będących własnością gminy.
Wykonawca dokonuje wycinki drzew wskazanych przez Zamawiającego.
Okres realizacji tej części zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022r.
Forma Wynagrodzenia:
- cena jednostkowa za usunięcie 1 szt. drzewa wraz z korzeniem,
- cena jednostkowa za usunięcie 1 szt. korzenia po wyciętym drzewie,
- cena jednostkowa za wykonanie cięcia pielęgnacyjnego 1 drzewa.
IV. Wytyczne dla oferentów
1. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem, wiedzą oraz doświadczeniem
niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do każdej faktury dołączył raport określający jakie
usługi świadczył w okresie rozliczeniowym za który wystawia fakturę.
3. W przypadku jeżeli Wykonawca w danym miesiącu nie będzie świadczył żadnej usługi
objętej ryczałtem dla poszczególnego zadania wówczas nie będzie przysługiwało
wynagrodzenie za to zadanie.
4. Płatność będzie dokonana miesięcznie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunek dotychczasowej zdolności technicznej: Wykonawca musi wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę o
charakterze zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości min. 50.000 zł.
2) posiadają niezbędny sprzęt w ilości min:
a) zamiatarka - 1 szt.
b) rębak - 1 szt.
c) kosiarka spalinowa - 1 szt.
d) kosiarka bijakowa do poboczy - 1 szt.
e) kosiarka rotacyjna - 1 szt.
f) kosiarka do trawy samojezdna - 1 szt.
g) zwyżka - 1 szt.
3) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Oferenta.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2. Oferty można składać:
o pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Mierzęcice, Ul. Wolności 95,
42-460 Mierzęcice;
o w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, pokój nr 22;
o drogą elektroniczną na adres: gmina@mierzecice.pl
w terminie do 03.12.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji umowy:
o Termin realizacji umowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia Zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych
(art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy).

V. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej;
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie powyższego należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonana zostanie w oparciu
o oświadczenia Wykonawcy dołączone do oferty - wzór oświadczeń stanowi załącznik
nr 2, 3 i 7 do Zapytania ofertowego.
Brak dołączenia niniejszych oświadczeń do oferty skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
3. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta, którego oferta będzie
najkorzystniejsza do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie w/w sprzętu.
Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających posiadanie
w/w sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Wykaz wykonanych usług - zgodnie z załącznikiem nr 2.
c) Wykaz sprzętu - zgodnie z załącznikiem nr 3.
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym - zgodnie z załącznikiem nr 7.
VII. Kryteria oceny oferty
100% cena
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Jest niekompletna.
3. Została złożona na innych wzorach dokumentów niż określone jako załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Została złożona po terminie składania ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.