Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane - budowa hali produkcyjnej

Przedmiot:

Roboty budowlane - budowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PILLARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Juliana Ursyna Niemcewicza 26
71-656 Szczecin
powiat: Szczecin
+48 506 159 201
jkorobejko@pillartec.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82133
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 506 159 201
Termin składania ofert: 2021-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-S003/20 - Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym

Opis
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie nowego zakładu produkcyjnego Zamawiającego na gruncie stanowiącym jego własność oznaczonym nr działki 3078 Obręb ewidencyjny: 0006, Nr 6 Police, gmina Police, województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu ,,Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym" Nr RPZP.01.05.00-32-S003/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie. Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalny specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali z przeznaczeniem na prefabrykację kanałów wentylacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, zapleczem administracyjno-biurowym, instalacją fotowoltaiczną o łącznej mocy co najmniej 50 kW i zagospodarowaniem terenu - w systemie Generalny Wykonawca. Zaprojektowana powierzchnia: 786,92 m2 i kubatura: 5778,95 m3. Prace będą realizowane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Starosty Polickiego nr 823/2021 z dnia 19 lipca 2021
Dokumentacja projektowa składa się z następujących części:
- projekt architektoniczny + zagospodarowanie terenu
- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnej ( instalacja wewnętrzna + zewnętrzna )
- projekt instalacji elektrycznej ( instalacja wewnętrzna + zewnętrzna )
- projekt instalacji fotowoltaicznej
- projekt instalacji wentylacji
- opinia geotechniczna
- charakterystyka energetyczna
- przedmiaru robót
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z budową hali, urządzeniami wraz z infrastrukturą technologiczną, zapleczem administracyjno-biurowym, przewidzianą dla tego budynku i zagospodarowanie terenu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W zakres prac budowlanych wchodzi m.in.: przygotowanie terenu pod budowę hali, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty konstrukcyjne, roboty murowane, roboty wykończeniowe, położenie podłóg, ścian oraz sufitów, roboty malarskie, stolarka okienna, drzwiowa, roboty montażowe, roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące budynku hali i części administracyjno-biurowej z zagospodarowaniem terenu wokół hali, dostawa materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych opisanych w dokumentacji projektowej. Nadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 48-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i użyte materiały (chyba że producent urządzeń udzieli dłuższych okresów gwarancyjnych) oraz 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia (chyba że producent urządzeń udzieli dłuższych okresów gwarancyjnych). Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się od dnia następnego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad. Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały stanowi również kryterium oceny ofert. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa dokumentacja projektowa, którą Zamawiający wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę udostępnia pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1wB3j19VnX2MFbftG7CjOpA1cPyJl65Tw/view?usp=sharing
Szczegóły zawarte w załączniku pod nazwą ,,zapytanie ofertowe"
Tak udostępniona dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Istnieje także możliwość zapoznania się osobiście z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Okres gwarancji
min. 48 miesięcy

CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45111291-4, 45112000-5, 45113000-2, 45213200-5, 45213400-7, 45254200-4, 45261000-4, 45261215-4

Dokument nr: 2021-29432-82133

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
Gmina
Police
Miejscowość
Police
Adres inwestycji: Ul. Licealna, działka nr 3078 Police, gmina Police.

Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy na podstawie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7dni od dnia podpisania Umowy.
2. Pośrednie terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wynikać będą z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (dalej jako: Harmonogram), sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Harmonogram będzie opracowany dodatkowo jako wykres Gannta z zaznaczeniem tzw. kamieni milowych czyli poszczególnych etapów rozpoczęcia i zakończenia prac w czasie. Zatwierdzony Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy. Harmonogram powinien zostać przedłożony Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty.
3. Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. Za termin zakończenia całości przedmiotu uważa się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzającego zakończenie wszelkich robót składających się na przedmiot umowy oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Dostawcy/Wykonawcy/oferentowi wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu Dostawcy/Wykonawcy/oferentowi prac zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
-z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
-wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy lub wzoru Umowy o roboty budowlane stanowiącej Załącznik nr 7 do zapytania w zakresie:
1. sposobu wykonania przedmiotu umowy w razie:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadku:
- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy lub
- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) lub
- uzyskania możliwości przyłączenia hali do sieci wodociągowej (rezygnacja z zaprojektowanego zbiornika ppoż).
b) terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, gdy:
- wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności w razie wstrzymania robót przez Zamawiającego, np. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- w sytuacji, gdy występują nieprzewidziane warunki realizacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej, ujawnienie znaleziska archeologicznego, niewybuchu,
- występują niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej dokumentacją projektową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- występują opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a okoliczność ta nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ a okoliczność ta nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- wystąpią inne następujące przyczyny niezależne od Wykonawcy: ograniczenia w wykonywaniu robót z powodu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii wskutek wprowadzenia obostrzeń przez władze publiczne, w tym z tej przyczyny zamknięcia punktów sprzedaży z materiałami budowlanymi, brak materiałów budowlanych na rynku, trudności w dostępie do sprzętu, poddania personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy (wyłącznie o ile osoby te były zgłoszone Zamawiającego i przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia),
- wystąpi siły wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem.
c) sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności oraz wynagrodzenia Wykonawcy - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, jeśli umowa o dofinansowanie projektu została zawarta po udzieleniu zamówienia lub też w związku ze zmianami wprowadzonymi do umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu;
d) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane, z tym że wartość netto wynagrodzenia wskazana w umowie nie ulegnie zmianie a wartość brutto zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów).
e) wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio, w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych a także w sytuacjach i warunkach szczegółowo wskazanych w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalny poziom zdolności wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane (inwestycje) o wartości każda co najmniej 1 000 000,00 zł netto obejmującym swym zakresem co najmniej budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu kubaturowego wraz robotami branży sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej. Przez określenie obiekt ,,kubaturowy" należy rozumieć budynek lub innego rodzaju obiekt budowlany, któremu można przypisać parametr objętości. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dodatkowo, Wykonawca załączy dowody wskazujące, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą: spełnienia - nie spełnienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków, ale Wykonawca musi posiadać własne zaplecze techniczne i sprzętowe wraz z potencjałem ludzkim niezbędnym do wykonanie zamówienia.
Oferta może być złożona przez Wykonawcę będącego jednym podmiotem lub kilkoma podmiotami składającymi ofertę wspólnie (konsorcjum). W tym drugim przypadku Zamawiający wymagać będzie, aby wszyscy członkowie konsorcjum:
- odpowiadali solidarnie za prawidłowe wykonanie całości Zamówienia, w tym za zobowiązania z gwarancji i rękojmi,
- wskazali jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum, który będzie koordynował prace Wykonawcy (wskazanie Lidera Konsorcjum)
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy na roboty budowlane zażąda złożenia umowy regulującej współpracę między konsorcjantami.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u o niezaleganiu w płatnościach składek i podatków oraz aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (przy czym za równoznaczny uważany będzie wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.21997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).
Dodatkowo, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty finansowe, w szczególności bilanse, w formie tabeli, za ostanie 2 lata, które umożliwią ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, w tym wyliczenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej. W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, wymóg ten dotyczy każdego z konsorcjantów.
Wobec Wykonawcy nie może toczyć się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne. Nie może być wobec niego złożony także wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji ani wniosek o likwidację. W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, wymóg ten dotyczy każdego z konsorcjantów.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
a) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych;
b) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji Kierownika robót w branży elektrycznej posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych;
c) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji Kierownika robót w branży sanitarnej posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych.
Przy czym, Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca zdolnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą: spełnienia - nie spełnienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy z którym podpisze umowę, przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł netto.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na powyższej podstawie do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
W przypadku braku spełniania powyższych wymogów przez Wykonawcę składającego ofertę, Wykonawca taki podlega wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjantów) oświadczenia o braku powodów do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku braku spełniania powyższych wymogów przez któregokolwiek z konsorcjantów wykluczeniu podlega całe Konsorcjum.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Składana oferta na wykonanie zamówienia musi zawierać:
- wypełniony formularz oferty (według wzoru załącznika nr 6 do zapytania), zawierający w szczególności odpowiadające prawdzie oświadczenia o treści:
,,Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty"
,,Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert"
,,Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego"
,,Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 14 dni przedstawię/-imy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy z uwzględnieniem wszystkich prac na poszczególnych etapach zgodnie z wykresem Ganta w postaci kamieni milowych celem jego zatwierdzenia"
,,Oświadczam(y), że wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu;
- wypełnione zgodnie z prawdą oświadczenie odnośnie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w postaci wykazu robót (wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 3 do zapytania);
- wypełnione zgodnie z prawdą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wg załącznika nr 4 do zapytania); w przypadku ofert składanych przez konsorcjum oświadczenie takie powinno być podpisane osobno przez każdego z konsorcjantów;
- podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 5 do zapytania, zawierający przewidywane etapy robót budowalnych;
- podpisany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy.
2. Nadto, do oferty należy dołączyć:
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
- dokument pełnomocnictwa, jeśli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, a także w przypadku, gdy z ofertą występuje konsorcjum a ofertę podpisuje tylko jeden z konsorcjantów,
- dokumenty finansowe, w szczególności bilanse, w formie tabeli, za ostanie 2 lata, które umożliwią ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy (w przypadku konsorcjum: każdego z konsorcjantów), w tym wyliczenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej;
- oświadczenie, że wobec Oferenta (w przypadku Konsorcjum - że wobec każdego z konsorcjantów) nie złożono wniosku o wszczęcie postepowania likwidacyjnego lub upadłościowego i że nie toczy się ani postępowanie likwidacyjne ani postępowanie upadłościowe;
- oświadczenia, o których mowa poniżej w części Przetwarzanie danych osobowych RODO Punkt 2 ppkt 10).
3. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot (konsorcjum), oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich konsorcjantów a inne ww. dokumenty dotyczyć każdego z konsorcjantów.
4. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot (konsorcjum), w formularzu oferty (załącznik nr 6 do zapytania) należy wskazać, który z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie koordynował prace Wykonawcy (wskazanie Lidera Konsorcjum) oraz wskazać jego dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
5. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie kompletne oferty wraz z kompletną dokumentacją według postanowień niniejszego Zapytania ofertowego. Wykluczone jest składanie ofert częściowych.
7. Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Za złożenie oferty przez podmiot rozumie się także złożenie oferty przez konsorcjum z udziałem tego podmiotu.
8. Zmiana lub wycofanie oferty możliwe są jedynie w terminie i miejscu składania ofert przewidzianych w niniejszym Zapytaniu ofertowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-02
Data ostatniej zmiany
2021-12-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 80 pkt. Ilość pkt. uzyskanych w ramach kryterium ,,Cena ofertowa" zostanie obliczona wg wzoru: CN/CB x 80=PC
gdzie:
CN - cena netto najtańszej oferty;
CB - cena netto badanej oferty;
PC - liczba uzyskanych punktów w ramach danego kryterium.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały: 20 pkt., określony w miesiącach, od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Maks. oceniana wartość: 96 mies.,min.okres gwarancji: 48 mies. Pkt. liczone wg wzoru: GRB/GRM x 20=PC. Szczegóły w zapytaniu.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Korobejko
tel.: +48 506 159 201
e-mail: jkorobejko@pillartec.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.