Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż mobilnego systemu filtracji powietrza

Przedmiot:

Dostawa i montaż mobilnego systemu filtracji powietrza

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Parkowa 25
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. 32 2410718 w.212, w.210 fax 2415501
przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 2410718 w.21
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż mobilnego systemu filtracji powietrza w pracowni konserwatorskiej Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie".
Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiot zamówienia.
1.1. DOSTAWA mobilnego systemu filtracji w liczbie 1 szt. wg poniższej specyfikacji:
- szum nie więcej niż 65 dB;
- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz;
- filtr lub filtry do usuwania oparów takich jak toluen, ksylen, formaldehyd, amoniak, aceton, alkohol;
- jedno ramię elastyczne odciągowe o długości od 1,5 do 3 m wraz z osłoną;
- poziom hałasu podczas pracy nie więcej niż 65 dB;
- napięcie zasilania 230 V / 50 Hz;
- łatwość przemieszczania,
- możliwość wymiany filtrów oraz demontażu i montażu systemu bez konieczności wzywania serwisu.
1.2. Montaż i uruchomienie mobilnego systemu filtracji powietrza.
1.3. Dostarczony sprzęt powinien przeznaczony jest do pracy w pracowni konserwatorskiej. Pracownia konserwatorska o kubaturze 168 m3 zlokalizowana jest budynku, w którym znajduje się także korytarz, toaleta, pomieszczeni biurowosocjalne i pięć oddzielnie zamykanych pomieszczeń z dostępem do okien, z możliwością otwarcia.
2. Informacje dodatkowe związane z realizacją zamówienia:
- Wykonawca udzieli rękojmi lub gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy;
- sposób i termin płatności - przelewem w terminie 30 dni, licząc od doręczenia Zamawiającemu faktury.

Składanie ofert:
Ofertę w postaci Formularza ofertowego wykonawcy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć do 03.12.2021 r., do godz. 10.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
- nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 roku

Wymagania:
Zamówienie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1129 z późn. zm.)
IV. Warunki udziału
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
VI. Kryteria oceny ofert i sposób oceny
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena - 100%
Formuła oceny:
Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
najniższa łączna cena zamówienia brutto ze wszystkich ważnych ofert
------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 = liczba punktów
łączna cena zamówienia brutto ocenianej oferty
Oferta Wykonawcy w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Liczba punktów w kryterium cena brutto zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wraz z wyjaśnieniem ich treści.
6. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu.
7. Zamawiający zamieści informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej na BIP.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
VII. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje.
3. Cena oferty musi być jedna, Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen.
4. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty - związania ofertą.
5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów.
7. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
1) wartość dostaw określoną w oparciu o wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i niniejsze zapytanie;
2) wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym wymagane przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wymagany podatek VAT, jeżeli występują;
3) usługi obce związane z realizacją zamówienia.
8. Wykonawca w wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, ponosić będzie skutki błędów w ofercie, w związku z powyższym Zamawiający wymaga bardzo szczegółowego i starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
9. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinien uwzględnić w cenie oferty należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani będą naliczyć i odprowadzić.
10. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej celem rzetelnego skalkulowania ceny.
11. Wyceny należy dokonać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VIII. Istotne postanowienia umowne
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
IX. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty
1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego wykonawcy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć do 03.12.2021 r., do godz. 10.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl
2. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie,
X. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, a Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań i udzielone wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania.
3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania w kwestiach mających wpływ na zachowanie przejrzystości i konkurencyjności postępowania.

Kontakt:
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia
Barbara Klajmon tel. 32 241 07 18 wew. 212.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko
Marek Wawrzyńczok
telefon 32 2410718 w. 210
faks 32 2415501
adres e-mail przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.