Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa / montaż wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych

Przedmiot:

Zakup, dostawa / montaż wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach
ul. Zamkowa 65
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
sp5@sp5pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Cel zapytanie ofertowego:
Zakup, dostawa / montaż wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości", przydatnego w?kształtowaniu i?rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o?porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w ,,Katalogu wyposażenia": https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia3
3. Przedmiot zapytania ofertowego
1. Przedmiot zamówienia składa się z wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami oraz dodatkowym wsparciem do sal dydaktycznych zgodnym z załącznikiem nr 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 1 do powyższego zapytania ofertowego.
3. Dokonanie przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz umową, której wzór stanowi Załącznik nr 2.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, o wysokich parametrach technicznych i wysokiej jakości wykonania, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym, w szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) - jeśli dotyczy.

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert
1. Ofertę należy przesłać na wskazany adres email do 6 grudnia 2021r.
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w pliku PDF zgodnym z Załącznikiem nr 3.

Miejsce i termin realizacji:
1. Planowany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - nie później niż do 31 sierpnia 2022 roku.

Wymagania:
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
6. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji.
7. Opłacenie zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po akceptacji przedmiotu zapytania ofertowego na bazie formularza zamówienia lub umowy.
4. Termin realizacji zamówienia i kary umowne
2. W przypadku terminu dostawy wyposażenia innego niż termin wystawienia faktury i przelewu obowiązuje zabezpieczenie realizacji zamówienia w umowie poprzez zawarcie w niej zapisów odnośnie ew. kar umownych za niedostarczenie towaru.
5. Opis przygotowania oferty
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w pakiecie wyposażenia podstawowego, a także ofert częściowych na wyposażenie podstawowe i wyposażenie dodatkowe.
3. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres email Szkoły.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci papierowej. Oferty złożone w postaci papierowej będą odrzucane
5. Oferty niekompletne będą odrzucane w postępowaniu.
2. Złożone oferty można zmieniać i aktualizować przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisem przygotowania oferty.
7. Opis sposobu naliczania ceny oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za realizację poszczególnych części zamówienia.
2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku wystąpienia w ofercie produktów zwolnionych z podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego oświadczenia, które potwierdza możliwość zwolnienia z podatku od towarów i usług.
8. Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. najniższa cena w stosunku do wysokich parametrów technicznych - 60%
b. zgodność z zasadami programu, w tym zawartość wyposażenia zgodna z ,,Katalogiem wyposażenia" (dopuszcza się ofertę wyposażenia w pakiecie) - 10%
c. okres gwarancji oraz szkolenia i obsługa posprzedażowa - 20%
d. termin wykonania zamówienia - 5%
e. sposób dostawy i montażu - 5%
2. Wskazane kryteria będą przeliczane na ocenę punktową w następujący sposób:
a. cena: (najniższa otrzymana cena brutto / cena oferty badanej) x 60 pkt
b. zgodność z zasadami programu, w tym zawartość wyposażenia zgodna z ,,Katalogiem wyposażenia" (dopuszcza się ofertę wyposażenia w pakiecie) - 10pkt
c. za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji oraz wsparcia posprzedażowego od daty dostawy przyznawane będą 2 punkty, przy czym maksymalnie można uzyskać 20 pkt.
d. termin wykonania zamówienia - 5pkt
e. sposób dostawy i montażu - 5pkt
2. Zamawiający udzieli realizacji zapytania ofertowego Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - ogólne warunki umowy
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
10. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
b. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
c. unieważnienia postępowania, jeśli:
I. cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
II. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
III. postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.