Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2021-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NOWA RUDA
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel. 74 872 0911
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 872 0911
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
DOSTAWA sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości"
i urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu gminy.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy
dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do 3 szkół podstawowych będących w
zespołach szkół, to jest: do Zespołu Szkół w Jugowie, Zespołu Szkół w Ludwikowicach Kł. i Zespołu
Szkół Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w Bożkowie.
Asortyment wyposażenia oraz ilości określone zostały szczegółowo w załącznikach do niniejszego
zaproszenia. Wykonawca składa ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu
asortymentowo-cenowym danej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Część 1 - Zestaw podstawowy:
a) Drukarka 3D - 3 szt.
b) Laptop do drukarki 3D-2 szt.
c) Pakiet filamentów- 2 szt.
d) Tablice ceramiczne do pisania
Szczegółowy opis - zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu oferty załącznik
nr 1
Główny kod CPV: 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny
n) Kredki, bloki, fizelina, kleje
o) Mały pistolet do kleju - 10 szt.
p) Małe Sztyfty do pistoletu do kleju -10 kpl.
q) Pistolet do kleju -1 szt.
r) Tempery, pędzle, paletki, tace, podkładki,
s) Zestawy do quillingu na cały rok - 20 zestawów
t) Szafa z sześcioma zestawami narzędzi -1 kpl.
u) Gwoździe, wkręty walcowe, nakrętki, papier ścierny, klej,
v) Okulary ochronne stanowiskowe-12 szt.
w) Okulary ochronne - 2 szt.
x) Pędzle - 2 szt.
y) Krosno okrągłe -12 szt.
z) Kordonki, mulina,
Szczegółowy opis - zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu oferty załącznik
nr 3 do zaproszenia.
Główny kod CPV: 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny
Dodatkowe kody CPV:
39162100-6 - pomoce dydaktyczne
44512000-2- różne narzędzia ręczne
39713500-8 -żelazka elektryczne
42715000-1-maszyny do szycia
39227110- igły krawieckie
19281000-9- wełna
19440000-2 nić lub przędza
Część 4 - Sprzęt audio-video z wyposażeniem:
a) Gimbal - 3 szt.
b) Aparat fotograficzny - 3 szt.
c) Statyw do aparatu i kamery -1 szt.
d) Zestaw lamp światła ciągłego -1 szt.
e) Mikrofon kierunkowy - 3 szt.
f) Mikroport -1 szt.
Szczegółowy opis - zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu oferty
załącznik nr 4 do zaproszenia.
Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
Dodatkowy kod CPV:
30232000-4- Sprzęt peryferyjny
31500000-1-urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32341000-5 - mikrofony
32351000-8-akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
38651000-3 - aparaty fotograficzne
Część 5 - DOSTAWA urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy Nowa Ruda
a) Urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka cyfrowa ( drukarka sieciowa i skaner
sieciowy oraz kopiarka)
Szczegółowy opis - zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu oferty
załącznik nr 5 do zaproszenia.
Główny kod CPV: 30232100-5 - drukarki i plotery
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
i posiadać prawem wymagane certyfikaty, zgodności CE itp. Dostawca jest zobowiązany
dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacji producenckiej, technicznej,
użytkowej, związanej z przedmiotem zamówienia, udzielenie gwarancji jakości na
dostarczony sprzęt na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty,
miejsce pochodzenia, znaki własne wskazujące na konkretnego producenta- należy przyjąć,
że Zamawiający podał je przykładowo mając na celu wskazanie jakości przedmiotu
zamówienia i dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i
jakościowych takich samych jak te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje
realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie
parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego
produktu. Zamawiający wymaga aby produkt równoważny podobny był pod względem
gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość
funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów
technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa
użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na
osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie
pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu przybliżenie
wymagań, których zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń.

CPV: 39162110-9, 39162110-9, 39162100-6, 44512000-2-, 39713500-8, 42715000-1, 39227110, 19281000-9, 19440000-2

Dokument nr: OSS.271.25.2021

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2021, o godz.: 10.15 w siedzibie
Zamawiającego.

Składanie ofert:
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zadanie
pn.: DOSTAWA sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości
i urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu gminy"
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz
składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty
składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym
edycję (np. pdf).
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2021 roku, do godz. .: 10;00 w
siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na
adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie
brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy
zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17 grudzień 2021 rok.
Do dnia 17 grudnia 2021 r. Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę zgodnie z
poniższym wzorem:
Nabywca: Gmina Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, NIP 885 15 34 651,
Odbiorca faktury ustrukturyzowanej:
Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł., Zespół Szkół Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, Urząd Gminy Nowa Ruda.

Wymagania:
2. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: NIE
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1,
2) Formularze cenowe oferowanego asortymentu zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5 i
zał. nr 6 (do formularza oferty należy załączyć formularze cenowe oferowanego
asortymentu zał. od nr 2 do nr 6 w zależności od numeru składanej części);
3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 7,
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
6. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie
wymagane warunki.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Uwagi:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: (cena -100 % - jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Izabela Słowek-Chorób, tel. 74 872 0911, izabela.slowek@gmina.nowaruda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.