Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

BUDOWA BUDYNKÓW

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BUDOWA BUDYNKÓW

Data zamieszczenia: 2021-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
powiat: żagański
urzad@gminazagan.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żagań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,BUDOWA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BOCZNEJ W TOMASZOWIE, GM. ŻAGAŃ"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków dwurodzinnych typu bliźniak, w m. Tomaszowo przy Ul. Bocznej, gm. Żagań, na dz. ewid. nr 1033/16 i 1033/17, wraz z wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia z bramą dwuskrzydłową i furtką oraz miejscem na pojemnik odpadów stałych.
Budowane budynki są budynkami parterowymi, nie podpiwniczonymi, murowanymi z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną. Budynki w zabudowie bliźniaczej podzielone są na dwa segmenty jednorodzinne. Do obu segmentów doprojektowano pomieszczenia gospodarcze.
Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym:
- roboty ziemne,
- konstrukcje budynków,
- roboty murowe,
- betonowanie,
- stolarka drzwiowa i okienna,
- izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne,
- obróbki blacharskie i parapety,
- tynkowanie,
- roboty ślusarskie,
- roboty wykończeniowe,
- pozostałe roboty ogólnobudowlane;
2) roboty instalacyjne, w tym:
- wewnętrznej instalacji wody zimnej,
- wewnętrznej instalacji wody ciepłej,
- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji gazowej (w budynku),
- instalacja kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,
- pozostałe roboty instalacyjne,
3) wykonanie przyłączy, w tym:
- budowa instalacji gazowej zalicznikowej niskiego ciśnienia na zewnątrz (od szafki po-miarowej do budynku),
- budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- budowa przyłącza energetycznego;
4) roboty elektryczne, w tym:
- montaż instalacji WLZ,
- tablice rozdzielcze,
- instalacje oświetleniowa 230V,
- instalacje gniazd wtyczkowych 400/230V,
- instalacje ochrony od porażeń,
- instalacje odgromowe,
- pozostałe roboty elektryczne;
5) zagospodarowanie terenu, w tym:
- wykonanie miejsca na pojemniki odpadów stałych,
- wykonanie dojść do budynków,
- wykonanie ogrodzenia z bramą dwuskrzydłową i furtką,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- pozostałe roboty związane z zagospodarowaniem terenu;
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis zamówienia podano w rozdziale 3 SWZ

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45112000-5, 45112210-0, 45233222-1, 45260000-7, 45262300-4, 45262500-6, 45310000-3, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00288907, OSO.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gminazagan.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP-u: /o6580tjec4/skrytka
3) poczty elektronicznej: urzad@gminazagan.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Zalecany przez Zamawiającego format przesyłanych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów: .pdf.
Ofertę, stanowiącą załącznik nr1 do SWZ a także oświadczenia stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: kontakt@ndsp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy. 2
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną ilość znaków podano SWZ na stronie 3 i 4.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-13 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Oddział w Żaganiu nr rachunku 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407
z dopiskiem ,, Wadium - nr postępowania OSO.271.4.2021 - ,,Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowo, GM. Żagań "

UWAGA: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żagań
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków dwurodzinnych typu bliźniak, w m. Tomaszowo przy ul. Bocznej, gm. Żagań, na dz. ewid. nr 1033/16 i 1033/17, wraz z wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia z bramą dwuskrzydłową i furtką oraz miejscem na pojemnik odpadów stałych.
Budowane budynki są budynkami parterowymi, nie podpiwniczonymi, murowanymi z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną. Budynki w zabudowie bliźniaczej podzielone są na dwa segmenty jednorodzinne. Do obu segmentów doprojektowano pomieszczenia gospodarcze.
Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym:
- roboty ziemne,
- konstrukcje budynków,
- roboty murowe,
- betonowanie,
- stolarka drzwiowa i okienna,
- izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne,
- obróbki blacharskie i parapety,
- tynkowanie,
- roboty ślusarskie,
- roboty wykończeniowe,
- pozostałe roboty ogólnobudowlane;
2) roboty instalacyjne, w tym:
- wewnętrznej instalacji wody zimnej,
- wewnętrznej instalacji wody ciepłej,
- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji gazowej (w budynku),
- instalacja kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,
- pozostałe roboty instalacyjne,
3) wykonanie przyłączy, w tym:
- budowa instalacji gazowej zalicznikowej niskiego ciśnienia na zewnątrz (od szafki po-miarowej do budynku),
- budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- budowa przyłącza energetycznego;
4) roboty elektryczne, w tym:
- montaż instalacji WLZ,
- tablice rozdzielcze,
- instalacje oświetleniowa 230V,
- instalacje gniazd wtyczkowych 400/230V,
- instalacje ochrony od porażeń,
- instalacje odgromowe,
- pozostałe roboty elektryczne;
5) zagospodarowanie terenu, w tym:
- wykonanie miejsca na pojemniki odpadów stałych,
- wykonanie dojść do budynków,
- wykonanie ogrodzenia z bramą dwuskrzydłową i furtką,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- pozostałe roboty związane z zagospodarowaniem terenu;
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis zamówienia podano w rozdziale 3 SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu użyteczności publicznej/mieszkalnego/sportowego o łącznej wartości min. 3 mln zł brutto;
1) - Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewni:
a) kierownika budowy;
b) kierowników robót branżowych;
c) obsługę geodezyjną zadania, w szczególności wytyczy obiekt i dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
W/w osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego (referencje).
d) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.
e) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 220); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-Dokumenty (referencje) potwierdzające, że wykonawca który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu użyteczności publicznej/mieszkalnego/sportowego o łącznej wartości min. 3 mln zł brutto.
-informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiące przed jej złożeniem.
-Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Oddział w Żaganiu nr rachunku 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407
z dopiskiem ,, Wadium - nr postępowania OSO.271.4.2021 - ,,Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowo, GM. Żagań "

UWAGA: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żagań.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2 do SWZ ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy; (załącznik nr 8 do SWZ)
Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Szczegółowy opis warunków znajduje się w rozdziale 10, pkt 10.3 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.