Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej

Przedmiot:

Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4
22-463 Radecznica
powiat: zamojski
(84) 6818005, (84) 6818020, Fax, (084) 6818792
Województwo: lubelskie
Miasto: Radecznica
Wadium: ---
Nr telefonu: (84) 6818005, (84) 6
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie wydatkowania środków publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. p02. 1129).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej
zlokalizowanego w stacji transformatorowej SN/nN ,,Radecznica Szpital" w miejscowości
Radecznica.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym stanowiącym
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Szpital posiada obecnie zamontowane dwa liczniki, które spełniają warunki określone
w Projekcie wykonawczym.
4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31682510-8.
6. Okres gwarancji - na urządzenia - gwarancja producenta, na prace montażowe 24 miesiące.

CPV: 31682510-8.

Dokument nr: ZOC/03//2021

Otwarcie ofert: 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2021 roku o godz. 10;15 w siedzibie
Zamawiającego- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Radecznicy, Ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, w budynku administracyjnym.

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego- Samodzielny
Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul.
Klasztorna 4 z dopiskiem na kopercie ,,Oferta na przebudowę układu pomiarowego"
w terminie do dnia 03 grudnia 2021 roku do godz. 10;00
2) Wiążąca jest data i godz. wpływu oferty.
3) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji 40 dni od daty zawarcia umowy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zostanie zawarta na okres 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Wykonawca musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do realizacji przedmiotu
umowy, wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - oświadczenie zawarte w formularzu
cenowym.
VII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Dokumenty
1) wypełnić druk ,,OFERTA" - stanowiący Załącznik Nr 2,
2. Warunki
1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cena musi być wyrażona w polskich złotych.
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia.
3. Cena określona w umowie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH.
1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w przypadku:
a) gdy zostaną złożone oferty z cenami przewyższającymi sumę jaką Zamawiający
przeznaczał na ten cel.
b) gdy zostaną złożone oferty z jednakową ceną.
3. Negocjacje zostaną przeprowadzone z oferentem przedstawiającym najniższą cenę za
przedmiot zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Z tytułu nie przyjęcia oferty, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
XIII. ZAWARCIE UMOWY.
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 3 z Wykonawcą,
który złoży najkorzystniejszą ofertę.
XIV. WYNIK POSTĘPOWANIA.
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje drogą mailową wszystkich, którzy złożą
swoje oferty.
XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
XI. KRYTERIA OCENY OFERT.
Kryterium wyboru oferty stanowi cena. Waga kryterium - 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który zaproponuje
najniższą łączną cenę brutto.

Kontakt:
VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU.
Osobą Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Biłant
tel. (84) 68-18-845,od poniedziałku do piątku w godz. 10;00- 12;00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.