Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi
ul. Fabryczna 6
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 46
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 46
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, w oparciu o ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych".

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Dokument nr: 10 / 2021

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby zamawiającego tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi, Ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 06.12.2021r. godz. 15.00
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
6. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH DZIECI SYBERYJSKICH
W STAREJ WSI
ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów

oraz napis:

Oferta w postępowaniu na
zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Nr postępowania 10 / 2021
Nie otwierać przez dniem 06.12.2021r. godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Ustala się termin wykonania zamówienia 31.05.2022r. ale dopuszcza się realizacje do 15.12.2021r.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.

W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty załączyć należy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy wraz z uzupełnionym wartościowo załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę.
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
5. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/ kosztorysowym.*
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
1. Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1
Cena (C)
60 % (60 pkt)

2
Termin wykonania zamówienia (T)
40 % (40 pkt)

1. Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:

KRYTERIUM I cena - 60% - 60 pkt
? cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
? oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

najniższa cena
C = --------------------------------------- x waga kryterium x 100
cena badanej oferty

gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. KRYTERIUM II ,,Termin wykonania" (T). Określenie ilości punktów dla kryterium T odbędzie się na podstawie poniższej punktacji:
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2022r.
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia do dnia 15.12.2021r.
Minimalny termin wykonania zamówienia wynosi : 15.12.2021r.
Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi : 31.05.2022r.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż do dnia 31.05.2022r. lub nie zaproponuje żadnego terminu wykonania zamówienia, zostanie odrzucona z postępowania.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie termin wykonania zamówienia krótszy niż 15.12.2021r., Wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt w podanym kryterium tj. 40 pkt.

3. Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + T
gdzie:
LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,cena ofertowa brutto"
G - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,termin wykonania zamówienia"
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).
8. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
10. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
3. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
4. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Kontakt:
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Elżbieta Osuch 22 789 70 46

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.