Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów na budowę wodociągu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów na budowę wodociągu

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBROWO
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat: toruński
przetargi@obrowo.pl
https://obrowo.ezamawiajacy.pl/pn/obrowo/demand/notice/public/46861/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Obrowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów na budowę wodociągu w miejscowości Silno-Obory-Smogorzewiec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do budowy wodociągu
w miejscowości Silno-Obory-Smogorzewiec. W szczególności dostawę rur wodociągowych, łuków ciśnieniowych, zasuw kołnierzowych, króćców jednokołnierzowych, skrzynek do zasuw, trójników kołnierzowych, uszczelek kołnierzowych gumowych, kołnierzy ślepych, obudowy teleskopowe
do zasuw, nasuwki naprawcze dwudzielne, hydranty nadziemne i zestawy doszczelniające.

CPV: 44163100-1, 44160000-9, 44163000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00295917, RIiFZ.271.2.2021.KRDG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://obrowo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://obrowo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie informacji lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą (z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego https://obrowo.ezamawiajacy.pl.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
c) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, e-mail oneplace.admin@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) - zwanego dalej jako RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych
jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
.... listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy w Obrowie, Ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo,
.... e-mailowo: obrowo@obrowo.pl, .... telefonicznie: 56 678 60 22.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, którym jest pan Wiesław Wernerowicz, adres e-mail iod@obrowo.pl.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o
podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom
administratora. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
2)sprostowania danych,
3) usunięcia danych, jeżeli:
a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ rozdział XXIII.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą. Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://obrowo.ezamawiajacy.pl/pn/obrowo/demand/notice/public/46861/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://obrowo.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIiFZ.271.2.2021.KRDG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do budowy wodociągu
w miejscowości Silno-Obory-Smogorzewiec. W szczególności dostawę rur wodociągowych, łuków ciśnieniowych, zasuw kołnierzowych, króćców jednokołnierzowych, skrzynek do zasuw, trójników kołnierzowych, uszczelek kołnierzowych gumowych, kołnierzy ślepych, obudowy teleskopowe
do zasuw, nasuwki naprawcze dwudzielne, hydranty nadziemne i zestawy doszczelniające.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44163100-1 - Rury
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44163000-0 - Rury i osprzęt
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %
2) Termin realizacji zamówień jednostkowych (T) - waga kryterium 40 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %

cena najniższa brutto*
C = -------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* Spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin realizacji zamówień jednostkowych (T) - waga 40%
a) Punkty za kryterium okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40:
- 2 dni robocze - 40 punktów,
- 3 dni robocze - 30 punktów,
- 4 dni robocze - 20 punktów,
- 5 dni roboczych - 10 punktów,
- powyżej 5 dni roboczych - 0 punktów,
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia materiałów dłuższego niż 7 dni roboczych Zamawiający ofertę odrzuci.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów (P) za wszystkie kryteria, wg wzoru:
P = C + T
P- łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C - punkty przyznane w kryterium ,,Cena"
T - punkty przyznane w kryterium ,,Termin realizacji zamówień jednostkowych "
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówień jednostkowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w następujących sytuacjach:
1) przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) konieczności dostarczenia dodatkowych materiałów nieprzewidzianych w dokumentacji zamówienia, zgodnie z ust 2 niniejszego paragrafu,
b) wystąpienia siły wyższej (np. wojna strajk, epidemii COVID-19 itd.)
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3) Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
5) Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %
2) Termin realizacji zamówień jednostkowych (T) - waga kryterium 40 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %

cena najniższa brutto*
C = -------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* Spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin realizacji zamówień jednostkowych (T) - waga 40%
a) Punkty za kryterium okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40:
- 2 dni robocze - 40 punktów,
- 3 dni robocze - 30 punktów,
- 4 dni robocze - 20 punktów,
- 5 dni roboczych - 10 punktów,
- powyżej 5 dni roboczych - 0 punktów,
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia materiałów dłuższego niż 7 dni roboczych Zamawiający ofertę odrzuci.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów (P) za wszystkie kryteria, wg wzoru:
P = C + T
P- łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C - punkty przyznane w kryterium ,,Cena"
T - punkty przyznane w kryterium ,,Termin realizacji zamówień jednostkowych "
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówień jednostkowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.