Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Przedmiot:

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe
Trwała 7
53-335 Wrocław
powiat: Wrocław
przetargi3@wroclaw-poludnie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82033
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0037/17 - Wzrost efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego we Wrocławiu przy Ul. Wincentego Stysia 31-45 - Ul. Skwierzyńskiej 4-16

Opis
Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych wraz z robotami towarzyszącymi/dodatkowymi w budynku wielorodzinnym przy Ul. Stysia 31-45; Skwierzyńska 4-16 we Wrocławiu.
Okres gwarancji
min. 60 miesięcy

CPV: 42511110-5, 45261215-4, 45300000-0, 45311200-2, 45321000-3

Dokument nr: 2021-30674-82033

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Załączone "Ogólne warunki umowy" zawierają warunki zmiany umowy oraz pozostałe elementy projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie niniejszego zamówienia, w zakresie zapytania ofertowego (ZO).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wyklucza wykonawcę:
1) przy zaistnieniu przesłanki art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na zasadach określonych w art. 109 ust. 3, art. 110 ust. 2-3 oraz art. 111 pkt 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) który jest powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub który jest powiązany z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności biorące udział w procesie oceny ofert.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą",
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 1 000 000 zł;
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował(*1), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 10 instalacji fotowoltaicznych o mocach powyżej 20,0 kWp na dachach płaskich w budynkach powyżej 3 kondygnacji oraz zamontował co najmniej 10 pomp ciepła typu powietrze/woda o mocy powyżej 20,0 kW;
(*1) Ilekroć jest mowa o wykonaniu robót budowlanych, należy przez to rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
- Osoba nr 1 - Kierownik robót budowlanych - posiadający doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 3 lat, w tym kierowanie, jako Kierownik robót budowlanych, co najmniej 3 budowami z czego przynajmniej dwie budowy polegały na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz posiadającego uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Osoba nr 2 - Kierownik robót budowlanych - posiadający doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 3 lat, w tym kierowanie, jako Kierownik robót budowlanych, co najmniej 3 budowami z czego przynajmniej dwie budowy polegały na montażu pomp ciepła oraz posiadającego uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
- minimum 4 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach instalacyjnych, po 2 z każdej specjalności, posiadających niezbędne szkolenia i uprawnienia do wykonywania tych prac oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie przy wykonywaniu robót instalacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli spełniają stawiane wymagania.
(*2) Ilekroć jest mowa o doświadczeniu zawodowym (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczy się w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), rozumie się przez to doświadczenie uzyskane w trakcie:
- zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. - dalej także ,,ustawa PB"), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-01
Data ostatniej zmiany
2021-12-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM NR 1 - CENA - max 95 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM NR 2 - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI - max 5 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Błachut
tel.:
e-mail: przetargi3@wroclaw-poludnie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.